Готовый кроссворд по предмету Господарське право (укр.) - на тему "Правове регулювання банкiвської дiяльностi (укр.)"

 
По горизонтали
3. Невиконання умов кредитного договору або iнших умов, пов’язаних з борговими зобов’язаннями чи цiнними паперами
6. Фiнансова комiсiйна операцiя, при якiй клiєнт переуступає дебiторську заборгованiсть факторинговiй компанiї
7. Банк, що створюється за територiальним принципом i подiляються на мiсцевi та центральний банки
12. Компанiя, в якiй iнша юридична особа володiє прямо та/або опосередковано 20-ма або бiльше вiдсотками статутного капiталу та/ або голосiв
14. Документ, на пiдставi якого банки мають право здiйснювати в комплексi базовi банкiвськi операцiї
16. Одержувач платежу або доходу
17. Послуга технологiчного, iнформацiйного обслуговування розрахункiв за операцiями, що здiйснюються з використанням електронних платiжних засобiв у платiжнiй системi
19. Особа, яка завдяки своєму службовому становищу або спорiдненим зв’язкам має доступ до конфiденцiйної iнформацiї про дiяльнiсть банку, що недоступна широкiй громадськостi, та може використати її у власних цiлях з метою збагачення, одержання неконкурентних переваг, привiлеїв тощо
По вертикали
1. Кредит, здiйснення банком платежiв iз рахунка клiєнта, незважаючи на вiдсутнiсть на рахунку грошових коштiв
2. Механiзм, що включає збирання, сортування, реконсиляцiю та проведення взаємозалiку зустрiчних вимог учасникiв платiжної системи, а також обчислення за кожним iз них сумарного сальдо за визначений перiод часу мiж загальними обсягами вимог та зобов’язань
4. Банк, 100% статутного капiталу якого належить державi
5. Обмiн даними при виконаннi операцiй, у тому числi щодо переказу коштiв, мiж учасниками платiжної системи
8. Операцiї з надання банкам кредитiв у встановленому Нацiональним банком порядку
9. Спроможнiсть окремої установи чи системи в цiлому забезпечувати своєчаснiсть, повноту та безперервнiсть виконання усiх своїх грошових зобов’язань
10. Цiнний папiр, який посвiдчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця або його наказ третiй особi сплатити пiсля настання строку платежу визначену суму власнику
11. Вид банкiвського рахунка, який вiдкривається банками юридичним i фiзичним особам на договiрнiй основi для зберiгання грошових коштiв i здiйснення розрахунково-касових операцiй за допомогою платiжних iнструментiв вiдповiдно до умов договору та вимог законодавства України
12. Договiр, що мiстить зобов’язання банку-емiтента, за яким цей банк за дорученням клiєнта або вiд свого iменi проти документiв, якi вiдповiдають умовам акредитива, зобов’язаний виконати платiж на користь бенефiцiара або доручає iншому (виконуючому) банку здiйснити цей платiж
13. Тенденцiя до зниження середнього рiвня цiн в економiцi
15. Система здачi готiвкових грошових коштiв, валютних та iнших цiнностей пiдприємствами, органiзацiями банкiвським установам
18. Операцiї банкiв з управлiння майном i фондовими цiнностями, виконання iнших послуг в iнтересах i за дорученням клiєнтiв на правах довiреної особи
20. Кошти, якi розмiщенi клiєнтами на їх iменних рахунках у банку на договiрних засадах на визначений строк зберiгання або без зазначення такого строку i пiдлягають виплатi вкладнику вiдповiдно до законодавства та умов договоруПохожие категории кроссвордов

1.
Нормативно-правове регулювання (укр.)
2.
Этика (укр.)
3.
Психодiагностика (укр.)
4.
Фiзика (укр.)
5.
Математика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Господарське право (укр.) - Правове регулювання аудиторської дiяльностi (укр.)
2.
По предмету Господарське право (укр.) - Правове регулювання торговельної дiяльностi (укр.)
3.
По экономике - Державне регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (укр.)
4.
По предмету Корпоративне управлiння (укр.) - Управлiння капiталом у корпорацiї. Основнi елементи регулювання господарської дiяльностi корпорацiї (укр.)
5.
По предмету Господарське законодавство (укр.) - Правове становище пiдприємств (укр.)


Кроссворды по предмету Господарське право (укр.)
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы