Готовый кроссворд по предмету Господарське право (укр.) - на тему «Правове регулювання торговельної дiяльностi (укр.)»

 
По горизонтали
2. Суб'єкт господарювання, який згiдно з договором реалiзує споживачевi товари або пропонує їх до реалiзацiї.
6. Одна з форм, у яких здiйснюється господарсько-торговельна дiяльнiсть суб'єктiв господарювання, яку можна визначити як надання енергiї певного виду споживачу за допомогою технiчних засобiв передачi та розподiлу енергiї на пiдставi договору.
8. Залежно вiд ринку (внутрiшнього чи зовнiшнього), в межах якого здiйснюється товарний обiг, господарсько-торговельна дiяльнiсть виступає як внутрiшня торгiвля або … торгiвля.
10. Це господарський договiр, за яким одна сторона - постачальник зобов'язується передати (поставити) у зумовленi строки (строк) другiй сторонi - покупцевi товар (товари), а покупець зобов'язується прийняти вказаний товар (товари) i сплатити за нього певну грошову суму.
14. За договором … кожна iз сторiн зобов'язується передати другiй сторонi у власнiсть, повне господарське вiдання чи оперативне управлiння певний товар в обмiн на iнший товар.
15. Бiржа, що об'єднує юридичних i фiзичних осiб, якi проводять виробничу i комерцiйну дiяльнiсть.
16. За договором … виробник сiльськогосподарської продукцiї зобов'язується передати заготiвельному (закупiвельному) або переробному пiдприємству чи органiзацiї вироблену ним продукцiю у строки, кiлькостi, асортиментi, що передбаченi договором, а останнiй зобов'язується сприяти виробниковi у виробництвi зазначеної продукцiї, прийняти i оплатити її.
17. Договiр, який крiм досягнення згоди сторiн передбачає також передачу речi, вчинення фактичних дiй.
По вертикали
1. Фiзична або юридична особа, яка здiйснює оплату грошима i є набувачем товару або послуги.
2. Це самостiйна iнiцiатива, систематична, на власний ризик дiяльнiсть по виробництву продукцiї, виконання робiт, наданню послуг та заняття торгiвлею з метою одержання прибутку.
3. Залежно вiд ринку, в межах якого здiйснюється товарний обiг, господарсько-торговельна дiяльнiсть виступає як … торгiвля.
4. Договiр, який вважається укладеним з моменту досягнення сторонами згоди щодо всiх iстотних умов.
5. Договори поставки за строком дiї можуть бути …
7. Це дiяльнiсть, що здiйснюється суб'єктами господарювання у сферi товарного обiгу, спрямована на реалiзацiю продукцiї виробничо-технiчного призначення i виробiв народного споживання, а також допомiжна дiяльнiсть, яка забезпечує їх реалiзацiю шляхом надання вiдповiдних послуг.
9. За договором … одна сторона передає другiй сторонi за плату на певний строк у користування майно для здiйснення господарської дiяльностi.
11. За договором одна сторона зобов’язується зберiгати рiч, передану їй iншою стороною, i повернути її поклажодавцевi у схоронностi.
12. Предмет поставки.
13. Це фiзична або юридична особа, яка здiйснює виробництво i самостiйну переробку власно-виробленої продукцiї рослинництва i тваринництва.
16. Заготiвельна (закупiвельна) або переробне пiдприємство, органiзацiя, чи фiзична особа - пiдприємець.
18. Це господарська дiяльнiсть, спрямована на iнвестування власних чи залучених фiнансових коштiв, яка полягає в наданнi однiєю стороною у виключне користування другiй сторонi на визначений строк майна, що належить першому або набувається ним у власнiсть (господарське вiдання) за дорученням.


Похожие категории кроссвордов:

1.
Нормативно-правове регулювання (укр.)
2.
Зоопсихологiя (укр.)
3.
Макроекономiка (укр.)
4.
Менеджмент (укр.)
5.
Хiмiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Господарське право (укр.) - Правове регулювання аудиторської дiяльностi (укр.)
2.
По предмету Господарське право (укр.) - Правове регулювання банкiвської дiяльностi (укр.)
3.
По экономике - Державне регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (укр.)
4.
По предмету Корпоративне управлiння (укр.) - Управлiння капiталом у корпорацiї. Основнi елементи регулювання господарської дiяльностi корпорацiї (укр.)
5.
По предмету Господарське законодавство (укр.) - Правове становище пiдприємств (укр.)


Кроссворды по Господарське право (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы