Готовый кроссворд по предмету Правознавство (укр.) - на тему «Громадянське право (укр.)»

 
По горизонтали
4. Докази, на пiдставi яких можна встановити дiйснi обставини справи
8. Одна й та сама особа може бути одночасно представником або декiлькох позивачiв, або декiлькох вiдповiдачiв, або декiлькох третiх осiб на однiй сторонi, за умови вiдсутностi … … мiж ними
13. Результати автоматизованого розподiлу (повторного розподiлу) справи оформлюються …
14. Якою мовою має володiти громадянин України?
19. Виключає правонаступництво i є пiдставою для припинення зобов’язань
22. Примусове вiдчуження майна у власника
23. . Пояснення вiдповiдача, щодо позову
По вертикали
1. Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї може бути залучене як
2. Вид дiєздатностi фiзичної особи, яка зловживає спиртними напоями
3. Письмовий документ, який видається однiєю особою iншi для представлення її iнтересiв перед третiми особами
4. Документ, на пiдставi якого дiють Представники
5. Учасник цивiльного процесу крiм осiб, який здiйснює судовi виклики i повiдомлення
6. Основним законом нашої держави є …
7. Потенцiйна здатнiсть субєкта мати права та обовязки у сферi державного управлiння i їх реалiзовувати в зазначенiй сферi
8. Позбавлення права власностi на майно за рiшенням суду як санкцiя за вчинення правопорушення у випадках, встановлених законом
9. Хто може бути залучений, як третя особа, яка не заявляє самостiйних вимог щодо предмета спору, у справах щодо застосування (створення загрози застосування) керiвником чи роботодавцем негативних заходiв впливу до позивача у зв’язку з повiдомленням про порушення вимог Закону України Про запобiгання корупцiї … Нацiональне агенство
10. Що буде нести особа, яка завдає шкоду безхатнiй тваринi
11. Вид дiєздатностi фiзичної особи, яка не досягла 14 рокiв
12. Документ про офiцiйний обовязковий або необовязковий виклик до якого-небудь офiцiйного органу, в полiцiю, в призовний пункт вiйськового комiсарiату (по призову)
15. Третi особи, якi не заявляють самостiйних вимог щодо предмета спору, можуть бути залученi до участi у справi за … учасникiв справи
16. Сторони можуть досягнути … на будь-якiй стадiї судового процесу, що є пiдставою для закриття провадження в адмiнiстративнiй справi
17. Якою кiлькiстю голосiв вирiшуються усi питання, що виникають пiд час колегiального розгляду адмiнiстративної справи
18. Третi особи, якi заявляють самостiйнi вимоги щодо предмета спору, мають права …
20. Документ який вiдповiдає установчому договору або слугує доповненням до нього
21. … - суддя, яким можна замiнити суддю зi складу колегiї суддiв, який не може продовжувати розгляд справи та не є суддею-доповiдачем у такiй справi, що може перешкодити розгляду справи у строки, встановленi касу


Похожие категории кроссвордов:

1.
Мiжнародне право (укр.)
2.
Цивiльне право (укр.)
3.
Господарське право (укр.)
4.
Трудове право (укр.)
5.
Екологiчне право (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По истории отечественного государства и права (ИОГП) - Российское государство и право России в конце XIX в начале XX. Государство и право в период буржуазно-демократической республики (февраль-октябрь 1917г.)
2.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
3.
По предмету Екологiчне право (укр.) - Право природокористування (укр.)
4.
По предмету Мiжнародне економiчне право (укр.) - Мiжнародне транспортне право (укр.)
5.
По предмету Правознавство (укр.) - Трудове та господарське право (укр.)


Кроссворды по Правознавство (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2023, Список Литературы