Готовый кроссворд по предмету Господарське право (укр.) - на тему «Методичнi основи пiдготовки господарських рiшень (укр.)»

 
По горизонтали
2. У якому з шляхiв прийняття рiшення, беруть участь 5-15 членiв
8. Який стиль є з дуже широким свiтоглядом i здатнiстю дослiджувати численнi альтернативи
10. Якi iснують шляхи прийняття рiшень: груповi та …
12. За формою та методами здiйснення рiшення може бути: вибiрковим чи …
13. Який з методiв розробки господарських рiшень охоплює безлiч методiв, серед яких найпоширенiшi оптимiзацiйнi
17. Отримання пронозiв з визначеним ступенем точностi
18. В якому пiдходi перед експертами ставиться завдання оцiнки вiдносної вагомостi внеску кожної мети в досягнення мети вищого рiвня
20. Який метод передбачає проведення таких етапiв: складається перелiк ознак рiшень, який записується до таблицi в порядку спадання значимостi
23. В ходi якого методу експерту подаються вiдiбранi для порiвняльної оцiнки альтернативнi варiанти (бажано не бiльше 30) для їх упорядкування за привабливiстю
По вертикали
1. Яка сутнiсть рiшень полягає у можливому здiйсненню певних заходiв у рамках законоположень країни
3. Складне теоретичне питання або практична ситуацiя, яка характеризується розривом мiж тим що є i тим що має бути
4. Яка сутнiсть полягає в тому, що розподiл i реалiзацiя рiшення пiдприємство повинно мати необхiднi кадри, документи, права i обовязки працiвникiвi самого пiдприємства
5. Який стиль свiдчить про iндивiда, який мислить iнтуїтивно, проте вiдзначається низькою терпимiстю
6. Можливiсть вибору найлiпшого варiанту
7. Одна з о сновних вимог до реалiзацiї прийнятого рiшення
8. Необхiднiсть врахування технiчних, технологiчних, соцiальних аспектiв пiдприємства
9. За статистичної обробки результатiв … оцiнок у виглядi кiлькiсних даних, що мiстяться в анкетах
11. Який стиль репрезентує метод прийняття рiшень, що характеризується незначною терпимiстю до двозначностi та рацiональним способом мислення
14. Яка сутнiть рiшень проявляється в можливостi забезпечення персоналу що приймає рiшення необхiдних технiчних, iнформацiйних ресурсiв тощо
15. Коригування прогнозу у разi появи нових даних про обєкт
16. Для якого стилю прийняття рiшень властива висока терпимiсть до двозначностi, доповнена рацiональним способом мислення
17. Який метод реалiзується через збiр, обробку й аналiз статистичних матерiалiв
19. Яка сутнiсть рiшень закладена механiзм управлiння персоналом задля узгодження їх дiяльностi в серединi колективу
21. За формою та методами здiйснення рiшення може бути: суцiльним чи …
22. Бесiда прогнозиста з експертом, у ходi якої прогнозист, вiдповiдно до заздалегiдь розробленої програми, ставить перед експертом питання щодо перспектив розвитку.прогнозованого обєкта


Похожие категории кроссвордов:

1.
Судочинство в господарських судах (укр.)
2.
Хiрургiя (укр.)
3.
Конфлiктологiя (укр.)
4.
Логiка (укр.)
5.
Аудит (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Економiка пiдприємства (укр.) - Обгрунтування господарських рiшень та оцiнка ризикiв (укр.)
2.
По предмету Менеджмент (укр.) - Мистецтво прийняття рiшень (укр.)
3.
По предмету Цивiльне право (укр.) - Змiст та види судових рiшень (укр.)
4.
По предмету Господарське право (укр.) - Суб'єкти господарювання: загальна характеристика. Органiзацiйно-правовi форми господарських товариств. (укр.)
5.
По предмету Планування i контроль на пiдприємствi (укр.) - Методи обґрунтування планових рiшень i механiзми забезпечення їх виконання (укр.)


Кроссворды по Господарське право (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы