Готовый кроссворд по предмету Корпоративне управлiння (укр.) - на тему «Державне регулювання корпоративного сектора (укр.)»

 
По горизонтали
5. Комплекс економiчних, адмiнiстративних i законодавчих заходiв, здiйснюваних державою i спрямованих на те, щоб забезпечити умови для ринкової конкуренцiї i не допустити надмiрної монополiзацiї ринку, загрозливою нормальному функцiонуванню ринкового механiзму
7. Дiяльнiсть, надання послуг щодо зберiгання цiнних паперiв незалежно вiд форми їх випуску, вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах, обслуговування операцiй на цих рахунках (включаючи клiринг i розрахунки за угодами щодо цiнних паперiв) та обслуговування операцiй емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв
По вертикали
1. Частина акцiй, зосереджена в руках одного власника, яка дає можливiсть здiйснювати фактичний контроль над акцiонерним товариством. На практицi може бути меншим, оскiльки дрiбнi акцiонери часто не беруть участь у загальних зборах акцiонерiв
2. Частина ринку капiталiв, де здiйснюються емiсiя, купiвля i продаж цiнних паперiв
3. Права, якi випливають iз (i) права власностi на акцiю акцiонерного товариства або (i) права на частку у статутному капiталi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю або iншої юридичної особи, статутний капiтал якої подiлений на частки, або (iii) права на вклад до статутного капiталу юридичної особи у разi, якщо капiтал такої особи не подiлений на частки (наприклад, приватних, дочiрнiх, та iнших унiтарних пiдприємств)
4. Сукупнiсть iнструментiв, за допомогою яких держава встановлює вимоги до пiдприємств i громадян. Воно включає закони, формальнi i неформальнi розпорядження i допомiжнi правила, що встановлюються державою, а також недержавними органiзацiями або органiзацiями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторнi повноваження
6. Особлива функцiя трудової дiяльностi. Мета i змiст цього поняття визначаються розвитком продуктивних сил i виробничих вiдносин суспiльства
7. Полiтика щодо розподiлу отриманого пiдприємством прибутку за умови, що власники пiдприємства мають право на отримання частини прибутку у виглядi дивiдендiв
8. Товариство, комерцiйна органiзацiя, статутний капiтал якої роздiлений на визначене число акцiй, що засвiдчують права та обовязки учасникiв товариства


Похожие категории кроссвордов:

1.
Нормативно-правове регулювання (укр.)
2.
Пiдприємство (укр.)
3.
Бiотехнологiї (укр.)
4.
Дизайн (укр.)
5.
Деонтологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Цiноутворення (укр.) - Державне регулювання цiн (укр.)
2.
По экономике - Державне регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (укр.)
3.
По предмету Корпоративне управлiння (укр.) - Сутнiсть та змiст корпоративного управлiння (укр.)
4.
По предмету Корпоративне управлiння (укр.) - Господарськi товариства як об’єкт корпоративного управлiння (укр.)
5.
По предмету Корпоративне управлiння (укр.) - Загальнi органiзацiйнi засади корпоративного управлiння (укр.)


Кроссворды по Корпоративне управлiння (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2023, Список Литературы