Готовый кроссворд по психологии - на тему "Наукова дiяльнiсть (укр.)"

 
По горизонтали
1. Процес безпосереднього вiдбиття обєктивної дiйсностi органами почуттiв
4. Властивiсть нервової системи, що характеризується швидкiстю виникнення й припинення нервових процесiв
10. Перехiд ззовнi усередину, перетворення зовнiшнiх, предметних дiй у внутрiшнi, розумовi
13. Стратегiя дослiдження, спрямована на цiлеспрямоване й систематичне сприйняття й фiксацiю фактiв у розвитку психiчних процесiв i в поводженнi
16. Недостатнi рухливiсть, перемикаємiсть мотивацiйних установок, дiй, розумових процесiв стосовно мiнливих вимог середовища
18. Систематичнi помилки, iлюзiї пiзнання, викликанi безпосередньою точкою зору, що субєкт, що пiзнає, уважає абсолютно щирою, не вмiє координувати її з iншими точками зору, не розумiє пiдстав, на яких вона будується
20. Психiчний стан, що виникає внаслiдок реальної або уявлюваної неможливостi досягнення мети
По вертикали
1. Наука про закономiрностi розвитку й функцiонування психiки як особливої форми життєдiяльностi
2. Вiдмова виконувати пропонованi вимоги або здiйснення протилежних дiй
3. Пристосовництво, пасивне прийняття iснуючого порядку, вiдсутнiсть власної позицiї, безпринципне й некритичне проходження будь якому зразку, що володiє найбiльшою силою тиску
5. Характеристика логiчного мiркування: якщо а = в, а в = с, то а = с
6. Вiдсутнiсть умов для задоволення потреб органiзму
7. Розумiння самого себе, своїх можливостей i прагнень, розумiння свого мiсця в людському суспiльствi й своєму призначеннi в життi
8. Усвiдомлення людиною себе як iндивiдуальностi, у тому числi свого положення у свiтi й своїх вiдносинах до рiзноманiтних явищ i обєктiв
9. Особливий вид впливу, а саме: цiлеспрямований, неаргументований вплив однiєї людини на iншу чи на групу людей. за навiювання здiйснюється процес передачi iнформацiї, заснований на її некритичному сприйняттi. навiювання являє собою переважно емоцiйновольовий вплив
10. Прийняття на себе ролi iншої людини, уподiбнення себе значимому iншому як зразку на основi емоцiйного звязку з ним
11. Перехiд вiд внутрiшнього, розумового плану дiї до зовнiшнього, реалiзованому у формi прийомiв i дiй iз предметами
12. Включення нової iнформацiї як складена частина у вже iснуючi в iндивiда схеми дiї
14. Частина гносеологiї, що вивчає походження й розвиток наукового знання
15. Вiдтворення в дiї поводження моделi
17. Обман почуттiв, помилкове сприйняття, що виникає без вiдповiдного зовнiшнього роздратування
18. Створення системи умов для вiдтворення психiчного явища з метою його наступного якiсного й кiлькiсного аналiзу
19. Подання обєкта за допомогою iншого матерiалу, що дозволяє людинi краще орiєнтуватися у властивостях вихiдного обєкта
21. Подання про свiт, система поглядiв на вiдношення людини до навколишньої дiйсностi й до себе, а також обумовленi цими поглядами переконання, iдеали, принципи пiзнання й дiяльностi
22. Усяка модифiкацiя схеми дiї або структури, що вiдбувається пiд впливом нових властивостей обєктаПохожие категории кроссвордов

1.
Антимонопольна дiяльнiсть (укр.)
2.
Комерцiйна дiяльнiсть (укр.)
3.
Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть (ЗЕД) (укр.)
4.
Фiнансова дiяльнiсть суб'єктiв пiдприємництва (ФДСП)
5.
Географiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Психологiя (укр.) - Дiяльнiсть та особистiсть (укр.)
2.
По предмету Деонтологiя (укр.) - Юридична практична дiяльнiсть (укр.)
3.
По предмету Экономика (укр.) - Зовнiшньо-економiчна дiяльнiсть (укр.)
4.
По предмету Господарське законодавство (укр.) - Господарське право, як галузь права, як дiяльнiсть (укр.)
5.
По предмету Системи технологiй (укр.) - Прогнозування та планування науково-технiчного прогресу (НТП). Iнновацiйна дiяльнiсть в Українi (укр.)


Кроссворды по психологии

- П -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы