Готовый кроссворд по предмету Економiка пiдприємства (укр.) - на тему "Обгрунтування господарських рiшень та оцiнка ризикiв (укр.)"

 
По горизонтали
2. Ризики, якi виниклi в певнiй країнi ризики, впливають на дiяльнiсть тiльки її суб’єктiв господарювання
4. Ступiнь задоволення особи вiд споживання товару або виконання дiй
8. Об’єктивна неможливiсть здобуття абсолютного знання про об’єктивнi та суб’єктивнi фактори функцiонування системи, неоднозначнiсть її параметрiв
10. Батько сучасної портфельної теорiї, яка стосується методiв збалансування ризику i економiчноого зиску
12. Рiшення державної влади, яке має загальнообов’язковий та незмiнний характер
По вертикали
1. Ризик, який характеризується iмовiрнiстю появи валютних утрат, пов’яза­них зi змiною курсу однiєї iноземної валюти щодо iншої пiд час проведення зовнiшньоекономiчних, кредитних тощо валютних операцiй
3. Рiшення виходять iз власного вiдчуття того, що вибiр є правильним
5. Рiшення, щодо вкладання коштiв в активи у певний момент часу для одержання прибутку в майбутньому
6. Один зi способiв згортання платiжних матриць
7. Метод пошуку iдеї, розв’язання проблеми часто можна знайти, змiнивши напрям пошуку на протилежний, та­кий, що суперечить сформованим традицiйним поглядам, продик­тованим логiкою та здоровим глуздом
9. Ризик вiдхилення вiд мети у разi вкладання коштiв у виробництво iнновацiйного продукту, науково-дослiднi та конструкторськi роботи
11. Подiя, що може вiдбутися або невiдбутися та мати один iз можливих економiчних результатiв: негативний, нульових, позитивнийПохожие категории кроссвордов

1.
Судочинство в господарських судах (укр.)
2.
Этика (укр.)
3.
Географiя (укр.)
4.
Психодiагностика (укр.)
5.
Фiзика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Господарське право (укр.) - Методичнi основи пiдготовки господарських рiшень (укр.)
2.
По предмету Страхування (укр.) - Страховi послуги у сферi фiнансово-кредитних ризикiв (укр.)
3.
По предмету Планування i контроль на пiдприємствi (укр.) - Методи обґрунтування планових рiшень i механiзми забезпечення їх виконання (укр.)
4.
По предмету Господарське право (укр.) - Суб'єкти господарювання: загальна характеристика. Органiзацiйно-правовi форми господарських товариств. (укр.)
5.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)


Кроссворды по предмету Економiка пiдприємства (укр.)
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы