Готовый кроссворд по предмету Пiдприємство (укр.) - на тему "Органiзацiйний розвиток пiдприємства (укр.)"

 
По горизонтали
5. Кошти, що надiйшли на рахунок пiдприємства за реалiзовану (продану) продукцiю чи надану послугу. Виторг вiд реалiзацiї складається з суми, вiд реалiзацiї основної продукцiї, товарiв народного споживання, вiдходiв виробництва, наднормативних i зайвих матерiалiв
7. Це цiлеспрямований програмований чи довiльний вплив на обєкти задля досягнення кiнцевої мети за допомогою процесорiв, явищ, процесiв
10. Сукупнiсть взаємоповязаних органiзацiйних, правових, полiтичних, соцiально-економiчних, науково-технiчних, виробничих процесiв, що спрямованi на створення умов для задоволення iнформацiйних потреб громадян та суспiльства на основi створення, розвитку i використання iнформацiйних систем, мереж, ресурсiв та iнформацiйних технологiй, якi побудованi на основi застосування сучасної обчислювальної та комунiкацiйної технiки
13. Вiдношення кiлькостi одиниць на виходi до кiлькостi одиниць на входi
16. Оорганiзацiя, що бере участь в торгiвлi товарами чи послугами споживачам
17. Ваємопов’язанi й взаємозумовленi методи вивчення i наукового дослiдження певних явищ, процесiв, дiй, результатiв. У економiцi застосовується з метою виявлення закономiрностей i тенденцiй розвитку економiчних процесiв, встановлення та оцiнки основних факторiв, що позитивно чи негативно впливають на показники ефективностi
По вертикали
1. Економiчна категорiя, яка характеризує все, що потрiбно для задоволення потреб людини
2. Взаєморозмiщення та певний взаємозвязок складових частин цiлого, внутрiшня будова
3. Процес обєднання будь-яких елементiв (частин) в одне цiле. Процес взаємозближення й утворення взаємозвязкiв
4. Економiчнi вiдносини по утворенню i використанню фондiв грошових коштiв
6. Економiчнi вiдносини по утворенню i використанню фондiв грошових коштiв
8. Економiчна категорiя, що характеризує ефективнiсть реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт та послуг). Визначається як вiдношення чистого прибутку вiд реалiзацiї до собiвартостi продукцiї
9. Споживач, який, в силу певних обмежень, змушений залежати вiд постачальника
11. Показник, зворотний фондовiддачi, який показує величину вартостi основних фондiв, що припадає на одиницю продукцiї, випущену пiдприємством. Даний показник служить для визначення ефективностi використання основних фондiв органiзацiї
12. Комплекс заходiв по оздоровленню пiдприємств, що повязанi також iз змiною органiзацiйної структури пiдприємства
14. Повна або часткова замiна власникiв корпоративних прав пiдприємства, змiна органiзацiйно-правової форми органiзацiї бiзнесу, лiквiдацiя окремих структурних пiдроздiлiв або створення на базi одного пiдприємства кiлькох, наслiдком чого є передача або прийняття його майна, коштiв, прав та обов’язкiв правонаступником
15. Економiчний процес взаємодiї i боротьби товаровиробникiв за найвигiднiшi умови виробництва i збуту товарiв, за отримання найбiльших прибуткiв. Водночас — механiзм стихiйного регулювання виробництва в умовах вiльних ринкових вiдносинПохожие категории кроссвордов

1.
Органiзацiйний розвиток пiдприємства (укр.)
2.
Звiтнiсть пiдприємства (укр.)
3.
Економiка пiдприємства (укр.)
4.
Економiка торговельного пiдприємства (укр.)
5.
Математика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По - Основнi виробничi фонди промислового пiдприємства. Оборотнi засоби пiдприємства. (укр.)
2.
По предмету Економiка пiдприємства (укр.) - Науково-технiчний та органiзацiйний прогрес. Економiчна ефективнiсть технiчних та органiзацiйних нововведень. (укр.)
3.
По предмету Музика (укр.) - Розвиток музики (укр.)
4.
По предмету Бiологiя (укр.) - Iсторичний розвиток (укр.)
5.
По акушерству - Розвиток плодового яйця (укр.)


Кроссворды по предмету Пiдприємство (укр.)
Околостуденческое

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы