Готовый кроссворд по предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - на тему "Фiнанси (укр.)"

 
По горизонтали
2. Принцип, що передбачає широке обговорення проекту бюджету, доведення його до населення, публiкацiю затвердженого бюджету
4. Права i обов’язки учасникiв бюджетних правовiдносин - це бюджетнi …
6. Регламентована нормами права дiяльнiсть, повязана iз складанням, розглядом, затвердженням бюджетiв, їх виконанням i контролем за їх виконанням, розглядом звiтiв про виконання бюджетiв, що становлять бюджетну систему України - це бюджетний …
8. Здiйснює … облiк усiх надходжень та витрат Державного бюджету України
13. Принцип … бюджету, тобто обов’язкового прийняття бюджету щороку до початку планового року, що дає змогу виявити тенденцiї розвитку країни, дослiдити змiни темпу зростання виробництва тощо
14. Орган, установа чи органiзацiя, визначена Конституцiєю України, а також установа чи органiзацiя, створена у встановленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республiки Крим чи органами мiсцевого самоврядування, яка повнiстю утримується за рахунок вiдповiдно державного бюджету чи мiсцевих бюджетiв i є неприбутковою - це бюджетна
16. Бюджетнi установи в особi їх керiвникiв, уповноваженi на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов’язань та здiйснення видаткiв iз бюджету - це … бюджетних коштiв
По вертикали
1. На початку хviii столiття для вирiшення проблемних питань в галузi фiнансiв була створена … , що являла собою прообраз сучасного Мiнiстерства фiнансiв
3. Принцип … бюджетних показникiв, що реалiзується через бюджетну класифiкацiю, яка, згiдно зi ст. 8 Бюджетного кодексу, закрiплюючи вичерпний перелiк доходiв i видаткiв бюджетiв, полягає в конкретизацiї доходiв за джерелами, а видаткiв — за цiльовими напрямами
5. У 1998 роцi запроваджено нову … класифiкацiю та План рахункiв бухгалтерського облiку виконання державного та мiсцевого бюджетiв
7. Усi стадiї бюджетного процесу контролює … палата, що дiє вiд iменi Верховної Ради України
9. Яке обслуговування розпорядникiв, одержувачiв бюджетних коштiв та iнших клiєнтiв, операцiй з коштами бюджетiв, спiльних з мiжнародними фiнансовими органiзацiями проектiв через систему електронних платежiв Нацiонального банку
10. Фiнансовий орган, на який покладаються функцiї з касового виконання державного бюджету України
11. Дксу встановлює єдинi правила ведення бухгалтерського облiку та складання звiтностi про виконання бюджетiв, кошторисiв, видає iнструкцiї з цих питань та здiйснює … за їх дотриманням
12. Система касового виконання бюджету, яка передбачає можливiсть вiдкриття та ведення тя та ведення рахункiв для виконання бюджету, як в установах банкiвської системи, так i в казначействi
15. Система касового виконання бюджету, за якої рахунки для виконання бюджету вiдкриваються в установах банкiвської системи
17. Повноваження, надане головному розпорядниковi коштiв бюджету законом про Державний бюджет, постановою Верховної Ради Автономної Республiки Крим, рiшенням мiсцевої ради про мiсцевий бюджет, що має кiлькiснi й часовi обмеження - це бюджетне …
18. Принцип … бюджетних повноважень мiж органами представницької i виконавчої влади
19. Система касового виконання бюджету, яка передбачає вiдкриття та ведення рахункiв для виконання бюджету через спецiалiзовану структуру — державне казначействоПохожие категории кроссвордов

1.
Фiнанси (укр.)
2.
Фiнанси пiдприємств (укр.)
3.
Макроекономiка (укр.)
4.
Анестезiологiя (укр.)
5.
Этика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Экономика (укр.) - Фiнанси (укр.)
2.
По предмету Фiнансове право (укр.) - Фiнанси (укр.)
3.
По предмету Фiнанси (укр.) - Мiжнароднi фiнанси (укр.)
4.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнанси i кредит (укр.)
5.
По предмету Пiдприємство (укр.) - Фiнанси пiдприємства (укр.)


Кроссворды по предмету Бухгалтерський облiк (укр.)

- Г -
- Д -
- З -
- К -
- О -
- О -
- П -
- Т -
- Ф -Околостуденческое

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы