Готовый кроссворд по предмету Пiдприємство (укр.) - на тему «Звiтнiсть пiдприємств (укр.)»

 
По горизонтали
3. Зобов’язання, якi повиннi бути погашенi протягом дванадцяти мiсяцiв, починаючи з дати балансу, або протягом операцiйного циклу, якщо вiн перевищує 12 мiсяцiв.
5. Дiяльнiсть, яка призводить до змiн i складу власного та позикового капiталу пiдприємства.
6. Форма збору статистичних даних, за якою кожен суб’єкт дiяльностi регулярно подає вiдомостi до державних органiв статистики у виглядi документiв (звiтiв) спецiально затвердженої форми.
8. Прибуток, який визначається як рiзниця мiж валовими доходами, витратами й амортизацiєю.
9. Звiт, в якому наведено статистичнi данi про роботу пiдприємства; вiн представляється до спецiальної установи (регiональний орган державної статистики) в затвердженi термiни за пiдписами уповноважених осiб.
11. Цикл мiж придбанням запасiв для здiйснення дiяльностi й отриманням коштiв вiд реалiзацiї виготовленої з них продукцiї або товарiв i послуг.
12. Борги (заборгованiсть) пiдприємства, що виникли внаслiдок здiйснення господарських операцiй з отримання товарiв, послуг, кредитiв з вiдстроченням платежiв.
По вертикали
1. Капiтал, за рахунок якого пiдприємство формує свої власнi кошти.
2. Пiдприємство, що перебуває пiд контролем материнського (холдингового) пiдприємства.
4. Кредит, що складається з сум ПДВ, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою 20% i 0%.
7. Звiтнiсть, що вiдображає фiнансовийстан i результати дiяльностi юридичної особи та його дочiрнiх пiдприємств як єдиної економiчної одиницi.
10. Принцип вiдокремлення юридичної особи вiд її власникiв, у зв’язку з чим особисте майно та зобов’язання власникiв не повиннi вiдображатися в фiнансовiй звiтностi пiдприємства.


Похожие категории кроссвордов:

1.
Фiнанси пiдприємств (укр.)
2.
Облiк i звiтнiсть (укр.)
3.
Звiтнiсть пiдприємства (укр.)
4.
Правознавство (укр.)
5.
Зоологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Економiка (укр.) - Фонди пiдприємств (укр.)
2.
По предмету Фiнанси пiдприємств (укр.) - Розрахунковi операцiї пiдприємств (укр.)
3.
По предмету Господарське законодавство (укр.) - Правове становище пiдприємств (укр.)
4.
По предмету Фiнанси пiдприємств (укр.) - Основи фiнансiв пiдприємств (укр.)
5.
По предмету Фiнансовий менеджмент (укр.) - Управлiння капiталом пiдприємств (укр.)


Кроссворды по Пiдприємство (укр.)





Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы