Готовый кроссворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему «Податки i податкова система (укр.)»

 
По горизонтали
3. Непрямий податок, який стягується при перетинi митного кордону, тобто при iмпортi, експортi та транзитi товарiв
4. Обовязковi платежi, якi справляються внаслiдок наявностi конкретного виду майна, що знаходиться в приватнiй, колективнiй та державних формах власностi
5. Обовязковi платежi, якi на тривалий перiод повнiстю чи частково закрiпленi як дохiдне джерело конкретного бюджету
6. Обовязковi платежi, якi можуть надходити до рiзних бюджетiв
7. Принцип декларує, що тягар оподаткування має розподiлятись вiдповiдно до платоспроможностi платника податкiв
9. Строк складання та надання органу Державної податкової служби податкової звiтностi
10. Функцiї полягає в тому, що за допомогою податкiв формуються фiнансовi ресурси держави, забезпечує обєктивнi умови для утворення матерiальної основи функцiонування суспiльства
11. Сукупнiсть податкiв i зборiв, механiзмiв i способiв їх розрахунку та сплати, а також субєктiв податкової роботи, якi забезпечують адмiнiстрування i надходження податкiв i зборiв до бюджету та iнших державних цiльових фондiв
14. Скiльки вiдсоткiв становить податок на додану вартiсть з 1 сiчня 2011 року до 31 грудня 2013 року
15. Змiни до будь-яких елементiв податкiв та зборiв не можуть вноситися пiзнiш як за шiсть мiсяцiв до початку нового бюджетного перiоду, в якому будуть дiяти новi правила та ставки
16. Податок, який належить до загальнодержавних податкiв та зборiв
17. Законодавчо встановлений розмiр податку або збору, виходячи з обєкта або одиницi оподаткування
19. Являється пiдакцизним товаром
20. Систематизований звiт ставок мита, яким обкладаються товари та iншi предмети, що ввозяться на митну територiю України або вивозяться за межi цiєї територiї
21. Податки якi встановлюються на окремi товари, роботи, послуги i включаються до їх цiни.
22. Податки якi встановлюються вiдносно платникiв та розмiр яких залежить вiд розмiру об’єкту.
По вертикали
1. Податок, який належить до мiсцевих зборiв та податкiв
2. Фiнансова категорiя, яка здiйснює вплив на всi економiчнi явища та процеси, обовязковий елемент економiчної системи будь-якої держави незалежно вiд моделi економiчного розвитку та полiтичних сил при владi
3. Обовязковi платежi, якi встановлюються мiсцевими органами влади i є обовязковими до сплати за встановленими ставками тiльки на певнiй територiї
5. Обовязковi платежi, якi встановлюються найвищими органами влади в державi i є обовязковими до сплати за єдиними ставками на всiй територiї України
8. Обовязковi платежi, якi визначаються як розподiлення загальної суми на певну кiлькiсть платникiв
11. Фiзична, або юридична особа, на яку законно покладається обов'язок сплати податку
12. Податковi законодавчо встановленi винятки з загальних правил оподаткування, якi надають платниковi можливiсть зменшити суму податку (збору), що пiдлягає сплатi, або звiльняють його вiд виконання окремих обовязкiв та правил, повязаних з оподаткуванням
13. Цiна товару, яка фактично сплачена або пiдлягає сплатi на момент перетину митного кордону України
18. Обовязковi платежi, якi справляються за певними ставками вiд чiтко визначеного обєкта оподаткування


Похожие категории кроссвордов:

1.
Податкова система (укр.)
2.
Банкiвська система (укр.)
3.
Налоговая система
4.
Аудит (укр.)
5.
Полiтологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Економiка (укр.) - Податкова система Францiї (укр.)
2.
По предмету Економiка (укр.) - Податки (укр.)
3.
По предмету Податкова система (укр.) - Податки (укр.)
4.
По предмету Фiнанси (укр.) - Податки (укр.)
5.
По предмету Фiнанси (укр.) - Податки та оподаткування (укр.)


Кроссворды по Фiнанси (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы