Готовый кроссворд по предмету Охорона працi (укр.) - на тему "Протипожежна безпека (укр.)"

 
По горизонтали
2. Можливiсть виникнення обставин, за яких матерiя, поле, iнформацiя або їхнє поєднання можуть таким чином вплинути на складну систему, що приведе до погiршення або неможливостi її функцiонування i розвитку
3. Екзотермiчна реакцiя окислення речовин, яка супроводжується видiленням диму та (або) виникненням полум’я i (або) свiчiнням
4. Стан захищеностi, коли кому-, чому-небудь нiщо не загрожує
5. Попереднi заходи для недопущення чого-небудь
7. Фiзична величина, яка описує здатнiсть макроскопiчної системи (тiла) до самовiльної передачi тепла iншим тiлам
10. Вогнегасник, в якому як вогнегасяча речовини застосовується дiоксид вуглецю
13. Безпека, при якiй з регламентованою ймовiрнiстю виключається можливiсть виникнення та розвиток пожежi i впливу на людей її небезпечних факторiв, а також забезпечується захист матерiальних цiнностей
14. Нерухома штучна структура (будiвля) порiвняно великого розмiру
16. Вогнегасник, в якому застосовують спецiальнi сумiшi вуглеводнiв, при подачi в зону горiння гасiння настає при вiдносно високiй концентрацiї кисню
18. Швидке горiння, що супроводжується значним видiленням тепла та свiтла, полум’ям i димом
20. Вогнегасник, що застосовують для гасiння пiною загорянь майже всiх твердих речовин, а також горючих i деяких легкозаймистих рiдин на площi не бiльше 1 м2
По вертикали
1. Роз’яснення i демонстрацiя основних прийомiв роботи безпосередньо на робочому мiсцi
5. Система взаємопов’язаних пристроїв необхiдних для виявлення пожежi на раннiх стадiях розвитку i її гасiння
6. Маленька частина вогню
8. Позарегламентний процес знищування або пошкоджування вогнем майна, пiд час якого виникають чинники, небезпечнi для живих iстот i довкiлля
9. Хiмiчний елемент головної пiдгрупи IV групи перiодичної системи, групи з атомним номером 8, простими речовинами якого є гази: кисень та озон
10. Технiчний засiб, призначений для припинення горiння подаванням вогнегасної речовини, що мiститься в ньому, пiд дiєю надмiрного тиску, за масою i конструктивним виконанням придатний для транспортування i застосування однiєю людиною
11. Пошкодження тканин або органiв тiла внаслiдок удару, поранення, опiку тощо
12. Вогнегасник, що застосовується для гасiння невеликих вогнищ загорянь горючих рiдин, газiв, електроустановок напругою до 1000 В, металiв i їх сплавiв
15. Безколiрний газ без запаху
17. Вогнегасники iз зарядом води з добавками застосовуються для гасiння твердих горючих речовин або рiдин
19. Фiзична травма, що виникає внаслiдок дiй на тканини фiзико-хiмiчних агентiв (висока температура, хiмiчнi речовини, радiацiйне випромiнювання)Похожие категории кроссвордов

1.
Безпека життєдiяльностi (укр.)
2.
Этика (укр.)
3.
Психодiагностика (укр.)
4.
Фiзика (укр.)
5.
Математика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По безопасности жизнедеятельности (БЖД) - Радiацiйна безпека (укр.)
2.
По предмету Охорона працi (укр.) - НТП та безпека (укр.)
3.
По предмету Охорона працi (укр.) - Пожежна безпека (укр.)
4.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансова безпека держави (укр.)
5.
По предмету Фiнанси (укр.) - Мiжнароднi фiнанси та фiнансова безпека держави (укр.)


Кроссворды по предмету Охорона працi (укр.)

- А -
- В -
- Г -
- Д -
- З -
- Н -
- О -
- О -
- П -
- С -
- Т -
- У -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы