Готовый кроссворд по предмету Фiнансове право (укр.) - на тему «Бюджетне право (укр.)»

 
По горизонтали
1. Документ, у якому встановлюється розподiл доходiв та фiнансування бюджету, бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштiв по певних перiодах року вiдповiдно до бюджетної класифiкацiї.
2. Це система грошових вiдносин, яка виникає мiж державою, з одного боку, i пiдприємствами, фiрмами, органiзацiями та населенням, з iншого, з метою формування та використання централiзованого фонду грошових ресурсiв для задоволення суспiльних потреб
3. Принцип бюджетної системи, який полягає у тому, що при складаннi та виконаннi бюджетi усi учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення запланованих цiлей при залученнi мiнiмального обсягу бюджетних коштiв та досягнення максимального результату при використаннi визначеного бюджетом обсягу коштiв
5. Щодо бюджетного права - вiдносини, що виникають та iснують у процесi утворення, розподiлу та перерозподiлу державного та мiсцевих бюджетiв i регламентуються нормами фiнансового права
7. Єдине систематизоване згрупування доходiв, видаткiв кредитування, фiнансування бюджету, вiдповiдно до законодавства та мiжнародних стандартiв - це бюджетна
8. Регламентований законодавством порядок складання, розвитку, затвердження та виконання бюджетiв
9. Регламентована нормами права дiяльнiсть, пов'язана iз складанням, розглядом, затвердженням бюджетiв, їх виконанням i контролем за їх виконанням, розглядом звiтiв про виконання бюджетiв, що складають бюджетну систему України.
10. Органiзацiя i принципи побудови бюджетної системи, її структури, взаємозвязок мiж окремими ланками бюджетної системи. Б. у. України визначається з урахуванням державного устрою i адмiнiстративно-територiального подiлу України – це бюджетний …
11. Принцип бюджетної системи, який полягає у тому, що повноваження на здiйснення витрат бюджету повиннi вiдповiдати обсягу надходжень до бюджету на вiдповiдний бюджетний перiод
12. Сукупнiсть правових норм, якими регулюються вiдносини в галузi податкiв.
13. Органiзацiя i принципи побудови бюджетної системи, її структури, взаємозвязок мiж окремими ланками бюджетної системи
14. Структурно бюджет складається з доходiв та …
15. Бюджет адмiнiстративно-територiальної одиницi — областi, району, мiста, селища, села, затверджений вiдповiдною радою. Мiсцевий бюджет областi обєднує обласний бюджет, бюджет районiв i мiст обласного пiдпорядкування
16. Фiзичний, вартiсний чи iнший характерний вираз об'єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка i який використовується для визначення розмiру податкового зобов'язання.
17. Це система грошових вiдносин, яка виникає мiж державою, з одного боку, i пiдприємствами, фiрмами, органiзацiями та населенням, з iншого, з метою формування та використання централiзованого фонду грошових ресурсiв для задоволення суспiльних потреб
18. Орган виконавчої влади, що розробляє стратегiю щодо внутрiшнiх i зовнiшнiх запозичень держави, погашення та обслуговування державного боргу
20. Учасник бюджетного процесу, що здiйснює контроль над адмiнiструванням податкiв
21. Мiжбюджетнi трансферти для використання на певну мету в порядку, визначеному органом, що прийняв рiшення про надання
22. Рiзновид державного фiнансового контролю, що здiйснюється в бюджетному процесi та направлений на встановлення законностi, достовiрностi, економiчної ефективностi дiяльностi учасникiв бюджетного регулювання та бюджетного процесу – це … контроль
23. Вдатковi пiльги, спрямованi на виключення з оподатковуваного доходу окремих предметiв (об'єктiв оподаткування
По вертикали
1. Час, який в Українi триває з 1 сiчня по 31 грудня
4. Сукупнiсть показникiв бюджетiв, що використовуються для аналiзу та прогнозування економiчного i соцiального розвитку держави. Зведений бюджет України включає показники Державного бюджету України, зведеного бюджету Автономної Республiки Крим та зведених бюджетiв областей, мiст Києва та Севастополя.
6. Учасник бюджетного процесу, що здiйснює контроль над адмiнiструванням податкiв
16. Права й обов'язки учасникiв бюджетних правовiдносин, закрiпленi нормами бюджетного права.
19. Кошти, якi безоплатно й безповоротно передаються з одного бюджету до Iншого

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы