Готовый кроссворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему "Податки i податкова система (укр.)"

 
По горизонтали
3. Строк складання та надання органу Державної податкової служби податкової звiтностi
5. Обовязковi платежi, якi на тривалий перiод повнiстю чи частково закрiпленi як дохiдне джерело конкретного бюджету
6. Обовязковi платежi, якi можуть надходити до рiзних бюджетiв
10. Принцип декларує, що тягар оподаткування має розподiлятись вiдповiдно до платоспроможностi платника податкiв
12. Дуже складна фiнансова категорiя, яка здiйснює вплив на всi економiчнi явища та процеси, обовязковий елемент економiчної системи будь-якої держави незалежно вiд моделi економiчного розвитку та полiтичних сил при владi
13. Функцiї полягає в тому, що за допомогою податкiв формуються фiнансовi ресурси держави, забезпечує обєктивнi умови для утворення матерiальної основи функцiонування суспiльства
14. Систематизований звiт ставок мита, яким обкладаються товари та iншi предмети, що ввозяться на митну територiю України або вивозяться за межi цiєї територiї
15. Обовязковi платежi, якi встановлюються мiсцевими органами влади i є обовязковими до сплати за встановленими ставками тiльки на певнiй територiї
17. Скiльки вiдсоткiв становить податок на додану вартiсть з 1 сiчня 2011 року до 31 грудня 2013 року
18. Змiни до будь-яких елементiв податкiв та зборiв не можуть вноситися пiзнiш як за шiсть мiсяцiв до початку нового бюджетного перiоду, в якому будуть дiяти новi правила та ставки
19. Податок, який належить до загальнодержавних податкiв та зборiв
20. Фiзична, або юридична особа, на яку законно покладається обов'язок сплати податку
21. Являється пiдакцизним товаром
По вертикали
1. Обовязковi платежi, якi справляються внаслiдок наявностi конкретного виду майна, що знаходиться в приватнiй, колективнiй та державних формах власностi
2. Законодавчо встановлений розмiр податку або збору, виходячи з обєкта або одиницi оподаткування
4. Податок, який належить до мiсцевих зборiв та податкiв
5. Обовязковi платежi, якi встановлюються найвищими органами влади в державi i є обовязковими до сплати за єдиними ставками на всiй територiї України
7. Сукупнiсть податкiв i зборiв, механiзмiв i способiв їх розрахунку та сплати, а також субєктiв податкової роботи, якi забезпечують адмiнiстрування i надходження податкiв i зборiв до бюджету та iнших державних цiльових фондiв
8. Обовязковi платежi, якi справляються за певними ставками вiд чiтко визначеного обєкта оподаткування
9. Податковi законодавчо встановленi винятки з загальних правил оподаткування, якi надають платниковi можливiсть зменшити суму податку (збору), що пiдлягає сплатi, або звiльняють його вiд виконання окремих обовязкiв та правил, повязаних з оподаткуванням
11. Обовязковi платежi, якi визначаються як розподiлення загальної суми на певну кiлькiсть платникiв
16. Цiна товару, яка фактично сплачена або пiдлягає сплатi на момент перетину митного кордону УкраїниПохожие категории кроссвордов

1.
Податкова система (укр.)
2.
Банкiвська система (укр.)
3.
Налоговая система
4.
Фiзика (укр.)
5.
Эстетика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Экономика (укр.) - Податкова система Францiї (укр.)
2.
По предмету Фiнанси (укр.) - Податки (укр.)
3.
По предмету Экономика (укр.) - Податки (укр.)
4.
По предмету Податкова система (укр.) - Податки (укр.)
5.
По предмету Фiнанси (укр.) - Податки та оподаткування (укр.)


Кроссворды по предмету Фiнанси (укр.)

- Б -
- Г -
- Д -
- К -
- М -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Ф -
- Ц -Околостуденческое

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы