Готовый кроссворд по предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - на тему «Облiк розрахункiв з оплати працi та соцiального страхування (укр.)»

 
По горизонтали
5. У якiй вiдомостi здiйснюють розрахунок з оплати працi на багатьох пiдприємствах?
11. Що повинен написати касир при закриттi платiжної вiдомостi?
13. Як називається оплата за вiдпрацьований час?
14. Операцiї, передбаченi технологiчним процесом, оплачуються за нарядами на вiдряднi роботи, а рiзнi доплати - за листками на … ?
15. Де ведеться облiк використання робочого часу?
17. Винагорода, обчислена як правило у грошовому виразi, яку власник або уповноважений ним орган сплачує працiвниковi за виконану ним роботу вiдповiдно до трудового договору?
По вертикали
1. Винагорода за працю понад установленi норми, за трудовi успiхи та винахiдливiсть i за особливi умови працi.
2. Зарплата яка своєчасно не видана робiтниковi?
3. Попереднє грошове забезпечення, а саме кошти платника, який за власним рiшенням перераховує кошти на визначенi вiдповiдно до «порядку розрахунково-касового обслуговування» рахунки для забезпечення сплати митних та iнших платежiв
4. Вiд кiлькостi чого залежить аналiтичний облiк розрахункiв по заробiтнiй платi?
6. Вiдрядна заробiтна плата буває?
7. Послiдовне виконання обсягу робiт фiксується в iндивiдуальних або … робiт?
8. Яка форма оплати працi, яка залежить вiд обсягу виконаної роботи?
9. Робiтник, який своєчасно не отримав заробiтню плату
10. У чому встановлюється розмiр соцiального страхування?
12. Оплата працi керiвникiв i службовцiв здiйснюється вiдповiдно до посадових …
16. Попередньо виплачена грошова сума в рахунок майбутнiх платежiв за матерiальнi цiнностi, на виконання робiт, надання послуг чи сума, яку отримала пiдзвiтна особа для певних цiлей?
18. Форма заохочення за видатнi результати, досягнутi в певнiй областi дiяльностi?


Похожие категории кроссвордов:

1.
Страхування (укр.)
2.
Соцiальне страхування (укр.)
3.
Охорона працi (укр.)
4.
Гiгiєна працi та виробнича санiтарiя на транспортi (укр.)
5.
Податковий облiк (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Облiк працi та її оплати (укр.)
2.
По предмету Економiка (укр.) - Тарифна система оплати працi та її складовi (укр.)
3.
По предмету Фiнанси (укр.) - Органiзацiя грошових розрахункiв (укр.)
4.
По предмету Деонтологiя (укр.) - Толерантнiсть як важлива характеристика соцiального працiвника (укр.)
5.
По предмету Деонтологiя (укр.) - Професiйно-етичнi принципи в дiяльностi соцiального працiвника (укр.)


Кроссворды по Бухгалтерський облiк (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2023, Список Литературы