Готовый кроссворд по предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - на тему «План рахункiв (укр.)»

 
По горизонтали
2. Комплекс заходiв, що вживаються законодавчими та виконавчими органами влади всiх рiвнiв, а також спецiально створених установ, для забезпечення законностi та ефективностi формування, володiння та використання фiнансових ресурсiв з метою захисту фiнансових iнтересiв держави, мiсцевого самоврядування, суб’єктiв господарювання та громадян, а також успiшного досягнення поставлених цiлей у сферi фiнансiв (вид контролю)
3. Будь-яке розмiщення замовлення, укладення договору чи виконання iнших аналогiчних операцiй, здiйснене розпорядником або одержувачем бюджетних коштiв без вiдповiдних бюджетних асигнувань або з порушенням норм, установлених Бюджетним кодексом України), законом України про Державний бюджет України та рiшенням про мiсцевий бюджет на вiдповiдний рiк, в частинi перевищення повноважень
4. Рахунки бюджетних коштiв, якi вiдкриваються одержувачам бюджетних коштiв за вiдповiдними кодами бюджетної класифiкацiї видаткiв та кредитування бюджету загального та/або спецiального фондiв для облiку операцiй з виконання плану використання бюджетних коштiв
6. Пiдприємства i госпрозрахунковi органiзацiї, громадськi та iншi органi­зацiї, що не мають статусу бюджетної установи, якi одержують кошти з бюджету як фiнансову пiдтримку або уповноваженi органами державної влади на вико­нання загальнодержавних програм, надання послуг без­посередньо через розпорядникiв бюджетних коштiв - це … бюджетних коштiв
7. Наступний фiнансовий контроль, який здiйснюється шляхом аналiзу та ревiзiї бухгалтерської i фiнансової звiтностi пiсля закiнчення звiтного перiоду (за пiдсумками мiсяця, кварталу, року)
9. Принцип бухгалтерського облiку, який полягає у правдивому вiдображеннi у бухгалтерськiй (фiнансовiй) звiтностi операцiй з дотриманням вимог вiдповiдних нормативних актiв
10. Платежi, якi належать до власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштiв державного бюджету, та вiдповiдно до законодавства є джерелом формування спецiального фонду держав­ного бюджету, зараховуються на аналiтичнi рахунки, вiдкритi в головних управлiннях дксу та її центральному апаратi за балансовим рахунком 3125 «рахунок для зарахування до … фонду державного бю­джету власних надходжень бюджетних установ»
13. Функцiя бухгалтерського облiку, яка базується на тому, що всi операцiї, якi здiйснюються за рахунок бюджетних коштiв, вiдображаються у вiдповiдних бухгалтерських документах
14. Видiлення коштiв з бюджетiв вищого рiвня
15. Принцип бухгалтерського облiку, який полягає у тому, що у звiтах має вiдображатися вся суттєва iнформацiя, корисна для прийняття рiшень керiвництвом
17. Принцип бухгалтерського облiку, який полягає у тому, що фiнансовi звiти мають бути достатньо зрозумiлими i докладними, щоб уникнути двозначностi, правдиво вiдображати операцiї з необхiдними поясненнями в записках
18. Надходження та повернення помилково або надмiру зарахованих до бюджету платежiв вiдображаються одночасно на аналiтичних рахунках, вiдкритих за рахунком 7131 « … загального фонду держав­ного бюджету за вирахуванням погашення»
19. Принцип бухгалтерського облiку, який полягає у тому, що звiтнiсть про виконання бюджетiв повинна вiдповiдати правилам i процедурам, передбаченим законодавчими та нормативними актами
20. Бюджетна установа в особi її керiвника, уповноважена на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобовязань та здiйснення витрат бюджету - це … бюджетних коштiв
22. Кошти, якi безоплатно i безповоротно передаються з одного бюджету до iншого
23. Обєднання кiлькох позик в одну
24. Форма бюджетного контролю, що здiйснюється безпосередньо в бюджетнiй установi i полягає у дослiдженнi планових та бухгалтерських (первинних i зведених) документiв, господарських договорiв, фiнансової та статистичної звiтностi, iнших документiв, пов’язаних з фiнансово-господарською дiяльнiстю, бухгалтерським облiком та внутрiшньогосподарським фiнансовим контролем
25. Режим, за якого iнформацiя (пакет-запит / пакет-вiдповiдь) проводиться в режимi реального часу. При цьому iнформацiя про списання коштiв з рахунку платника i зарахування на рахунок отримувача виконується практично миттєво
По вертикали
1. Вiдносини мiж державою, Автономною Республiкою Крим та територiальними громадами щодо забезпечення вiдповiдних бюджетiв фiнансовими ресурсами, необхiдними для виконання функцiй, передбачених Конституцiєю України та законами України
5. Взаємовiдносини мiж бюджетами одного рiвня
8. Змiна умов позики, повязана з їх строками (як у бiк збiльшення, так i в бiк зменшення строку уже випу­щених позик)
11. Платежi до бюджету, якi вiдповiдно до Закону України Про Держав­ний бюджет України на вiдповiдний рiк є доходами загального фонду державного бюджету, зараховуються на аналiтичнi рахунки, вiдкритi в головних управлiннях дксу за балансовим рахунком 3111 « … до загального фонду державного бюджету»
12. Рахунки розпорядникiв бюджетних коштiв, якi вiдкриваються розпорядникам бюджетних коштiв, вiдокремленим структурним пiдроздiлам розпорядникiв бюджетних коштiв за вiдповiдними кодами бюджетної класифiкацiї видаткiв та кредитування бюджету для облiку операцiй з виконання загального фонду кошторисiв
16. Рахунки, якi вiдкриваються органами Казначейства у випадках, передбачених законодавчими та iншими нормативно-правовими актами, розпорядникам бюджетних коштiв та одержувачам бюджетних коштiв, вiдокремленим структурним пiдроздiлам розпорядникiв бюджетних коштiв, пiдприємствам, установам, органiзацiям та фiзичним особам - пiдприємцям за операцiями, що не належать до операцiй з виконання бюджетiв
21. Режим (файловий), за якого iнформацiя (списання/зарахування коштiв) вiд вiдправника до одержувача надсилається у виглядi файлу за певний промiжок часу


Похожие категории кроссвордов:

1.
Этика (укр.)
2.
Географiя (укр.)
3.
Архiтектура (укр.)
4.
Фiзика (укр.)
5.
Социология (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - План рахункiв (укр.)
2.
По географии - План
3.
По бизнес-планированию - Финансовый план
4.
По экономике - Бизнес-план
5.
По бизнес-планированию - Организационный план


Кроссворды по Бухгалтерський облiк (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы