Готовый кроссворд по предмету Господарське право (укр.) - на тему "Правове регулювання торговельної дiяльностi (укр.)"

 
По горизонтали
5. Одна з форм, у яких здiйснюється господарсько-торговельна дiяльнiсть суб'єктiв господарювання, яку можна визначити як надання енергiї певного виду споживачу за допомогою технiчних засобiв передачi та розподiлу енергiї на пiдставi договору.
10. Суб'єкт господарювання, який згiдно з договором реалiзує споживачевi товари або пропонує їх до реалiзацiї.
11. За договором ... кожна iз сторiн зобов'язується передати другiй сторонi у власнiсть, повне господарське вiдання чи оперативне управлiння певний товар в обмiн на iнший товар.
12. За договором ... виробник сiльськогосподарської продукцiї зобов'язується передати заготiвельному (закупiвельному) або переробному пiдприємству чи органiзацiї вироблену ним продукцiю у строки, кiлькостi, асортиментi, що передбаченi договором, а останнiй зобов'язується сприяти виробниковi у виробництвi зазначеної продукцiї, прийняти i оплатити її.
16. Це фiзична або юридична особа, яка здiйснює виробництво i самостiйну переробку власно-виробленої продукцiї рослинництва i тваринництва.
17. Залежно вiд ринку (внутрiшнього чи зовнiшнього), в межах якого здiйснюється товарний обiг, господарсько-торговельна дiяльнiсть виступає як внутрiшня торгiвля або … торгiвля.
По вертикали
1. Це самостiйна iнiцiатива, систематична, на власний ризик дiяльнiсть по виробництву продукцiї, виконання робiт, наданню послуг та заняття торгiвлею з метою одержання прибутку.
2. Залежно вiд ринку, в межах якого здiйснюється товарний обiг, господарсько-торговельна дiяльнiсть виступає як … торгiвля.
3. Договiр, який вважається укладеним з моменту досягнення сторонами згоди щодо всiх iстотних умов.
4. Договори поставки за строком дiї можуть бути …
6. Це дiяльнiсть, що здiйснюється суб'єктами господарювання у сферi товарного обiгу, спрямована на реалiзацiю продукцiї виробничо-технiчного призначення i виробiв народного споживання, а також допомiжна дiяльнiсть, яка забезпечує їх реалiзацiю шляхом надання вiдповiдних послуг.
7. Предмет поставки.
8. За договором одна сторона зобов’язується зберiгати рiч, передану їй iншою стороною, i повернути її поклажодавцевi у схоронностi.
9. Фiзична або юридична особа, яка здiйснює оплату грошима i є набувачем товару або послуги.
10. Це господарський договiр, за яким одна сторона - постачальник зобов'язується передати (поставити) у зумовленi строки (строк) другiй сторонi - покупцевi товар (товари), а покупець зобов'язується прийняти вказаний товар (товари) i сплатити за нього певну грошову суму.
12. Заготiвельна (закупiвельна) або переробне пiдприємство, органiзацiя, чи фiзична особа - пiдприємець.
13. Договiр, який крiм досягнення згоди сторiн передбачає також передачу речi, вчинення фактичних дiй.
14. Це господарська дiяльнiсть, спрямована на iнвестування власних чи залучених фiнансових коштiв, яка полягає в наданнi однiєю стороною у виключне користування другiй сторонi на визначений строк майна, що належить першому або набувається ним у власнiсть (господарське вiдання) за дорученням.
15. Бiржа, що об'єднує юридичних i фiзичних осiб, якi проводять виробничу i комерцiйну дiяльнiсть.
18. За договором … одна сторона передає другiй сторонi за плату на певний строк у користування майно для здiйснення господарської дiяльностi.Похожие категории кроссвордов

1.
Нормативно-правове регулювання (укр.)
2.
Фiзика (укр.)
3.
Математика (укр.)
4.
Макроекономiка (укр.)
5.
Анестезiологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Господарське право (укр.) - Правове регулювання банкiвської дiяльностi (укр.)
2.
По предмету Господарське право (укр.) - Правове регулювання аудиторської дiяльностi (укр.)
3.
По экономике - Державне регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (укр.)
4.
По предмету Корпоративне управлiння (укр.) - Управлiння капiталом у корпорацiї. Основнi елементи регулювання господарської дiяльностi корпорацiї (укр.)
5.
По предмету Господарське законодавство (укр.) - Правове становище пiдприємств (укр.)


Кроссворды по предмету Господарське право (укр.)
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы