Готовый кроссворд по предмету Пiдприємство (укр.) - на тему "Звiтнiсть пiдприємств (укр.)"

 
По горизонтали
3. Зобов’язання, якi повиннi бути погашенi протягом дванадцяти мiсяцiв, починаючи з дати балансу, або протягом операцiйного циклу, якщо вiн перевищує 12 мiсяцiв.
4. Форма збору статистичних даних, за якою кожен суб’єкт дiяльностi регулярно подає вiдомостi до державних органiв статистики у виглядi документiв (звiтiв) спецiально затвердженої форми.
6. Кредит, що складається з сум ПДВ, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою 20% i 0%.
7. Капiтал, за рахунок якого пiдприємство формує свої власнi кошти.
8. Перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здiйсненi цi витрати.
9. Борги (заборгованiсть) пiдприємства, що виникли внаслiдок здiйснення господарських операцiй з отримання товарiв, послуг, кредитiв з вiдстроченням платежiв.
11. Цикл мiж придбанням запасiв для здiйснення дiяльностi й отриманням коштiв вiд реалiзацiї виготовленої з них продукцiї або товарiв i послуг.
12. Принцип вiдокремлення юридичної особи вiд її власникiв, у зв’язку з чим особисте майно та зобов’язання власникiв не повиннi вiдображатися в фiнансовiй звiтностi пiдприємства.
13. Звiтнiсть, що вiдображає фiнансовийстан i результати дiяльностi юридичної особи та його дочiрнiх пiдприємств як єдиної економiчної одиницi.
14. Цiнний папiр, що засвiдчує безумовний грошовий обов’язоквекселедавця сплатити до настання термiну визначену суму коштiв власниковi векселя (векселетримачевi).
15. Пiдприємство, що перебуває пiд контролем материнського (холдингового) пiдприємства.
По вертикали
1. Ресурси, контрольованi пiдприємством у результатi минулих подiй, використання яких, як очiкується, приведе до надходження економiчних вигод у майбутньому.
2. Дiяльнiсть, яка призводить до змiн i складу власного та позикового капiталу пiдприємства.
5. Звiт, в якому наведено статистичнi данi про роботу пiдприємства; вiн представляється до спецiальної установи (регiональний орган державної статистики) в затвердженi термiни за пiдписами уповноважених осiб.
10. Прибуток, який визначається як рiзниця мiж валовими доходами, витратами й амортизацiєю.Похожие категории кроссвордов

1.
Фiнанси пiдприємств (укр.)
2.
Звiтнiсть пiдприємства (укр.)
3.
Облiк i звiтнiсть (укр.)
4.
Анестезiологiя (укр.)
5.
Этика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнанси пiдприємств (укр.) - Розрахунковi операцiї пiдприємств (укр.)
2.
По предмету Фiнанси пiдприємств (укр.) - Основи фiнансiв пiдприємств (укр.)
3.
По предмету Господарське законодавство (укр.) - Правове становище пiдприємств (укр.)
4.
По предмету Фiнансовий менеджмент (укр.) - Управлiння капiталом пiдприємств (укр.)
5.
По менеджменту - Мiсiя, мета та завдання менеджменту пiдприємств (укр.)


Кроссворды по предмету Пiдприємство (укр.)
Околостуденческое

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы