Готовый кроссворд по предмету Цивiльний захист (укр.) - на тему "Термiни i визначення предмету (укр.)"

 
По горизонтали
3. Експерт дає у письмовiй формi свiй мотивований …
9. Вимiрювальний прилад для вимiрювання дози або потужностi дози iонiзуючого випромiнювання отриманої приладом за деякий промiжок часу
10. Процес знешкодження забруднених об’єктiв шляхом руйнування чи знищення отруйних речовин.
13. Хто роз яснює собам, якi беруть участь у справi, їх права та обов язки
17. Нс, що вiдбуваються в межах двох чи декiлькох областей називаються
22. Прилади, якi призначенi для визначення потужностi дози ренгенiвського або гама-випромiнювання.
24. Процес знищення гризунiв
По вертикали
1. Безполуменеве горiння матерiалу в твердiй фазi з видимим випромiнюванням свiтла iз зони горiння.
2. Пристрiй для захисту органiв дихання, очей i обличчя людини вiд отруйних, радiоактивних речовин, бактерiй, що знаходяться в повiтрi у виглядi пари, газiв або аерозолiв.
4. Нс,   що вiдбувається в межах об’єкта господарської дiяльностi, називається
5. Як називається розповсюдження хвороб серед людей
6. Що складається пiд час вчинення окремої процесуальної дiї поза судовим засiданням
7. Рiшення суду, яким усуваються недолiки судового рiшення, пов язаних з порушенням вимог його повноти
8. Потужнiсть землетрусу, що виражається логарифмом десятковим максимального значення амплiтуди змiщення грунту в мiкрометрах на вiдстанi 100 м. вiд епiцентру
11. Комплекс наукових, технiчних, технологiчних, органiзацiйних та iнших засобiв, якi забезпечують систематичний контроль за станом та тенденцiями розвитку природних та техногенних процесiв
12. Позови про зобов язання вiдповiдача виконати певну дiю або утриматись вiд вчинення певної дiї
14. Одна з задач цивiльної оборони
15. Найпростiший прилад радiацiйної розвiдки
16. Сповiщення учасника процесу про процесуальнi дiї, участь в яких не є обов язковою. Судова повiстка- …
18. Процес видалення рр iз забруднених поверхонь до допустимих розмiрiв зараження, безпечних для людини
19. Великомасштабна аварiя чи iнша подiя, що призводить до тяжких трагiчних наслiдкiв.
20. Як суд, пiд час розгляду справи, повинен дослiдити докази
21. Спосiб запобiгання пiдтримання безпечної концентрацiї середовища вiдповiдно до норм i правил безпеки
23. Процес знищення комах i клiщiв
25. За допомогою яких засобiв здiйснюється фiксацiя пiд час судового розгляду

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы