Готовый кроссворд по предмету Господарське право (укр.) - на тему "Правове регулювання аудиторської дiяльностi (укр.)"

 
По горизонтали
3. Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, що здiйснюється аудитором (групою аудиторiв) i передбачає вивчення первинних документiв, облiкових регiстрiв, фiнансової звiтностi.
6. Документ, який має юридичну суму пiдтвердження виконання договору i є пiдставою для взаєморозрахункiв
9. Процес, що включає постiйний розгляд та оцiнку системи контролю якостi фiрми, в тому числi перiодичну перевiрку обраних завершених завдань; призначений для надання фiрмi обґрунтованої впевненостi в тому, що її система контролю якостi функцiонує ефективно.
10. Гонорар за виконання завдання з аудиту, розрахований на попередньо встановленiй базi вiдносно результатiв операцiї або результатiв виконаної роботи.
11. Оцiнка якостi аудиторських свiдчень, їх доречностi щодо конкретного твердження та достовiрностi
15. Юридична або фiзична особа, що звернулась iз замовленням до аудитора
17. Це гранично допустимий розмiр помилок у фiнансовiй звiтностi клiєнта, якими аудитор може знехтувати в процесi перевiрки, оскiльки вони не впливають на достовiрнiсть в усiх суттєвих аспектах, а також на рiшення користувачiв такою фiнансовою звiтнiстю.
19. Аудиторська фiрма або аудитор, який здiйснює аудиторську дiяльнiсть
20. Це перевiрка даних бухгалтерського облiку i показникiв фiнансової звiтностi суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовiрнiсть в усiх суттєвих аспектах та вiдповiднiсть вимогам законiв України, положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або iнших правил (внутрiшнiх положень суб'єктiв господарювання) згiдно iз вимогами користувачiв.
21. Фiзична або юридична особа – власник акцiй пiдприємства, якi дають йому право на одержання певного доходу та участь в управлiннi справами
По вертикали
1. Система пiдсумкових показникiв, що характеризують господарську та фiнансову дiяльнiсть пiдприємства за певний перiод.
2. Це об'єднання суб'єктiв аудиторської дiяльностi та/або аудиторiв та аудиторських фiрм третiх країн, спрямоване на спiвпрацю, розподiл прибутку або витрат, або має спiльнi власнiсть, контроль чи керiвництво, спiльну полiтику та процедури контролю якостi, спiльну дiлову стратегiю, спiльно використовує бренд або значну частку професiйних ресурсiв;
4. Визначення якостi сировини, матерiалiв, готової продукцiї тощо, якi можуть бути направленi аудитором на лабораторний аналiз
5. Загальна сума доходу платника податку вiд усiх видiв дiяльностi, отриманого (нарахованого) протягом звiтного перiоду в грошовiй, матерiальнiй або нематерiальнiй формах як на територiї України, її континентальному шельфi у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi, так i за їх межами.
7. Один з прийомiв опитування
8. Згода двох або бiльше осiб (фiзичних та/або юридичних) про встановлення, змiну i припинення цивiльних прав i обов'язкiв (позика, купiвля-продаж, пiдряд тощо), може укладатися в уснiй або письмовiй формi.
12. Методичний прийом контролю, перевiрка наявностi матерiальних цiнностей (основних i оборотних фондiв), грошових коштiв та зiставлення їх фактичної наявностi з даними бухгалтерського облiку
13. Мiра кiлькостi аудиторських доказiв
14. Ресурси, контрольованi пiдприємством у результатi минулих подiй, використання яких, як очiкується, приведе до отримання економiчних вигод у майбутньому.
16. Суб'єкт господарювання фiнансова звiтнiсть або консолiдована фiнансова звiтнiсть якого перевiряється суб'єктом аудиторської дiяльностi
17. Посвiдчення, яке видається Аудиторською палатою України та засвiдчує квалiфiкацiйну придатнiсть фахiвця на здiйснення аудиторської дiяльностi
18. Господарська операцiя, яка передбачає проведення розрахункiв за товари (роботи, послуги) у будь-якiй формi, iншiй, нiж грошова, включаючи будь-якi види залiку та погашення взаємної заборгованостi, в результатi яких не передбачається зарахування коштiв на рахунки продавця для компенсацiї вартостi таких товарiвПохожие категории кроссвордов

1.
Нормативно-правове регулювання (укр.)
2.
Психодiагностика (укр.)
3.
Фiзика (укр.)
4.
Математика (укр.)
5.
Макроекономiка (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Господарське право (укр.) - Правове регулювання торговельної дiяльностi (укр.)
2.
По предмету Господарське право (укр.) - Правове регулювання банкiвської дiяльностi (укр.)
3.
По экономике - Державне регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (укр.)
4.
По предмету Корпоративне управлiння (укр.) - Управлiння капiталом у корпорацiї. Основнi елементи регулювання господарської дiяльностi корпорацiї (укр.)
5.
По предмету Господарське законодавство (укр.) - Правове становище пiдприємств (укр.)


Кроссворды по предмету Господарське право (укр.)
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы