Готовый кроссворд по предмету Правознавство (укр.) - на тему «Правопорушення i юридична вiдповiдальнiсть (укр.)»

 
По горизонтали
2. Це вид юридичної вiдповiдальностi, специфiчнi правовiдносини мiж державою i правопорушником унаслiдок державно-правового примусу, що характеризуються засудженням протиправного дiяння i субєкта правопорушення, покладанням на останнього обовязку зазнати позбавлення волi й несприятливих наслiдкiв особистого, майнового, органiзацiйного характеру за скоєне правопорушення
4. Протиправна, винна (умисна або необережна) дiя чи бездiяльнiсть, яка посягає на громадський порядок, власнiсть, права i свободи громадян, на встановлений порядок управлiння i за яку законом передбачено вiдповiдальнiсть
5. Погроза застосування покарання за злочин, що мiститься в кримiнально-правових санкцiях. Каранiсть за своєю сутнiстю випливає iз суспiльної небезпечностi i протиправностi дiяння
7. Один iз принципiв юридичної вiдповiдальностi
8. Вид гарантiї, що забезпечує наявнiсть системи народовладдя
9. Це вид юридичної вiдповiдальностi, сумлiнне виконання своїх обовязкiв перед громадянським суспiльством, правовою державою, колективом людей та окремою особою
10. Сукупнiсть норм права, якi регулюють якiсно-однорiдну групу суспiльних вiдносин
11. Це заснована на правi i законностi органiзацiя суспiльного життя на тому або iншому етапi її розвитку
12. Супiльно необхiдна, бажана i допустима поведiнка iндивiдуальних субєктiв, яка проявляється у дотриманнi норм права, якi гарантуютьсяi охороняються державою. Така поведiнка називається
13. Це рiшення суду чи адмiнiстрацiї по конкретнiй справi, яка розглядалась вперше, i яке має загальнообов’язковий характер для вирiшення аналогiчних справ
14. Санкцiоноване державою правило поведiнки, що склалося iсторично, у результатi багаторазового повторення людьми певних дiй
15. Це винна поведiнка делiктоздатної особи, яка суперечить нормам права, заподiює шкоду, iншим особам чи суспiьству i має наслiдком юридичну вiдповiдальнiсть
16. Порушення норми права
17. Вид юридичної вiдповiдальностi, що настає у звязку з адмiнiстративним правопорушенням, покладається рiзними адмiнiстративними органами (адмiнiстративна комiсiя, митна служба, прикордонна служба) у виглядi арешту, штрафу, позбавлення спецiального права та iн
18. Система уявлень, що становить певний шаблон поведiнки, що роздiляється членами соцiальної групи i необхiдний для здiйснення сумiсних узгоджених дiй
19. Певнi життєвi обставини, з якими норми права повязують виникнення, змiну або припинення правовiдносин, прав та обовязкiв
21. Вид юридичної вiдповiдальностi, що настає у разi заподiяння матерiальної шкоди, завданої пiдприємству, установi при виконаннi службових, трудових обовязкiв, має обмежений характер
22. Вид юридичної вiдповiдальностi, що покладається за злочин i лише судом у виглядi кримiнального покарання
23. Це такий правовий режим суспiльного життя при якому здiйснюється точне i неухильне дотримання законiв i iнших нормативних актiв усiма субєктами права
По вертикали
1. Вказiвка на умови i обставини прия ких реалiзується дана норма
3. Вид гарантiї, який забезпечує рiвнiсть всiх форм власностi
6. Це внутрiшня структура права, котра виражається в єдностi й погодженостi всiх дiючих норм права даної держави
13. Сукупнiсть правових норм, якi: регулюють однорiднi суспiльнi вiдносини
14. Врегульованi нормами права суспiльнi вiдносини,  учасники яких мають субєктивнi права та юридичнi обовязки
20. Це загальнообовязкове, формально-визначене правило поведiнки (зразок, масштаб, еталон), встановлене або санкцiоноване державою як регулятор суспiльних вiдносин, яке офiцiйно закрiплює мiру свободи i справедливостi вiдповiдно до суспiльних, групових та iндивiдуальних iнтересiв (волi) населення країни, забезпечується всiма заходами державного впливу, аж до примусу


Похожие категории кроссвордов:

1.
Юридична деонтологiя (укр.)
2.
Юридична психологiя (укр.)
3.
Хiрургiя (укр.)
4.
Конфлiктологiя (укр.)
5.
Фармакологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Державна служба (укр.) - Юридична вiдповiдальнiсть державних службовцiв (укр.)
2.
По предмету Правознавство (укр.) - Правопорушення (укр.)
3.
По предмету Кримiнальне право (укр.) - Склад кримiнального правопорушення (укр.)
4.
По предмету Кримiнальне право (укр.) - Кримiнальна вiдповiдальнiсть (укр.)
5.
По предмету Полiцейська деонтологiя (укр.) - Юридична деонтологiя (укр.)


Кроссворды по Правознавство (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы