Готовый кроссворд по предмету Пiдприємство (укр.) - на тему "Фiнанси пiдприємства (укр.)"

 
По горизонтали
6. Економiчний процес, що викликає рух вартостi i супроводжується потоком грошових платежiв i розрахункiв
7. Кошти, - матерiальнi, i трудовi, i фiнансовi — якi пiдприємство здiйснює для забезпечення своєї виробничої дiяльностi
По вертикали
1. Основна дiяльнiсть пiдприємства, а також iншi види дiяльностi, якi не є iнвестицiйною чи фiнансовою дiяльнiстю
2. Самостiйна систематична господарська дiяльнiсть, що здiйснюється суб'єктами господарювання, спрямована на досягнення економiчних, соцiальних та iнших результатiв без мети одержання прибутку
3. Збiльшення економiчних вигiд у виглядi надходження активiв або зменшення зобов'язань, внаслiдок чого збiльшується власний капiтал пiдприємства (за винятком збiльшення капiталу за рахунок внескiв власникiв)
4. Об'єднання декiлькох осiб для досягнення загальних цiлей. Наприклад, для здiйснення спiльної пiдприємницької дiяльностi
5. Являють собою сукупнiсть економiчних вiдносин, що виникають у реальному грошовому обiгу з приводу формування, розподiлу й використання фiнансових ресурсiв
8. Органiзацiя, суб'єкт господарювання, статутний капiтал якої подiлений на частки, розмiр яких встановлюється статутом товаристваПохожие категории кроссвордов

1.
Фiнанси (укр.)
2.
Фiнанси пiдприємств (укр.)
3.
Звiтнiсть пiдприємства (укр.)
4.
Економiка пiдприємства (укр.)
5.
Економiка торговельного пiдприємства (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По - Основнi виробничi фонди промислового пiдприємства. Оборотнi засоби пiдприємства. (укр.)
2.
По предмету Экономика (укр.) - Фiнанси (укр.)
3.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Фiнанси (укр.)
4.
По предмету Фiнансове право (укр.) - Фiнанси (укр.)
5.
По предмету Фiнанси (укр.) - Мiжнароднi фiнанси (укр.)


Кроссворды по предмету Пiдприємство (укр.)
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы