Готовый кроссворд по предмету Деонтологiя (укр.) - на тему «Професiйно-етичнi принципи в дiяльностi соцiального працiвника (укр.)»

 
По горизонтали
4. Теоретично iснуючi моральнi цiнностi, система аксiологiчних максим, змiст яких не пов'язане безпосередньо з конкретним iсторичним перiодом розвитку суспiльства або конкретної етнiчної традицiєю, але, наповнюючись в кожнiй соцiокультурної традицiї власним конкретним змiстом вiдтворюється, тим не менш, в будь-якому типi культури в якостi цiнностi
По вертикали
1. Сукупнiсть правил поведiнки, що стосуються зовнiшнього прояву ставлення до людей
2. Це сукупнiсть стiйких норм i правил, якими повинен керуватися працiвник у своїй дiяльностi.
3. Не кiнцевий продукт, а одна з невiд'ємних складових повсякденної дiяльностi, поряд з теоретичним обгрунтуванням необхiдностi дiй, законодавчо передбаченою можливiстю дiяти, визначенням найбiльш ефективного шляху вирiшення проблеми, його економiчним забезпеченням i органiзацiєю виконання прийнятого рiшення
5. Течiя в захiдноєвропейськiй культурi епохи Вiдродження, яка визнає людину найвищою цiннiстю у свiтi, де здiйснюється повага до гiдностi та розуму людини, право на щастя в життi, вiльний вияв природних почуттiв i здiбностей.
6. Це складний процес, що вимагає мiцних знань в областi теорiї управлiння, економiки, психологiї, соцiологiї, педагогiки, медицини, правознавства та т. д.


Похожие категории кроссвордов:

1.
Релiгiя (укр.)
2.
Педагогiка (укр.)
3.
Музика (укр.)
4.
Дефектологiя (укр.)
5.
Культурологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Деонтологiя (укр.) - Толерантнiсть як важлива характеристика соцiального працiвника (укр.)
2.
По предмету Етика (укр.) - Етичнi термiни (укр.)
3.
По предмету Безпека життєдiяльностi (укр.) - Принципи безпечної життєдiяльностi (укр.)
4.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Облiк розрахункiв з оплати працi та соцiального страхування (укр.)
5.
По предмету Екологiчне право (укр.) - Предмет, метод, система i принципи екологiчного права (укр.)


Кроссворды по Деонтологiя (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы