Готовый кроссворд по предмету Охорона працi (укр.) - на тему "Термiни та визначення (укр.)"

 
По горизонтали
1. Частинки льоду рiзнi за розмiрами, формою i структурною неоднорiднiстю, що випадають iз шарувато-дощових хмар у теплий перiод року
6. Масове розповсюдження iнфекцiйної хвороби людей у часi та просторi, у межах певного регiону, що перевищує звичайний рiвень захворюваностi в 1, 5 рази на протязi 3-х днiв в 1-2 районах (мiстах), який реєструється на цiй територiї
8. Виробничий чинник, вплив якого на працiвника за певних умов призводить до травм, отруєння, iншого раптового рiзкого погiршення здоровя або до смертi
10. Комплекс заходiв щодо органiзованого перемiщення населення iз зони враження внаслiдок надзвичайної ситуацiї
11. Пiдземнi поштовхи у земнiй корi чи верхнiй частинi мантiї, що викликають коливання земної поверхнi, спричиняють деформацiю земної кори та деформування чи руйнування Iнженерних споруд
По вертикали
2. Небезпечна подiя техногенного характеру, що створює на об’єктi, територiї або акваторiї загрозу для життя i
3. Неконтрольоване горiння поза спецiальним вогнищем, що розповсюджується у часi i просторi
4. Виробничий чинник, вплив якого за певних умов (iнтенсивнiсть, тривалiсть та iн.) може спричинити професiйне захворювання, зниження працездатностi й призвести до порушення здоровя нащадкiв
5. Одиниця вимiру радiацiйного забруднення, один рентген - два мiлiарда пар позитивних та негативних iонiв в одному кубiчному сантиметрi повiтря
7. Сукупнiсть фiзичних, хiмiчних, бiологiчних, соцiальних та iнших чинникiв, що дiють на людину пiд час виконання нею трудових обовязкiв
9. Стан людини, при якому сукупнiсть фiзичних, розумових i емоцiйних можливостей дозволяє працюючому виконувати конкретну кiлькiсть роботи заданої якостi за необхiдний iнтервал часуПохожие категории кроссвордов

1.
Фiзика (укр.)
2.
Математика (укр.)
3.
Макроекономiка (укр.)
4.
Анестезiологiя (укр.)
5.
Этика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Цивiльний захист (укр.) - Термiни i визначення предмету (укр.)
2.
По предмету Облiк i аудит (укр.) - Визначення (укр.)
3.
По предмету Адмiнiстративне право (укр.) - Визначення (укр.)
4.
По предмету Безпека життєдiяльностi (укр.) - Визначення (укр.)
5.
По безопасности жизнедеятельности (БЖД) - Визначення (укр.)


Кроссворды по предмету Охорона працi (укр.)

- А -
- В -
- Г -
- Д -
- З -
- Н -
- О -
- О -
- П -
- С -
- Т -
- У -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы