Готовый кроссворд по предмету Экономика (укр.) - на тему "Цiноутворення (укр.)"

 
По горизонтали
2. Згiдно якої теорiї вартiсть товару представляє собою - працю товаровиробникiв
9. Яка теорiя цiноутворення головним джерелом вартостi стають не фiзичнi зусилля робiтника, а його iнтелектуальний потенцiал, знання i досвiд
12. Яка функцiя полягає в тому, що завдяки цiнам перерозподiляється знов створена вартiсть мiж пiдприємствами, галузями економiки, верствами населення
14. Абсолютне кiлькiсне вираження цiни в грошах
17. Задоволення, що iндивiд одержує при споживаннi товарiв i послуг у даному обсязi
18. Згiдно якої функцiї виникає примушення виробника з одного боку здешевлювати свою продукцiю, з iншого розширювати обсяги виробництва
По вертикали
1. Яка теорiя трактує формування вартостi товара в процесi виробництва, як результат витрат з основних факторiв працi, капiталу основних засобiв i землi
3. Яка система цiноутворення функцiонує на базi взаємодiї попиту i пропозицiї
4. Яка функцiя полягає в тому, що цiна є засобом облiку та вимiру суспiльно необхiдних витрат працi на виробництво i реалiзацiю товару
5. Якi цiни поряд iз спiввiдношенням попиту i пропозицiї враховують також величину % за кредит, затрати на фiнансовi бiржовi операцiї i т.д
6. … цiноутворення - це сукупнiсть бiльш конретних правил побудови цiни, якi вiдображають специфiку окремих галузей
7. Яка система державного цiноутворення функцiонує на базi взаємодiї попиту i пропозицiї
8. Прирiст загальної корисностi при збiльшеннi кiлькостi споживання блага на одиницю
10. … цiноутворення - це сукупнiсть найбiльш узагальнюючих правил формування цiни повязаних в основному з макроекономiчними особливостями госп. системи
11. Задоволення, що отримує споживач при споживаннi товарiв i послуг
13. Сума коштiв, що сплачує покупець за товар
15. Теорiя … корисностi вважає ступiнь корисного ефекту, який вiн приносить споживачу
16. Спiввiдношення окремих елементiв (собiвартостi, прибутку)Похожие категории кроссвордов

1.
Цiноутворення (укр.)
2.
Географiя (укр.)
3.
Психодiагностика (укр.)
4.
Математика (укр.)
5.
Религiєзнавство (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По маркетингу - Маркетингове цiноутворення (укр.)
2.
По предмету Економiка пiдприємства (укр.) - Витрати виробництва, собiвартiсть продукцiї та цiноутворення на пiдприємствi (укр.)
3.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
4.
По предмету Свадьба - Весiлля (укр.)
5.
По предмету Податкова система (укр.) - Мито (укр.)


Кроссворды по предмету Экономика (укр.)

- Б -
- Г -
- Е -
- З -
- К -
- М -
- Н -
- О -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- Ф -
- Ц -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы