Готовый кроссворд по предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - на тему «Грошовi кошти. Запаси. Основнi засоби (укр.)»

 
По горизонтали
2. Запаси за походженням подiляються на первиннi i …
4. Метод, за яким прибуток чи збиток коригується вiдповiдно до впливу операцiй негрошового характеру, будь-яких вiдстрочок або нарахувань минулих чи майбутнiх надходжень або виплат грошових коштiв щодо операцiйної дiяльностi, а також вiдповiдно до статей доходу або витрат, пов’язаних iз грошовими потоками вiд iнвестицiйної чи фiнансової дiяльностi.
6. Рахунок, який банк за дорученням зi свого рахунку виконує платiж третiй особi
7. Операцiї, якi не потребують використання грошей та їх еквiвалентiв.
9. Активи, якi не мають матерiально-речової форми або матерiально-речова форма яких, не має суттєвого значення для їх використання у госродарськiй дiяльностi
10. Перерахування грошових коштiв з рахунку пiдприємства-платника на рахунок пiдприємства-отримувача через вiдповiднi банкiвськi установи - це … розрахунки
11. Вiдображаються надходження грошових коштiв у результатi утворення боргових зобов’язань (позик, векселiв, облiгацiй, а також iнших видiв короткострокових i довгострокових зобов’язань, не пов’язаних з операцiйною й iнвестицiйною дiяльнiстю)
14. Бухгалтерська звiтнiсть подається пiдприєм­с­т­вом (за винятком спiльних пiдприємств з iноземними iнвестицiями) не пiзнiше 25 числа мiсяця, наступного за звiтним перiодом
15. При … перевiрцi пере­вiряють взаємну ув'язку даних, правильнiсть пiдсумкiв, порiвняння з iнши­ ми даними.
16. Вид грошових коштiв за ознакою призначення
19. Сума коштiв, яку пiдприємство рчiкує отримати вiд реалiзацiї (лiквiдацiї) необоротних активiв пiсля строку їх корисного використання
20. Це звiтнiсть про нарахування та сплату суб'єк­ тами господарської дiяльностi й фiзичними особами податкiв та зборiв, визна­ чених законодавством України.
21. Звiтнiсть являє собою призначену для статистичного вивчення господарської дiяльностi пiдприємств i галузей народного господарства систему кiлькiсних та якiсних показникiв, вимiрювання та узагальнення яких не характерне для бухгалтерського облiку.
22. Звiтнiсть складається для передачi керiвництву з метою прий­ няття на її основi управлiнських рiшень та для планування виробництва.
23. Данi … балансу мають вiдповiдати даним затвердженого заключ­ного балансу за перiод, що передує звiтному, розбiжностi повиннi бути пояс­ненi.
24. Перевiрка повноти даних та вiдповiдностi звiтностi затвердженим формам, у тому числi повного заповнення необхiд­них реквiзитiв та своєчасностi її подання.
По вертикали
1. Звiтнiсть передається органам управлiння пiдпри­єм­ством, по­ датковим, статистичним та iншим органам i корис­ту­ва­чам, визначеним за­ конами та нормативними документами України.
3. Первинна вартiсть
5. Повинен бути затверджений у 5денний строк керiвництвом пiдприємства - … iнвентаризацiйної комiсiї
8. Перед складанням рiчної фiнансової звiтностi має бути проведена
12. Дiяльнiсть по придбанню та реалiзацiї тих необоротних активiв, а також тих фiнансових iнвестицiй, якi не є складовою частиною еквiвалентiв грошових коштiв.
13. Звiтнiсть призначена для поточного контролю та упра­в­лiн­ня в серединi пiдприємства на момент здiйснення госпо­дарських операцiй або од­разу ж пiсля їх завершення.
17. Це система узагальнених i взаємопов'язаних показ­никiв про стан та використання основних та оборотних засобiв, про джерела фор­му­ван­ня цих засобiв, фiнансовi результати i напрямки використання прибутку тощо.
18. Дiяльнiсть, яка призводить до змiн розмiру i складу власного та позикового капiталiв пiдприємства.
20. Якщо якась стаття (рядок, графа) не заповнюється внаслiдок вiдсут­ ностi активiв, пасивiв, операцiй, у цiй статтi (рядку, графi) ставиться


Похожие категории кроссвордов:

1.
Педiатрiя (укр.)
2.
Енергетика (укр.)
3.
Електротехнiка (укр.)
4.
Маркетинг (укр.)
5.
Бiопаливо (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Основнi засоби (ОЗ) (укр.)
2.
По предмету Фiзична культура (укр.) - Основнi засоби фiзичної культури (укр.)
3.
По - Основнi виробничi фонди промислового пiдприємства. Оборотнi засоби пiдприємства. (укр.)
4.
По предмету Фiнанси (укр.) - Обiговi кошти (укр.)
5.
По финансам и кредиту - Грошовi реформи (укр.)


Кроссворды по Бухгалтерський облiк (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы