Готовый кроссворд по предмету Деонтологiя (укр.) - на тему «Юридична практична дiяльнiсть (укр.)»

 
По горизонтали
5. Cпецифiчна сфера визначеної нормативними актами практичної (правотворчої, правоохоронної, i правореалiзацiйної) дiяльностi суб'єктiв права та сукупнiсть напрацьованого ними практичного досвiду. ​
7. Притаманна юридичнiй практичнiй дiяльностi як її невiд'ємна, "природна", основна та специфiчна властивiсть. ​
По вертикали
1. Поняття пов'язується найчастiше з професiєю, пiд якою розумiється праця, що вимагає певної пiдготовки i що є звичайно джерелом iснування, або тривалий i вiдносно широкий вид трудової дiяльностi, що передбачає певну сукупнiсть теоретичних знань, практичного досвiду i трудових навичок
2. Зiткнення протилежних сторiн, думок, iнтересiв, суб’єктiв тощо або зiткнення протилежно спрямованих цiлей, iнтересiв, позицiй, думок чи суб’єктiв взаємодiй
3. Послуга надається на договiрних або бездоговiрних засадах за плату чи безоплатно адвока­тами, юридичними фiрмами та iншими уповноваженими суб'єктами (особами). Юристи представляють iнтереси суб’єкта права у юридичних справах в рiзних державних та недержавних органах, установах, органi­зацiях. Вони роблять уснi заяви, подають скарги, позови та iншi необхiднi документи, що мiстять вiдомостi про юридичнi факти або формулюють питання i висувають докази з юридичних справ.
4. Життєвий випадок, який iснує у виг­лядi окремої самостiйної ситуацiї (наприклад, правопорушення, суперечка), яка вимагає розгляду i вирiшення вiдповiдно до норм права компетентним органом.​​
5. Порада, роз'яснення, що на­даються професiйними юристами фiзичним та юридичним осо­бам з юридичних питань
6. Вiдкритiсть, «прозорiсть», об'єктивнiсть, повнота iнформацiї щодо юридичної практичної дiяльностi.


Похожие категории кроссвордов:

1.
Юридична деонтологiя (укр.)
2.
Юридична психологiя (укр.)
3.
Антимонопольна дiяльнiсть (укр.)
4.
Комерцiйна дiяльнiсть (укр.)
5.
Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть (ЗЕД) (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Полiцейська деонтологiя (укр.) - Юридична деонтологiя (укр.)
2.
По предмету Правознавство (укр.) - Правопорушення i юридична вiдповiдальнiсть (укр.)
3.
По предмету Психологiя (укр.) - Дiяльнiсть та особистiсть (укр.)
4.
По психологии - Наукова дiяльнiсть (укр.)
5.
По предмету Державна служба (укр.) - Юридична вiдповiдальнiсть державних службовцiв (укр.)


Кроссворды по Деонтологiя (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы