Готовый кроссворд по предмету Экономика (укр.) - на тему "Податки (укр.)"

 
По горизонтали
5. Податки, ставка яких не залежить вiд величини оподатковуваного доходу
9. Це сукупнiсть чинних нормативно-правових актiв, що регулюють вiдносини, пов’язанi iз встановленням та скасуванням податкiв, зборiв, обов’язкових платежiв, а також вiдносини, якi виникають в процесi виконання податкоплатниками податкових зобов’язань, здiйснення податкового контролю та притягнення до вiдповiдальностi за вчинення правопорушень в сферi оподаткування
13. Це сукупнiсть податкiв, зборiв, iнших обовязкових платежiв i внескiв до бюджету i державних цiльових фондiв, якi дiють у встановленому законом порядку. Складається з прямих i непрямих податкiв. Прямi встановлюються безпосередньо на дохiд або власнiсть платника податкiв, непрямi включаються у виглядi надбавки до цiни товару i сплачуються споживачем
14. Обовязковий, iндивiдуально безоплатний платiж, що стягується органами державної влади рiзних рiвнiв з юридичних осiб й фiзичних осiб з метою фiнансового забезпечення дiяльностi держави й (або) мунiципальних утворень
По вертикали
1. Податки на товари й послуги, установлюванi центральними й мiсцевими органами влади у виглядi надбавок до цiни товарiв або тарифу на послуги й незалежнi вiд доходiв платникiв податкiв
2. Функцiя оподатковування, що дозволяє державi вiдслiдковувати своєчаснiсть i повноту надходжень у бюджет коштiв i зiставляти їхню величину фiнансових ресурсiв
3. Функцiя оподатковування, що полягає в перерозподiлi суспiльних доходiв (вiдбувається передача коштiв на користь слабших i незахищенiших категорiй громадян за рахунок покладання податкового тягаря на сильншi категорiї населення)
4. Податки, у яких середня податкова ставка пiдвищується зi збiльшенням рiвня доходу. Таким чином, якщо доход агента збiльшується, то росте й податкова ставка
6. Це особи, на яких покладено обовязок зi сплати податкiв, зборiв та виконання iнших обовязкiв, повязаних з такою сплатою (наприклад, подання податкової декларацiї)
7. Чим визначаються правовi засади функцiонування бюджетної системи України, її принципи, основи бюджетного процесу i мiжбюджетних вiдносин та вiдповiдальнiсть за порушення бюджетного законодавства
8. Кодифiкований закон України, який регулює вiдносини, що виникають у сферi справляння податкiв i зборiв
9. Це врегульованi нормами податкового права фiнансовi правовiдносини, що виникають з приводу справляння податкiв та iнших обовязкових платежiв податкового характеру з юридичних i фiзичних осiб до державного й мiсцевих бюджетiв, а також до державних цiльових фондiв
10. Функцiя оподатковування, що спрямована на пiдтримку розвитку тих або iнших економiчних процесiв. Вона реалiзується через систему пiльг i звiльнень
11. Складний фiнансово-правовий iнститут, який регулює владнi вiдносини по встановленню, введенню та справлянню податкiв та зборiв, а також вiдносини, що виникають в процесi здiйснення податкового контролю, оскарження актiв податкових органiв, дiй (бездiяльностi) їх посадових осiб та притягнення до вiдповiдальностi за здiйснення податкового правопорушення
12. Податки, чия середня ставка податку знижується при збiльшеннi рiвня доходуПохожие категории кроссвордов

1.
Економетрика (укр.)
2.
Географiя (укр.)
3.
Психодiагностика (укр.)
4.
Математика (укр.)
5.
Цiноутворення (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Податкова система (укр.) - Податки (укр.)
2.
По предмету Фiнанси (укр.) - Податки (укр.)
3.
По предмету Фiнанси (укр.) - Податки та оподаткування (укр.)
4.
По предмету Фiнанси (укр.) - Податки i податкова система (укр.)
5.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)


Кроссворды по предмету Экономика (укр.)

- Б -
- Г -
- Е -
- З -
- К -
- М -
- Н -
- О -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- Ф -
- Ц -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы