Готовый кроссворд по безопасности жизнедеятельности (БЖД) - на тему "Визначення (укр.)"

 
По горизонтали
2. Розташування частин або елементiв цiлого в порядку вiд вищого до нижчого
7. Наукова дисциплiна, яка дослiджує взаємовiдносини мiж бiотичними та соцiальними цiлiсностями та їхнiм довкiллям.
8. Можливiсть виникнення обставин, при яких матерiя може таким чином вплинути на складну систему, що приведе до погiршення або неможливостi її функцiонування i розвитку.
10. Регiон бiосфери в минулому, перетворений людиною за допомогою впливу технiчних засобiв з метою найкращої вiдповiдностi своїм потребам.
14. Дiї спрямованi на задоволення своiх потреб
16. Велика за масштабами аварiя чи iнша подiя, що призводить до тяжких наслiдкiв.
19. Перiодично повторюванi змiни характеру та iнтенсивностi бiологiчних процесiв та явищ.
20. Наука про тканини тварин i людей
21. Вiдновлення структури ушкоджених органiв чи тканин
По вертикали
1. Група захворювань, викликаних дiєю наорганiзм отрут рiзного походження
3. Витiк кровi з кровоносних судин через порушення їхньої цiлосностi
4. Простий органiз, що розмножується простим шляхом
5. Прилад, який вимiрює силу землетрусу
6. Наука, що вивчає допустимi фiзичнi, нервовi та психiчнi навантаження на людину в процесi працi
8. Група хвороб, що виникає внаслiдок систематичного, у наростаючiй кiлькостi вживання речовин, якi включенi до затвердженого на офiцiйному рiвнi списку наркотикiв.
9. Пристосування органiзму до умов зовнiшнього середовища
11. Наука про закономiрностi вiдтворення населення, про залежнiсть його характеру вiд соцiально-економiчних, природних умов, мiграцiї вивчає чисельнiсть, територiальне розмiщення i склад населення, їх змiни, причини i наслiдки цих змiн
12. Iндивiдуальнiй розвиток органiзму, сукупнiсть послiдовних, морфологiчних, фiзiологiчних i бiохiмiчних, що вiдбуваються в органiзмi вiд моменту його зародження до кiнця життя
13. Рух матерiальної точки або механiчної системи, при якому чергово зростають i спадають за часом значення величини, що характеризує цей рух.
15. Перехiдний стан до непритомностi через раптову недостатнiсть кровонапомнення мозку
17. Пристосування для iндивiдуального захисту органiв дихання людини вiд пилу i шкiдливих речовин
18. Спiлкування
22. Виражене у формi судження припущення або передбачення чого-небудь
23. Захворювання, що викликається систематичним вживанням алкогольних напоїв, призводить до психiчних i фiзичних розладiв.
24. Лiкарськi препарати, якi пригнiчують iмуннi реакцii органiзмуПохожие категории кроссвордов

1.
Эстетика (укр.)
2.
Цiноутворення (укр.)
3.
Религiєзнавство (укр.)
4.
Информатика (укр.)
5.
Економетрика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Адмiнiстративне право (укр.) - Визначення (укр.)
2.
По предмету Безпека життєдiяльностi (укр.) - Визначення (укр.)
3.
По предмету Облiк у банках (укр.) - Визначення (укр.)
4.
По предмету Облiк i аудит (укр.) - Визначення (укр.)
5.
По предмету Охорона працi (укр.) - Термiни та визначення (укр.)


Кроссворды по безопасности жизнедеятельности (БЖД)

- 5 -
- А -
- Б -
- В -
- Г -
- Д -
- Е -
- Ж -
- З -
- И -
- К -
- Л -
- М -
- Н -
- О -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Ч -
- Э -
- Я -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы