Готовый кроссворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему «Фiнансова полiтика (укр.)»

 
По горизонтали
4. Полiтика передбачає здiйснення державою певних заходiв, спрямованих на реалiзацiю фiнансової стратегiї i тактики
11. Збiльшення нацiональної грошової одиницi шляхом обмiну за встановленим спiввiдношенням старих грошових знакiв на новi
15. Метод фiнансового контролю, коли контроль здiйснюється за наявними документами
16. Полiтика полягає у використаннi певних фiнансових iнструментiв - вмонтованих стабiлiзаторiв, якi автоматично регулюють ситуацiю в економiцi
18. Головне завдання полiтики полiтики полягає у створеннi привабливого iнвестицiйного середовища для пожвавлення iнвестицiйної дiяльностi та нарощування обсягiв iнвестицiй у нацiональну економiку
20. Полiтика, яка вирiшує питання фiнансового забезпечення дiяльностi пiдприємства в контекстi визначення потреби у позиковому капiталi, необхiдностi залучення довгострокових кредитiв з позицiї змiцнення фiнансової стiйкостi
23. Процес визначення можливостей збiльшення фiнансових ресурсiв суб’єкта господарювання з урахуванням реального стану фiнансiв та перспективних напрямкiв пiдвищення ефективностi дiяльностi
По вертикали
1. Фiнансова полiтика, що розрахована на довготермiнову перспективу i вирiшення глобальних завдань соцiально-економiчного розвитку
2. Полiтика у якiй дiяльнiсть державних органiв влади i управлiння стосовно формування, виконання та регулювання державного бюджету країни з метою забезпечення соцiально-економiчного розвитку та стратегiчних прiоритетiв держави
3. Фiнансову полiтику субєктiв господарювання - пiдприємств, установ, органiзацiй та домогосподарств
5. Управлiння фiнансами, i виражається воно у встановленнi обсягiв фiнансових ресурсiв на перспективу для реалiзацiї цiльових програм, повязаних з пiднесенням економiки України, проведенням її структурної перебудови, конверсiї оборонних галузей, змiцнення агропромислового комплексу, вирiшення соцiальних проблем тощо
6. Один з методiв фiнансового контролю, коли перевiряється наявнiсть товарно-матерiальних цiнностей та їх вiдповiднiсть документам
7. Полiтика, яка характеризує дiяльнiсть держави у сферi встановлення, правового регламентування та органiзацiї справляння податкiв i податкових платежiв у централiзованi фонди грошових ресурсiв держави
8. Головне джерело фiнансового права
9. Сукупнiсть розподiльних i перерозподiльних заходiв, якi держава здiйснює через фiнансову систему, з метою забезпечення зростання валового внутрiшнього продукту країни i пiдвищення добробуту всiх членiв суспiльства. Яка це полiтика
10. Система заходiв, якi здiйснюються субєктами фiнансового контролю, що повязана зi спостереженням за фiнансовими явищами i процесами i використовується для прийняття оперативних рiшень
12. Характеризує стратегiю фiнансової полiтики, а поточна фiнансова дiяльнiсть — її тактику
13. Подальший контроль за дотриманням законодавства органами державного сектору при використаннi i розпорядженнi фiнансовими матерiальними ресурсами, формуваннi бюджетних зобовязань, веденнi бухгалтерського облiку i складаннi фiнансової звiтностi, що здiйснюється у формi ревiзiй i перевiрок
14. Фiнансова полiтика, в основi якої пiдприємство розраховує тiльки на власнi фiнансовi ресурси
17. Полiтика у якiй сукупнiсть принципiв i методiв визначення частки чистого прибутку для виплати дивiдендiв власникам капiталу вiдповiдно до основних завдань дiяльностi субєкта господарювання на певний перiод
19. Полiтика, яка спрямована на пiдтримання макроекономiчної рiвноваги на основi сталих обсягiв виробництва при стабiльностi цiн
20. Дозволяє порiвняти фактичнi пiдсумки використання фiнансових ресурсiв iз запланованими, вiдшукати резерви зростання фiнансових результатiв, визначити шляхи бiльш ефективного господарювання
21. Полiтика, яка забезпечує залучення необхiдного обсягу власних фiнансових ресурсiв за рахунок випуску i розмiщення на фондовому ринку власних акцiй пiдприємства
22. Метод, який передбачає вiдповiднiсть видаткiв джерелам їхнього покриття та узгодженiсть усiх роздiлiв фiнансового плану, в результатi чого досягається збалансованiсть плану
23. Фiнансовий контроль, який проводиться до здiйснення фiнансової дiяльностi з метою недопущення незаконних фiнансових операцiй


Похожие категории кроссвордов:

1.
Фiнансова дiяльнiсть суб'єктiв пiдприємництва (ФДСП)
2.
Iнформатика (укр.)
3.
Астрономiя (укр.)
4.
Естетика (укр.)
5.
Эстетика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансова система (укр.)
2.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансова безпека держави (укр.)
3.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансова система України (укр.)
4.
По предмету Фiнансовий менеджмент (укр.) - Фiнансова стратегiя пiдприємства (укр.)
5.
По предмету Економiка (укр.) - Фiнансова складова iнновативної економiки (укр.)


Кроссворды по Фiнанси (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы