Готовый кроссворд по предмету Правознавство (укр.) - на тему «10 клас (укр.)»

 
По горизонтали
1. Дiя особи, спрямована на набуття, змiну або припинення цивiльних прав та обовязкiв
4. Найвищий виборний (повнiстю або частково) орган державної законодавчої влади, в якому здiйснюється представництво основнихполiтично активних груп населення країни
9. Найбiльш демократична процедура прийняття колективних рiшень
14. Стратегiчний пiдхiд української держави до вiдносин з iноземними державами, спiвпрацi з мiжнародними органiзацiями, просування своїх нацiональних iнтересiв та захисту прав своїх громадян та української дiаспори за кордоном
18. Передбачена нормами права здатнiсть (можливiсть) iндивiда мати субєктивнi юридичнi права i виконувати субєктивнi юридичнi обовязки. Правоздатнiсть виникає з моменту народження i припиняється зi смертю особи
21. Основний Закон держави, що приймається в особливому порядку, має найвищу юридичну силу та регулює найважливiшi суспiльнi вiдносини
22. Спосiб систематизацiї законодавства, який полягає в обєднаннi за певним критерiєм групи нормативно-правових актiв в однiй збiрцi без жодних змiн у змiсту з норм права i самих законiв
По вертикали
2. Право самостiйного управлiння, розвязання державних питань певною частиною держави
3. Одна з форм оскарження судового рiшення, що не набрало законної сили в цивiльнiй, господарськiй або кримiнальнiй справi
5. Форма державного правлiння, за якої верховнi органи державної влади обираються на певний термiн, з окресленими законами повноважень
6. Важлива форма безпосередньої демократiї, що полягає в проведеннi голосування, шляхом якого приймаються рiшення з будь-яких питань державного або самоврядного характеру
7. Систематизацiя законодавства за хронологiчним або алфавiтним принципом
8. Система державно-полiтичної влади, яка регламентує усi суспiльнi та приватнi сфери життя i не визнає автономiї вiд держави таких недержавних сфер людської дiяльностi як економiка i господарство, культура, виховання, релiгiя[1][2]
10. Неправомiрне (протиправне) винне дiяння (дiя чи бездiяльнiсть) делiктоздатної особи, за вчинення якого особа може бути притягнута до юридичної вiдповiдальностi
11. Один з видiв часу вiдпочинку, що надається працiвнику на встановленний законом строк
12. Особливий правовий звязок мiж особою i державою, що породжує для них взаємнi права та обовязки
13. Тип, характер влади в країнi
15. Загальний внутрiшньополiтичний курс держави, сукупнiсть напрямкiв її дiяльностi, структур та iнститутiв щодо органiзацiйного, конкретно-змiстовного вислова iнтересiв народу з метою створення умов для нормального людського життя, збереження чи реформування iснуючого суспiльного та державного ладу
16. Галузь права, що являє собою сукупнiсть юридичних норм, якi закрiплюють основи норм права, основнi права, свободи, обовязки, форму правлiння i форму державного устрою, органiзацiю, спосiб i процедуру формування, концепцiю i порядок дiяльностi органiв державної влади, мiсцевого самоврядування та iнституту виборiв
17. Надання державою громадянства своєї країни особам, що мають громадянство iншої країни або зовсiм його не мають, за їхньою заявою
18. Особа, яка схилила iншого спiвучасника до вчинення злочину та викликала у виконвця або в iнших спiвучасникiв рiшучiсть, бажання вчинити злочин, тобто умисел на вчинення злочину
19. Поновлення порушених майнових прав, приведення їх до стану, що iснував на момент вчинення дiї, якою заподiяно шкоди, тобто повернення або вiдновлення матерiальних цiнностей у натурi - тих самих, або подiбних, або речей такої самої вартостi
20. Примусове, безоплатне вилучення у власнiсть держави всьго або частини майна, що є особистою власнiстю засудженого
23. Добровiльне обєднання суверенних держав, яке створююється для досягнення конкретної мети
24. Повне або часткове звiльнення засудженного вiд покарання. В Українi помилування здiйснюється Президентом держави


Похожие категории кроссвордов:

1.
Туризм (укр.)
2.
Макроекономiка (укр.)
3.
Менеджмент (укр.)
4.
Хiмiя (укр.)
5.
Кримiнологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Бiологiя (укр.) - 6 клас (укр.)
2.
По предмету Зарубiжна лiтература (укр.) - Реалiзм 9 клас (укр.)
3.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
4.
По предмету Мiжнародне оподаткування (укр.) - Планування (укр.)
5.
По предмету Охорона працi (укр.) - Термiни та визначення (укр.)


Кроссворды по Правознавство (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2023, Список Литературы