Готовый кроссворд по предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - на тему "План рахункiв (укр.)"

 
По горизонтали
5. Мета виконання видаткової частини бюджету полягає у … заходiв, затверджених у бюджетi протягом бюджетного року
13. Сукупнiсть методiв, виробничих процесiв i програмно-технiчних засобiв, iнтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберiгання, розповсюдження, показу i використання iнформацiї в iнтересах її користувачiв - це … технологiї
16. Взаємовiдносини мiж бюджетами одного рiвня
19. Проведення нових запозичень з метою розрахування з власниками облiгацiй ранiше випущених позик
22. Принцип здiйснення видаткiв на рiвнi Державного бюджету, який полягає у досягненнi соцiальної та економiчної результативностi вiд дiяльностi, тобто бюджетнi кошти надаються на умовах забезпечення найбiльшої результативностi їх використання
25. Платежi до бюджету, якi вiдповiдно до Закону України Про Держав­ний бюджет України на вiдповiдний рiк є доходами загального фонду державного бюджету, зараховуються на аналiтичнi рахунки, вiдкритi в головних управлiннях дксу за балансовим рахунком 3111 « … до загального фонду державного бюджету»
По вертикали
1. Функцiя бухгалтерського облiку, яка провадиться пiд час всiх операцiй за рахунками, результатом яких є баланс
2. Рахунки розпорядникiв бюджетних коштiв, якi вiдкриваються розпорядникам бюджетних коштiв, вiдокремленим структурним пiдроздiлам розпорядникiв бюджетних коштiв за вiдповiдними кодами бюджетної класифiкацiї видаткiв та кредитування бюджету для облiку операцiй з виконання загального фонду кошторисiв
3. Платежi, якi належать до власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштiв державного бюджету, та вiдповiдно до законодавства є джерелом формування спецiального фонду держав­ного бюджету, зараховуються на аналiтичнi рахунки, вiдкритi в головних управлiннях дксу та її центральному апаратi за балансовим рахунком 3125 «рахунок для зарахування до … фонду державного бю­джету власних надходжень бюджетних установ»
4. Перерахування платежiв, сплачених платниками до мiсцевих бюджетiв, здiйснюється через Систему електронних платежiв Нацiонального банку України на рахунки, вiдкритi в органах … у розрiзi мiсцевих бюджетiв та кодiв класифiкацiї доходiв бюджету
6. Змiна умов позики, повязана з їх строками (як у бiк збiльшення, так i в бiк зменшення строку уже випу­щених позик)
7. Видiлення коштiв з бюджетiв вищого рiвня
8. Iнформацiя щодо надходження i повернення помилково або надмiру зарахованих платежiв на вищезазначенi рахунки або перерахування коштiв вищим та пiдвiдомчим установам бюджетних установ одночас­но вiдображається на аналiтичних рахунках, вiдкритих за рахунком бю­джетного облiку 6114 «власнi кошти … коштiв державного бюджету
9. Режим (файловий), за якого iнформацiя (списання/зарахування коштiв) вiд вiдправника до одержувача надсилається у виглядi файлу за певний промiжок часу
10. Принцип бухгалтерського облiку, який полягає у тому, що звiтнiсть про виконання бюджетiв повинна вiдповiдати правилам i процедурам, передбаченим законодавчими та нормативними актами
11. Принцип бухгалтерського облiку, який полягає у тому, що фiнансовi звiти мають бути достатньо зрозумiлими i докладними, щоб уникнути двозначностi, правдиво вiдображати операцiї з необхiдними поясненнями в записках
12. Контроль, який здiйснюється силами громадськостi, зауваження i пропо­зицiї якої можуть бути використанi при складаннi i виконаннi бюджетiв
14. Бюджетна установа в особi її керiвника, уповноважена на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобовязань та здiйснення витрат бюджету - це … бюджетних коштiв
15. Вiдносини мiж державою, Автономною Республiкою Крим та територiальними громадами щодо забезпечення вiдповiдних бюджетiв фiнансовими ресурсами, необхiдними для виконання функцiй, передбачених Конституцiєю України та законами України
17. Принцип бухгалтерського облiку, який полягає у правдивому вiдображеннi у бухгалтерськiй (фiнансовiй) звiтностi операцiй з дотриманням вимог вiдповiдних нормативних актiв
18. Принцип здiйснення видаткiв на рiвнi Державного бюджету, який полягає у тому, що бюджетнi установи не повертають кошти до джерела їх фiнансування
20. Функцiя бухгалтерського облiку, яка базується на тому, що всi операцiї, якi здiйснюються за рахунок бюджетних коштiв, вiдображаються у вiдповiдних бухгалтерських документах
21. Повноваження розпорядника бюджетних коштiв, надане вiдповiдно до бюджетного призначення на взяття бюджетного зобов’язання та здiйснення платежiв, яке має кiлькiснi, часовi та цiльовi обмеження - це бюджетнi …
23. Комплекс заходiв, що вживаються законодавчими та виконавчими органами влади всiх рiвнiв, а також спецiально створених установ, для забезпечення законностi та ефективностi формування, володiння та використання фiнансових ресурсiв з метою захисту фiнансових iнтересiв держави, мiсцевого самоврядування, суб’єктiв господарювання та громадян, а також успiшного досягнення поставлених цiлей у сферi фiнансiв (вид контролю)
24. Режим, за якого iнформацiя (пакет-запит / пакет-вiдповiдь) проводиться в режимi реального часу. При цьому iнформацiя про списання коштiв з рахунку платника i зарахування на рахунок отримувача виконується практично миттєвоПохожие категории кроссвордов

1.
Этика (укр.)
2.
Психодiагностика (укр.)
3.
Фiзика (укр.)
4.
Математика (укр.)
5.
Макроекономiка (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Бухоблiк (укр.) - План рахункiв (укр.)
2.
По экономике - Бизнес-план
3.
По бизнес-планированию - Финансовый план
4.
По маркетингу - Бизнес план
5.
По экономике организации - Бизнес-план


Кроссворды по предмету Бухгалтерський облiк (укр.)

- Г -
- Д -
- З -
- К -
- О -
- О -
- П -
- Т -
- Ф -Околостуденческое

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы