Готовый кроссворд по предмету Охорона працi (укр.) - на тему "Основнi принципи державної полiтики з охорони працi (укр.)"

 
По горизонтали
3. Превiрка, облiк, спостереження за чим-небудь
4. Органiзований i регульований повiтрообмiн, що забезпечує видалення iз примiщення забрудненого повiтря i подачу на його мiсце свiжого
7. Фiзична особа, яка працює на пiдставi трудового договору на пiдприємствi
9. Потенцiйне джерело шкоди
12. В одному з принципiв йдеться про повну … роботодавця за створення належних, безпечних i здорових умов працi
16. Стан захищеностi особи та суспiльства вiд ри­зику зазнати шкоди
21. В одному з принципiв йдеться про пiдвищення … працiвникiв з питань охорони працi
24. Профiлактика перевтоми, профе сiйних захворювань, запобiгання виробничому травматизму, пiдвищення змiстовностi працi, створення умов для всебiчного розвитку особистостi
25. Зменшення ризику шляхом гарантiвання вiдшкодування потенцiйних збиткiв
По вертикали
1. Мистецтво управлiння державою i суспiльством
2. В одному з принципiв йдеться про запровадження єдиних … з охорони працi для всiх пiдприємств та субєктiв пiдприємницької дiяльностi незалежно вiд форм власностi й виду дiяльностi
5. В одному з принципiв йдеться про запровадження єдиних … з охорони працi для всiх пiдприємств та субєктiв пiдприємницької дiяльностi незалежно вiд форм власностi й виду дiяльностi
6. Субєкт полiтики
8. В одному з принципiв йдеться про … соцiальний захист працiвникiв
10. Вiдшкодування заподiяної шкоди
11. Сукупнiсть всiх нормативно-правових актiв, що дiють в державi
13. При якому державному органi створюються компютернi мережi, опрацьовуються та впроваджуються автоматизованi iнформацiйнi системи з найважливiших питань охорони працi
14. Система правових, соцiально-економiчних, санiтарно-гiгiєнiчних i лiкувально-профiлактичних заходiв та засобiв, спрямованих на збереження життя i здоровя працiвника
15. В одному з принципiв йдеться про мiжнародне … в галузi охорони працi, використання свiтового досвiду органiзацiї роботи щодо полiпшення умов i пiдвищення безпеки працi
17. В одному з принципiв йдеться про пiдвищення … працiвникiв з питань охорони працi
18. Прилади, iнструменти, конструкцiї, що використовуються в роботi
19. Державний документ, вiдповiдно до якого визначається державна полiтика в галузi охорони працi
20. В одному з принципiв йдеться про використання економiчних методiв … охороною працi
22. В одному з принципiв йдеться про … рiвня промислової безпеки шляхом забезпечення суцiльного технiчного контролю за станом виробництв, технологiй та продукцiї
23. Основний державний документ (закон), який визначає державний устрiй, порядок i принципи функцiонування представницьких, виконавчих та судових органiв влади, виборчу систему, права й обовязки держави, суспiльства та громадянПохожие категории кроссвордов

1.
Фiзика (укр.)
2.
Математика (укр.)
3.
Макроекономiка (укр.)
4.
Анестезiологiя (укр.)
5.
Этика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Охорона працi (укр.) - Правовi та органiзацiйнi основи охорони працi (укр.)
2.
По предмету Фiлософiя (укр.) - Фiлософiя полiтики (укр.)
3.
По предмету Конституцiйне право (укр.) - Система органiв державної влади (укр.)
4.
По предмету Безпека життєдiяльностi (укр.) - Принципи безпечної життєдiяльностi (укр.)
5.
По предмету Екологiчне право (укр.) - Предмет, метод, система i принципи екологiчного права (укр.)


Кроссворды по предмету Охорона працi (укр.)

- А -
- В -
- Г -
- Д -
- З -
- Н -
- О -
- О -
- П -
- С -
- Т -
- У -Околостуденческое

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы