Готовый кроссворд по предмету Охорона працi (укр.) - на тему "Травматизм (укр.)"

 
По горизонтали
3. Це перш за все зносостiйкi пiдошви, а також каблуки, стiйкi до стирання. Конструкцiя взуття повинна поєднувати в собi вiброгасильнi елементи
7. Це спецiально розроблений одяг (костюм, комбiнезон, халат, натiльна бiлизна, фартухи, нарукавники та iн), що покликана захищати робочого вiд шкiдливих впливiв зовнiшнього середовища
10. Один iз видiв органiзацiйних заходiв, якi сприяють запобiганню травматизму
11. Всi заходи по запобiганню виробничому травматизму можна подiлити на … та технiчнi
14. Прилади, iнструменти або конструкцiї, що використовуються в роботi
17. Цiлеспрямована дiяльнiсть людей зi створення матерiальних i духовних благ, необхiдних для задоволення потреб кожного iндивiда i суспiльства в цiлому
18. Хто обстежити мiсце нещасного випадку, одержати пояснення потерпiлого, якщо це можливо, опитати свiдкiв та причетних до нещасного випадку осiб
По вертикали
1. Перевiрка, облiк, спостереження за чим-небудь
2. Спрямована захисту здоровя та життя людини i середовища її проживання вiд небезпек
4. Це комплекс робiт який складається з пошуку, дослiджень, розрахункiв та розрахування з метою отримання опису достатнього для створення нового обєкту або виробу, його реконструкцiї, модернiзацiї, що вiдповiдає заданим вимогам
5. Неповторна своєрiднiсть психiки кожної людини
6. Сукупнiсть травм, що виникають у певної групи населення за певний вiдрiзок часу
8. Особливостi, що є неповторною своєрiднiстю психiки кожної людини
9. Основнi причини
12. Один з напрямiв науково-технiчного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технiчних засобiв, економiко-математичних методiв i систем керування, що звiльняють людину вiд участi в процесах отримання, перетворення, передачi i використання енергiї, матерiалiв чи iнформацiї, iстотно зменшують мiру цiєї участi чи трудомiсткiсть виконуваних операцiй
13. Сукупнiсть практичних заходiв, спрямованих на оздоровлення оточення людини
15. Можливiсть виникнення обставин, за яких матерiя,  поле,  iнформацiя або їхнє поєднання можуть таким чином вплинути на складну систему, що приведе до погiршення або неможливостi її функцiонування i розвитку
16. Характеризується наявнiстю короткочасного зовнiшнього впливу на органiзм людини. За вiдсутностi чинника зовнiшнього впливу цю подiю класифiкують як пригоду (випадок).Похожие категории кроссвордов

1.
Математика (укр.)
2.
Макроекономiка (укр.)
3.
Анестезiологiя (укр.)
4.
Этика (укр.)
5.
Психодiагностика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Охорона працi (укр.) - Виробничий травматизм, професiйнi захворювання (укр.)
2.
По безопасности жизнедеятельности (БЖД) - Детский травматизм
3.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)


Кроссворды по предмету Охорона працi (укр.)

- А -
- В -
- Г -
- Д -
- З -
- Н -
- О -
- О -
- П -
- С -
- Т -
- У -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы