Готовый кроссворд по предмету Правознавство (укр.) - на тему "10 клас (укр.)"

 
По горизонтали
2. Загальний внутрiшньополiтичний курс держави, сукупнiсть напрямкiв її дiяльностi, структур та iнститутiв щодо органiзацiйного, конкретно-змiстовного вислова iнтересiв народу з метою створення умов для нормального людського життя, збереження чи реформування iснуючого суспiльного та державного ладу
3. Особа, яка схилила iншого спiвучасника до вчинення злочину та викликала у виконвця або в iнших спiвучасникiв рiшучiсть, бажання вчинити злочин, тобто умисел на вчинення злочину
4. Найбiльш демократична процедура прийняття колективних рiшень
5. Передбачена нормами права здатнiсть (можливiсть) iндивiда мати субєктивнi юридичнi права i виконувати субєктивнi юридичнi обовязки. Правоздатнiсть виникає з моменту народження i припиняється зi смертю особи
6. Повне або часткове звiльнення засудженного вiд покарання. В Українi помилування здiйснюється Президентом держави
7. Право самостiйного управлiння, розвязання державних питань певною частиною держави
8. Основний Закон держави України. Ухвалений 28 червня 1996 року на 5-й сесiї Верховної Ради України 2-го скликання
12. Галузь права, що являє собою сукупнiсть юридичних норм, якi закрiплюють основи норм права, основнi права, свободи, обовязки, форму правлiння i форму державного устрою, органiзацiю, спосiб i процедуру формування, концепцiю i порядок дiяльностi органiв державної влади, мiсцевого самоврядування та iнституту виборiв
13. Примусове, безоплатне вилучення у власнiсть держави всьго або частини майна, що є особистою власнiстю засудженого
14. Можливiсть особи бути учасником правовiдносин
15. Важлива форма безпосередньої демократiї, що полягає в проведеннi голосування, шляхом якого приймаються рiшення з будь-яких питань
16. Форма державного правлiння, за якої верховнi органи державної влади обираються на певний термiн, з окресленими законами повноважень
17. Звернення зi скаргою до державних органiв i органiв обєднань громадян з приводу незаконностi чи необгррунтованостi рiшень i дiй службових осiб
18. Тип, характер влади в країнi
19. Неправомiрне (протиправне) суспiльно-небезпечне винне дiяння (дiя чи бездiяльнiсть) делiктоздатної особи, за вчинення якого особа може бути притягнута до юридичної вiдповiдальностi.
21. Особливий правовий звязок мiж особою i державою, що породжує для них взаємнi права та обовязки
22. Добровiльне обєднання суверенних держав, яке створююється для досягнення конкретної мети
23. Головний (провiдний) орган у системi центральних органiв виконавчої влади для забеспечення реалiзацiї державної полiтики у визначенiй сферi дiяльностi
24. Спосiб систематизацiї законодавства, який полягає в обєднаннi за певним критерiєм групи нормативно-правових актiв в однiй збiрцi без жодних змiн у змiсту з норм права i самих законiв
25. Система державно-полiтичної влади, яка регламентує усi суспiльнi та приватнi сфери життя i не визнає автономiї вiд держави таких недержавних сфер людської дiяльностi як економiка i господарство, культура, виховання, релiгiя[1][2]
По вертикали
1. Стратегiчний пiдхiд української держави до вiдносин з iноземними державами, спiвпрацi з мiжнародними органiзацiями, просування своїх нацiональних iнтересiв та захисту прав своїх громадян та української дiаспори за кордоном
9. Сукупнiсть правових норм, що регулюють органiзацiю i дiяльнiсть банкiв та iнших фiнансово-кредитних установ, їх взаємовiдносини з клiєнтурою та мiж собою, порядок здiйснення банкiвських операцiй, надання послуг згiдно з чинним законодавством України, забезпечення функцiонування i розвитку банкiвської системи
10. Основний Закон держави, що приймається в особливому порядку, має найвищу юридичну силу та регулює найважливiшi суспiльнi вiдносини
11. Форма державного правлiння, за якої найвища державна влада повнiстю або частково належить однiй особi
20. Одна з двох форм вини за будь-якого правопорушенняПохожие категории кроссвордов

1.
Макроекономiка (укр.)
2.
Анестезiологiя (укр.)
3.
Этика (укр.)
4.
Психодiагностика (укр.)
5.
Фiзика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Бiологiя (укр.) - 6 клас (укр.)
2.
По предмету Зарубiжна лiтература (укр.) - Реалiзм 9 клас (укр.)
3.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
4.
По - Лiнгвiстика (укр.)
5.
По предмету Правознавство (укр.) - Законодавство (укр.)


Кроссворды по предмету Правознавство (укр.)

- 1 -
- I -
- А -
- Б -
- Г -
- З -
- И -
- К -
- М -
- О -
- П -
- С -
- Т -
- Ф -
- Ю -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы