Готовый кроссворд по предмету Фiнансове право (укр.) - на тему «Фiнанси (укр.)»

 
По горизонтали
2. штрафна санкцiя за несвоєчасне виконання фiнансових зобо­в’язань, що застосовується в разi несвоєчасної сплати податкiв i неподаткових платежiв, а також у разi затримки оплати товарно-мате­рiальних цiнностей, надання послуг i виконаних робiт
3. фiзична або юридична особа, яка безпосередньо перераховує податок до бюджету
6. перевiрка публiчної бухгалтерської звiтностi, облiку первинних документiв та iншої iнформацiї щодо фiнансово-господарської дiяльностi суб’єктiв господарювання з метою визначення їх достовiрностi. Повноти та вiдповiдностi чинному законодавству i встановленим нормативам
По вертикали
1. сукупнiсть податкiв i зборiв (обов’язкових платежiв) до бюджету та до державних цiльових фондiв, що справляються у встановленому порядку
3. часткове або повне звiльнення юридичних i фiзичних осiб вiд сплати податкiв
4. угода мiж партнерами (фiзичними та юридичними особами) про надання у власнiсть майна або грошей iншiй особi на умовi вiдстрочення повернення такої ж вартостi з виплатою процента
5. цiльове джерело фiнансування. Може бути … нагромадження, … оплати працi i т. д.

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы