Готовый кроссворд по предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - на тему "Грошовi кошти. Запаси. Основнi засоби (укр.)"

 
По горизонтали
3. Запаси за походженням подiляються на первиннi i …
4. Бухгалтерська звiтнiсть подається пiдприєм­с­т­вом (за винятком спiльних пiдприємств з iноземними iнвестицiями) не пiзнiше 25 числа мiсяця, наступного за звiтним перiодом
9. Перед складанням рiчної фiнансової звiтностi має бути проведена
14. Звiтнiсть призначена для поточного контролю та упра­в­лiн­ня в серединi пiдприємства на момент здiйснення госпо­дарських операцiй або од­разу ж пiсля їх завершення.
19. Дiяльнiсть по придбанню та реалiзацiї тих необоротних активiв, а також тих фiнансових iнвестицiй, якi не є складовою частиною еквiвалентiв грошових коштiв.
21. Дiяльнiсть, яка призводить до змiн розмiру i складу власного та позикового капiталiв пiдприємства.
24. Звiтнiсть складається для передачi керiвництву з метою прий­ няття на її основi управлiнських рiшень та для планування виробництва.
По вертикали
1. Звiтнiсть скла­дається вищестоящими органiзацiями, статистичними органами за те­ри­торiальним принципом та в галузях виробництва шляхом обробки первинної звiт­ностi пiдвiдомчих пiдприємств.
2. Повинен бути затверджений у 5денний строк керiвництвом пiдприємства - … iнвентаризацiйної комiсiї
5. Вид грошових коштiв за ознакою призначення
6. Данi … балансу мають вiдповiдати даним затвердженого заключ­ного балансу за перiод, що передує звiтному, розбiжностi повиннi бути пояс­ненi.
7. Метод, за яким прибуток чи збиток коригується вiдповiдно до впливу операцiй негрошового характеру, будь-яких вiдстрочок або нарахувань минулих чи майбутнiх надходжень або виплат грошових коштiв щодо операцiйної дiяльностi, а також вiдповiдно до статей доходу або витрат, пов’язаних iз грошовими потоками вiд iнвестицiйної чи фiнансової дiяльностi.
8. Вiдображаються надходження грошових коштiв у результатi утворення боргових зобов’язань (позик, векселiв, облiгацiй, а також iнших видiв короткострокових i довгострокових зобов’язань, не пов’язаних з операцiйною й iнвестицiйною дiяльнiстю)
10. Активи, якi не мають матерiально-речової форми або матерiально-речова форма яких, не має суттєвого значення для їх використання у госродарськiй дiяльностi
11. При … перевiрцi пере­вiряють взаємну ув'язку даних, правильнiсть пiдсумкiв, порiвняння з iнши­ ми даними.
12. Операцiї, якi не потребують використання грошей та їх еквiвалентiв.
13. Це система узагальнених i взаємопов'язаних показ­никiв про стан та використання основних та оборотних засобiв, про джерела фор­му­ван­ня цих засобiв, фiнансовi результати i напрямки використання прибутку тощо.
15. Це звiтнiсть про нарахування та сплату суб'єк­ тами господарської дiяльностi й фiзичними особами податкiв та зборiв, визна­ чених законодавством України.
16. Звiтнiсть являє собою призначену для статистичного вивчення господарської дiяльностi пiдприємств i галузей народного господарства систему кiлькiсних та якiсних показникiв, вимiрювання та узагальнення яких не характерне для бухгалтерського облiку.
17. Перерахування грошових коштiв з рахунку пiдприємства-платника на рахунок пiдприємства-отримувача через вiдповiднi банкiвськi установи - це … розрахунки
18. Сума коштiв, яку пiдприємство рчiкує отримати вiд реалiзацiї (лiквiдацiї) необоротних активiв пiсля строку їх корисного використання
20. Перевiрка повноти даних та вiдповiдностi звiтностi затвердженим формам, у тому числi повного заповнення необхiд­них реквiзитiв та своєчасностi її подання.
22. Рахунок, який банк за дорученням зi свого рахунку виконує платiж третiй особi
23. Звiтнiсть передається органам управлiння пiдпри­єм­ством, по­ датковим, статистичним та iншим органам i корис­ту­ва­чам, визначеним за­ конами та нормативними документами України.
25. Первинна вартiстьПохожие категории кроссвордов

1.
Математика (укр.)
2.
Макроекономiка (укр.)
3.
Анестезiологiя (укр.)
4.
Этика (укр.)
5.
Психодiагностика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Основнi засоби (ОЗ) (укр.)
2.
По - Основнi виробничi фонди промислового пiдприємства. Оборотнi засоби пiдприємства. (укр.)
3.
По предмету Фiнанси (укр.) - Обiговi кошти (укр.)
4.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Грошовi системи (укр.)
5.
По финансам и кредиту - Грошовi реформи (укр.)


Кроссворды по предмету Бухгалтерський облiк (укр.)

- Г -
- Д -
- З -
- К -
- О -
- О -
- П -
- Т -
- Ф -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы