Готовый кроссворд по предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - на тему «Фiнанси (укр.)»

 
По горизонтали
3. Принцип, що передбачає широке обговорення проекту бюджету, доведення його до населення, публiкацiю затвердженого бюджету
4. Принцип … бюджетних повноважень мiж органами представницької i виконавчої влади
5. Система касового виконання бюджету, за якої рахунки для виконання бюджету вiдкриваються в установах банкiвської системи
6. Принцип … бюджетних показникiв, що реалiзується через бюджетну класифiкацiю, яка, згiдно зi ст. 8 Бюджетного кодексу, закрiплюючи вичерпний перелiк доходiв i видаткiв бюджетiв, полягає в конкретизацiї доходiв за джерелами, а видаткiв — за цiльовими напрямами
9. Яке обслуговування розпорядникiв, одержувачiв бюджетних коштiв та iнших клiєнтiв, операцiй з коштами бюджетiв, спiльних з мiжнародними фiнансовими органiзацiями проектiв через систему електронних платежiв Нацiонального банку
10. Повноваження, надане головному розпорядниковi коштiв бюджету законом про Державний бюджет, постановою Верховної Ради Автономної Республiки Крим, рiшенням мiсцевої ради про мiсцевий бюджет, що має кiлькiснi й часовi обмеження - це бюджетне …
11. Фiнансовий орган, на який покладаються функцiї з касового виконання державного бюджету України
12. Усi стадiї бюджетного процесу контролює … палата, що дiє вiд iменi Верховної Ради України
13. Система касового виконання бюджету, яка передбачає вiдкриття та ведення рахункiв для виконання бюджету через спецiалiзовану структуру — державне казначейство
14. На початку хviii столiття для вирiшення проблемних питань в галузi фiнансiв була створена … , що являла собою прообраз сучасного Мiнiстерства фiнансiв
По вертикали
1. У 1998 роцi запроваджено нову … класифiкацiю та План рахункiв бухгалтерського облiку виконання державного та мiсцевого бюджетiв
2. Принцип … бюджету, тобто обов’язкового прийняття бюджету щороку до початку планового року, що дає змогу виявити тенденцiї розвитку країни, дослiдити змiни темпу зростання виробництва тощо
5. Здiйснює … облiк усiх надходжень та витрат Державного бюджету України
7. Права i обов’язки учасникiв бюджетних правовiдносин - це бюджетнi …
8. Бюджетнi установи в особi їх керiвникiв, уповноваженi на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов’язань та здiйснення видаткiв iз бюджету - це … бюджетних коштiв


Похожие категории кроссвордов:

1.
Фiнанси (укр.)
2.
Фiнанси пiдприємств (укр.)
3.
Фiнанси, грошi та кредит (укр.)
4.
Педагогiка (укр.)
5.
Психофармакологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнансове право (укр.) - Фiнанси (укр.)
2.
По предмету Економiка (укр.) - Фiнанси (укр.)
3.
По предмету Пiдприємство (укр.) - Фiнанси пiдприємства (укр.)
4.
По предмету Фiнанси, грошi та кредит (укр.) - Мiжнароднi фiнанси (укр.)
5.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнанси i кредит (укр.)


Кроссворды по Бухгалтерський облiк (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы