Готовый кроссворд по предмету Охорона працi (укр.) - на тему "Правовi та органiзацiйнi основи охорони працi (укр.)"

 
По горизонтали
2. Порушення анатомiчної цiлiсностi органiзму або його функцiй внаслiдок дiї небезпечних виробничих факторiв
5. Фiзична особа, яка безпосередньо власною працею виконує трудову функцiю згiдно з укладеним з роботодавцем трудовим договором (контрактом) вiдповiдно до закону
7. Розмежування робiт на основi загальних енергозатрат органiзму
8. Органiзований i регульований повiтрообмiн, що забезпечує видалення iз примiщення забрудненого  повiтря i подачу на його мiсце свiжого
11. Це механiчнi коливання з частотою вiд 16 до 20 000 Гц, якi поширюються у просторi
14. Технiчний засiб, призначений для припинення горiння подаванням вогнегасної речовини, що мiститься в його корпусi, пiд дiєю надлишкового тиску, за масою i конструктивним виконанням придатний для транспортування i застосування людиною
16. Час, встановлений законом, протягом якого вiдповiдно до правил внутрiшнього розпорядку або iншого, прийнятого на пiдприємствi порядку, працiвник має виконувати доручену йому працю, або службовi обов’язки
19. Профiлактика перевтоми, профе сiйних  захворювань, запобiгання виробничому травматизму, пiдвищення змiстовностi працi, створення умов для всебiчного розвитку особистостi
20. Ступiнь емоцiйного навантаження на органiзм при виконаннi трудового процесу, що вимагає переважно iнтенсивної роботи мозку при отриманi i переробцi iнформацiї
23. Коливальнi процеси, що вiдбуваються в механiчних системах
По вертикали
1. Система органiзацiйних, гiгiєнiчних, санiтарно-технiчних та iнших практичних заходiв i засобiв, яка спрямована на запобiгання виробничiй небезпецi, обумовленiй шкiдливими факторами
3. Неконтрольований процес горiння, що супроводжується знищенням матерiальних цiнностей та створює небезпеку для життя людей
4. Стан захищеностi особи та суспiльства вiд ризику зазнати шкоди
5. Захворювання, що характеризуэться патологiчним станом, зумовленим тривалою роботою у шкiдливих умовах працi i повязаний з надмiрним напруженням органiзму або несприятливою дiєю виробничих факторiв
6. Випадок внаслiдок непередбачуваного збiгу обставин та умов, за яких завдається шкода здоровю або настає смерть потерпiлого
9. Травми, що характеризуються чiтким вираженням мiсцевих пошкоджень тканин i органiв людини, якi виникають вiд дiї елсктричного струму i вiд електричної дуги
10. Пошкодження, поранення внаслiдок дiї на робiтника небезпечного виробничого фактора при виконаннi службових обов’язкiв
12. Процес горiння, що виникає через тепло, яке утворюється в речовинi в наслiдок само iнiцiйованих екзотермiчних процесiв
13. Травма, отримана робiтником на виробництвi i повязана з недотриманням вимог безпеки працi
14. Процес зменшення працездатностi, тимчасове знесилення, що виникає пiд час виконання певної фiзичної та розумової працi
15. Складний фiзико-хiмiчний процес на основi екзотермiчних реакцiй окиснення-вiдновлення, який характеризується значною швидкiстю перебiгу, видiленням великої кiлькостi тепла i свiтла, масообмiном з навколишнiм середовищем
17. Здатнiсть будiвельних конструкцiй чинити опiр дiї високої температури, утворенню наскрiзних трiщин та поширенню вогню в умовах пожежi i виконувати при цьому свої звичайнi експлуатацiйнi функцiї
18. Науково обґрунтований i офiцiйно регламентованийнорматив, який виражає рiвень шкiдливого чинника, перевищення якого може призвести до захворювань або iнших несприятливих наслiдкiв для людини i оточуючого природного середовища
21. Власник пiдприємства, установи, органiзацiї або повноважений ним орган та фiзичнi особи, якi використовують найману працю
22. Органiзована природна загальнообмiнна вентиляцiя примiщень в результатi надходження i видалення повiтря через фрамуги вiкон, що вiдкриваються, i лiхтарiвПохожие категории кроссвордов

1.
Этика (укр.)
2.
Психодiагностика (укр.)
3.
Фiзика (укр.)
4.
Математика (укр.)
5.
Макроекономiка (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Охорона працi (укр.) - Основнi принципи державної полiтики з охорони працi (укр.)
2.
По предмету Правознавство (укр.) - Правовi основи цивiльної безпеки (укр.)
3.
По предмету Конституцiйне право (укр.) - Конституцiйно-правовi основи суспiльного ладу зарубiжних країн (укр.)
4.
По предмету Охорона працi (укр.) - Основи безпеки працi у галузi (укр.)
5.
По предмету Корпоративне управлiння (укр.) - Загальнi органiзацiйнi засади корпоративного управлiння (укр.)


Кроссворды по предмету Охорона працi (укр.)

- А -
- В -
- Г -
- Д -
- З -
- Н -
- О -
- О -
- П -
- С -
- Т -
- У -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы