Готовый кроссворд по безопасности жизнедеятельности (БЖД) - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
2. Великомасштабна аварiя чи iнша подiя, що приводить до тяжких трагiчних наслiдкiв
4. Хмара сдор, яка виникає внаслiдок раптового переходу в атмосферу частини вмiсту ємностi з сдор при її руйнацiї
5. Укриття, якi призначенi, головним чином, для захисту вiд радiацiї i вторинних факторiв
6. Це сейсмiчнi явища, що виникають в результатi раптових змiщень i розривiв у корi й бiльш глибоких шарах землi або внаслiдок вулканiчних i обвальних явищ, коли на великi вiдстанi передаються сейсмiчнi ударнi хвилi
7. Метод, який ґрунтується на змiнi ступеня почорнiння фотоемульсiї пiд впливом iонiзуючих випромiнювань
9. Спосiб оцiнки радiацiйної обстановки, що сталась внаслiдок нс
11. Прилад призначений для вимiрювання рiвнiв радiацiї на забрудненiй радiоактивними речовинами мiсцевостi
12. Хмара сдор, яка виникає внаслiдок випаровування вилитої речовини з пiдстилкової поверхнi
14. Час доведення вимог мiжнародного гуманiтарного права iз захисту людей до всього населення, керiвникiв всiх рангiв, Збройних сил
По вертикали
1. Неконтрольоане горiння позаспецiальним огнищем, що розпосюджуться у часi i просторi
3. Метод, який ґрунтується на здатностi деяких речовин (сiрчистого цинку, йодистого натрiю) свiтитися пiд дiєю iонiзуючих
8. Аварiя, для якої проектом не передбачаються технiчнi заходи забезпечення безпеки аес
10. Метод, який базується на здатностi деяких хiмiчних речовин мзмiнювати свiй колiр або структуру
12. Час забезпечення захисту людей, об’єктiв народног господарства (радiацiйного, хiмiчно небезпечних об’єктiв, а також об’єктiв, якi мають культурнi, науковi, духовнi цiнностi i потрiбнi для життєзабезпечення населення та iн.)
13. Хiмiчнi речовини, якi використовуються пiд час вiйськових дiй з метою ураження особового складу збройних сил та населення супротивника шляхом зараженням повiтря, мiсцевостi i безпосереднього потрапляння на людейПохожие категории кроссвордов

1.
Введение в безопасность жизнедеятельности (БЖД)
2.
Техника безопасности на ПК
3.
Техника безопасности
4.
Обеспечение безопасности труда
5.
Служба безопасности банка

Похожие кроссворды

1.
По безопасности жизнедеятельности (БЖД) - Введение в безопасность жизнедеятельности (БЖД)
2.
По информатике - Техника безопасности на ПК
3.
По реабилитации - Техника безопасности
4.
По охране труда - Обеспечение безопасности труда
5.
По банковскому делу - Служба безопасности банка


Кроссворды по безопасности жизнедеятельности (БЖД)

- 5 -
- А -
- Б -
- В -
- Г -
- Д -
- Е -
- Ж -
- З -
- И -
- К -
- Л -
- М -
- Н -
- О -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Ч -
- Э -
- Я -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы