Готовый кроссворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему "Фiнансова полiтика (укр.)"

 
По горизонтали
2. Метод, який передбачає вiдповiднiсть видаткiв джерелам їхнього покриття та узгодженiсть усiх роздiлiв фiнансового плану, в результатi чого досягається збалансованiсть плану
3. Система заходiв, якi здiйснюються субєктами фiнансового контролю, що повязана зi спостереженням за фiнансовими явищами i процесами i використовується для прийняття оперативних рiшень
5. Процес визначення можливостей збiльшення фiнансових ресурсiв суб’єкта господарювання з урахуванням реального стану фiнансiв та перспективних напрямкiв пiдвищення ефективностi дiяльностi
6. Сукупнiсть розподiльних i перерозподiльних заходiв, якi держава здiйснює через фiнансову систему, з метою забезпечення зростання валового внутрiшнього продукту країни i пiдвищення добробуту всiх членiв суспiльства. Яка це полiтика
9. Фiнансову полiтику субєктiв господарювання - пiдприємств, установ, органiзацiй та домогосподарств
10. Подальший контроль за дотриманням законодавства органами державного сектору при використаннi i розпорядженнi фiнансовими матерiальними ресурсами, формуваннi бюджетних зобовязань, веденнi бухгалтерського облiку i складаннi фiнансової звiтностi, що здiйснюється у формi ревiзiй i перевiрок
11. Полiтика, яка забезпечує залучення необхiдного обсягу власних фiнансових ресурсiв за рахунок випуску i розмiщення на фондовому
13. Полiтика у якiй дiяльнiсть державних органiв влади i управлiння стосовно формування, виконання та регулювання державного бюджету країни з метою забезпечення соцiально-економiчного розвитку та стратегiчних прiоритетiв держави
14. Характеризує стратегiю фiнансової полiтики, а поточна фiнансова дiяльнiсть — її тактику
16. Полiтика, яка спрямована на пiдтримання макроекономiчної рiвноваги на основi сталих обсягiв виробництва при стабiльностi цiн
17. Полiтика, яка вирiшує питання фiнансового забезпечення дiяльностi пiдприємства в контекстi визначення потреби у позиковому капiталi, необхiдностi залучення довгострокових кредитiв з позицiї змiцнення фiнансової стiйкостi
18. Полiтика полягає у використаннi певних фiнансових iнструментiв - вмонтованих стабiлiзаторiв, якi автоматично регулюють ситуацiю в економiцi
19. Нарощування обсягiв iнвестицiй у нацiональну еконголовне завдання полiтики полiтики полягає у створеннi привабливого iнвестицiйного середовища для пожвавлення iнвестицiйної дiяльностi та омiку
20. Збiльшення нацiональної грошової одиницi шляхом обмiну за встановленим спiввiдношенням старих грошових знакiв на новi
21. Головне джерело фiнансового права
23. Фiнансова полiтика, що розрахована на довготермiнову перспективу i вирiшення глобальних завдань соцiально-економiчного розвитку
24. Полiтика, яка характеризує дiяльнiсть держави у сферi встановлення, правового регламентування та органiзацiї справляння податкiв i податкових платежiв у централiзованi фонди грошових ресурсiв держави
По вертикали
1. Фiнансовий контроль, який проводиться до здiйснення фiнансової дiяльностi з метою недопущення незаконних фiнансових операцiй
4. Один з методiв фiнансового контролю, коли перевiряється наявнiсть товарно-матерiальних цiнностей та їх вiдповiднiсть документам
7. Метод фiнансового контролю, коли контроль здiйснюється за наявними документами
8. Фiнансова полiтика, в основi якої пiдприємство розраховує тiльки на власнi фiнансовi ресурси
12. Управлiння фiнансами, i виражається воно у встановленнi обсягiв фiнансових ресурсiв на перспективу для реалiзацiї цiльових програм, повязаних з пiднесенням економiки України, проведенням її структурної перебудови, конверсiї оборонних галузей, змiцнення агропромислового комплексу, вирiшення соцiальних проблем тощо
15. Полiтика передбачає здiйснення державою певних заходiв, спрямованих на реалiзацiю фiнансової стратегiї i тактики
20. Полiтика у якiй сукупнiсть принципiв i методiв визначення частки чистого прибутку для виплати дивiдендiв власникам капiталу вiдповiдно до основних завдань дiяльностi субєкта господарювання на певний перiод
22. Дозволяє порiвняти фактичнi пiдсумки використання фiнансових ресурсiв iз запланованими, вiдшукати резерви зростання фiнансових результатiв, визначити шляхи бiльш ефективного господарюванняПохожие категории кроссвордов

1.
Фiнансова дiяльнiсть суб'єктiв пiдприємництва (ФДСП)
2.
Эстетика (укр.)
3.
Религiєзнавство (укр.)
4.
Макроекономiка (укр.)
5.
Информатика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансова система (укр.)
2.
По предмету Полiтологiя (укр.) - Полiтика (укр.)
3.
По предмету Фiнансовий менеджмент (укр.) - Фiнансова стратегiя пiдприємства (укр.)
4.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансова безпека держави (укр.)
5.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансова система України (укр.)


Кроссворды по предмету Фiнанси (укр.)
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы