Готовый кроссворд по предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - на тему «Общий (укр.)»

 
По горизонтали
2. Рахунок другого порядку, призначенi для додаткового групування в серединi синтетичного рахунку та є доповнюючим групуванням показникiв окремих аналiтичних рахункiв у межах вiдповiдного синтетичного рахунку
4. Фiнансове … — метод фiнансового впливу, повязаний iз регулюванням економiчних процесiв. Фiнансове регулювання здiйснюється через систему норм i нормативiв, лiмiтiв та фiнансових резервiв
6. Обстеження окремих дiлянок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємств або їх пiдроздiлiв на основi документацiї та видаткових документiв i визначення можливостi виправлення виявлених порушень. Наслiдки перевiрки оформляються довiдкою або доповiдною запискою
7. Вид результативних показникiв, для яких виконання планових значень є бажаним i має позитивний вплив на результат програми
8. Плата за використання грошових коштiв, їх еквiвалентiв або сум, що заборгованi пiдприємству (П(С)БО № 15 "Дохiд").
9. Це сукупнiсть вiдомостей, що зменшують ступiнь невизначеностi
11. Фiнансове … — формування цiльових грошових фондiв субєктiв господарювання у достатньому розмiрi та їх ефективне використання
12. Фактичне або юридично визнана неспроможнiсть юридичної особи або пiдприємця
13. Спосiб первинної реєстрацiї фактiв господарської дiяльностi для безперервного вiдображення їх у поточному облiку
14. … рахункiв - взаємозв’язок мiж рахунками бухгалтерського облiку, що встановлюється подвiйним записом кожної господарської операцiї
16. Частина чистого прибутку, що не була розподiлена мiж аукцiонерами - це … прибуток
17. Принцип бухоблiку, що передбачає застосування методiв оцiнки, якi повиннi запобiгати заниженню оцiнки зобов’язань та витрат i завищенню оцiнки активiв i доходiв пiдприємства
19. Вимога до бухгалтерського облiку, яка означає, що облiк має здiйснюватися при мiнiмальних витратах
20. Процес виявлення, вимiрювання, реєстрацiї, накопичення, узагальнення, зберiгання та передачi iнформацiї про господарську дiяльнiсть пiдприємства зовнiшнiм та внутрiшнiм користувачам для прийняття рiшень
21. Фiнансовий контроль, що полягає в аналiзi та перевiрцi первинної документацiї (кошторисiв, балансiв тощо), повязаної з рухом грошових коштiв
22. Стан виконання бюджетної програми, пiд час якого рiвень показникiв виконання показникiв продукту, ефективностi, якостi перевищував або дорiвнював рiвню забезпеченого фiнансування
23. Спосiб визначення собiвартостi запасiв, продукцiї, послуг
24. Заборгованiсть пiдприємства, яка виникла внаслiдок минулих подiй i погашення якої у майбутньому, як очiкується, призведе до зменшення ресурсiв пiдприємства, що втiлюють у собi економiчнi вигоди
По вертикали
1. Розрахунок собiвартостi одиницi продукцiї, виконаних робiт та послуг
3. Процес пiдготовки, складання та затвердження системи повязаних мiж собою бюджетiв, узгоджених за строками, напряме ми дiяльностi, пiдроздiлами чи центрами вiдповiдальностi
5. Об’єднання однорiдних за змiстом первинних документiв у групи i запис у групувальнi та накопичувальнi вiдомостi
10. Проставлення на первинних документах кореспондуючих рахункiв, тобто бухгалтерських проводок
13. Рух документiв вiд моменту складання або одержання їх вiд iнших органiзацiй до використання для бухгалтерських записiв i передачi в архiв
15. Принцип фiнансового контролю в якому результати перевiрок публiкуються для широкого загалу
18. За допомогою якого елемента методу бухгалтерського облiку виявляються не оприбуткованi цiнностi, розкрадання, нестачi i т.п.


Похожие категории кроссвордов:

1.
Теорiя бухгалтерського облiку. Бухгалтерський баланс. Рахунки бухоблiку (укр.)
2.
Облiк автотранспорту (укр.)
3.
Облiк в Болгарiї (укр.)
4.
Облiк iмпортних операцiй (укр.)
5.
Облiк платникiв податкiв (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Теорiя бухгалтерського облiку. Бухгалтерський баланс. Рахунки бухоблiку (укр.)
2.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Облiк автотранспорту (укр.)
3.
По - Облiк в Болгарiї (укр.)
4.
По - Облiк iмпортних операцiй (укр.)
5.
По предмету Податковий менеджмент (укр.) - Облiк платникiв податкiв (укр.)


Кроссворды по Бухгалтерський облiк (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы