Готовый кроссворд по предмету Правознавство (укр.) - на тему "Правовi основи цивiльної безпеки (укр.)"

 
По горизонтали
3. Назва медичного огляду, що проводиться час вiд часу протягом трудової дiяльностi працiвника
4. Назва заохочення, що має на увазi зниження розмiру страхового внеску пiдприємством у разi зниження рiвня травматизму та професiйної захворюваностi
6. Матерiальне забезпечення роботодавцем проведення медичного огляду працiвникiв
7. Назва медичного огляду, що проводиться за заявою працiвника, якщо вiн вважає, що погiршення стану його здоровя повязане з умовами працi
8. Один з видiв юридичної вiдповiдальностi, що виражається в обовязку працiвникiв покрити повнiстю або частково фiнансово шкоду, що була заподiяна з їх вини
10. Вiдповiдальнiсть робiтникiв за порушення трудової дисциплiни, яке виражається у накладеннi стягнень адмiнiстрацiєю пiдприємства
11. Компенсацiя шкоди, заподiяної працiвниковi внаслiдок ушкодження його здоровя або у разi смертi працiвника
12. Група працiвникiв, що обєднується з метою забезпечення їх пропорцiйної участi у вирiшеннi будь-яких питань безпеки, гiгiєни працi та виробничого середовища
14. Нормативно-правовий акт з охорони працi
15. Процес виявлення причин та винних у виникненнi нещасного випадку на пiдприємствi
16. Свiдоме ставлення працiвника до вимог законодавства з охорони працi
18. Контроль за додержанням законодавства про охорону працi, який здiйснюють професiйнi спiлки, їх обєднання в особi своїх виборних органiв i представникiв
20. Зупинка роботи служби охорони працi у разi припинення використання найманої працi фiзичною особою
По вертикали
1. Заохочення за активну участь та iнiцiативу у здiйсненнi заходiв щодо пiдвищення рiвня безпеки та полiпшення умов працi
2. Договiр, у якому сторони передбачають забезпечення працiвникам соцiальних гарантiй у галузi охорони працi
5. Недопуск до роботи осiб, якi не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, iнструктажу
9. Рiзновид юридичної вiдповiдальностi за вчинення проступку проти встановлених правил поведiнки виражених у приписах законодавчих актiв
13. Комплекс медичних втручань, що проводяться з метою виявлення патологiчних станiв, захворювань i факторiв ризику їх розвитку
17. Працiвник, що став головною особою у разi виникнення нещасного випадку та отримав травми
19. Рiзновид юридичної вiдповiдальностi у механiзмi реагування держави щодо особи, що здiйснила злочинПохожие категории кроссвордов

1.
Этика (укр.)
2.
Психодiагностика (укр.)
3.
Фiзика (укр.)
4.
Математика (укр.)
5.
Макроекономiка (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Охорона працi (укр.) - Основи безпеки працi у галузi (укр.)
2.
По предмету Охорона працi (укр.) - Основи технiки безпеки i електробезпека (укр.)
3.
По предмету Охорона працi (укр.) - Правовi та органiзацiйнi основи охорони працi (укр.)
4.
По предмету Конституцiйне право (укр.) - Конституцiйно-правовi основи суспiльного ладу зарубiжних країн (укр.)
5.
По предмету Охорона працi (укр.) - Знаки безпеки (укр.)


Кроссворды по предмету Правознавство (укр.)

- 1 -
- I -
- А -
- Б -
- Г -
- З -
- И -
- К -
- М -
- О -
- П -
- С -
- Т -
- Ф -
- Ю -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы