Готовый кроссворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему "Страхування (укр.)"

 
По горизонтали
3. Яка власнiсть означає абсолютне, захищене законом право громадянина чи юридичної особи на конкретне майно (землю, нерухомiсть, засоби виробництва, грошi i цiннi папери, товари, iнтелектуальний продукт)
6. Податковi та iншi надходження, що зараховуються до вiдповiдного рiвня бюджетної системи i використовуються на фiнансування як власних, так i делегованих повноважень
9. Якi ресурси називають загальною сумою власного, позиченого i залученого капiталу, що використовують пiдприємство для формування своїх активiв i здiйснення виробничо - господарської дiяльностi з метою отримання прибутку
11. Тимчасовi статутнi обєднання промислового i банкiвського капiталу для досягнення спiльної мети - це …
13. Оформлення банком авалю на векселi, згiдно з яким банк бере на себе зобовязання сплатити вексель повнiстю, або частково, за одну iз зобовязаних за векселем осiб у випадку несплати векселя платником у передбачений термiн або якщо немає можливостi отримати платiж за векселем у передбачений термiн - це
15. Покриття витрат на просте вiдтворення i формування прибутку
18. Покриття за рахунок отриманого прибутку витрат на просте вiдтворення, дебiторської заборгованостi, кредитiв i вiдсоткiв на них
24. Якi доходи, розподiляються мiж рiзними рiвнями бюджетної системи
По вертикали
1. Перевищення валових доходiв над валовими витратами
2. Яка власнiсть привласнена державою (як субєктом власностi) засобiв виробництва, робочої сили, частки нацiонального доходу та iнших обєктiв власностi у рiзних сферах суспiльного вiдтворення
4. Частина чистого прибутку, розподiлена мiж учасниками (власниками) вiдповiдно до частки їх участi у власному капiталi пiдприємства
5. Юридична особа яка дiє на пiдставi вiдповiдної лiцензiї страхового фонду - це …
7. Яке фiнансування передбачає утримання обєкта за рахунок бюджетних коштiв
8. Яка функцiя полягає в суворо цiльовому формуваннi коштiв страхового фонду
10. Звiтнiсть бюджетної установи керiвним розпорядникам коштiв
11. Яка власнiсть є самостiйною i рiвноправною формою власностi нарiвнi з такими видами власностi як державна, приватна й iн
12. Видiлення коштiв здiйснюється згiдно з плановими документами та кошторисом
14. Юридична чи фiзична особа, якiй належить страхове вiдшкодування у разi населення страхового випадку
16. Юридична чи фiзична особа, яка на пiдставi вiдповiдної угоди зi страховиком сплачує страховi внески до стахового фонду й отримує право на вiдшкодування збиткiв
17. Здатнiсть пiдприємства своєчасно розраховуватися за своїми зобовязаннями
19. Яка функцiя полягає у полiпшенi стану грошового обiгу, пiдвищенi купiвельної спроможностi нацiональної валюти, збiльшенi iнвестицiйних можливостей країни
20. Покриття власними доходами витрат на просте вiдтворення
21. Система економiчних перерозподiльчих вiдносин
22. Який прибуток передбачає постiйне порiвняння у грошовому вираженi витрат i результатi комерцiйної дiяльностi
23. Якi витрати по розширеному вiдтворенню на пiдприємствi, джерелом їх фiнансування є частково амортизацiйний фонд, крiм того чистий прибутокПохожие категории кроссвордов

1.
Страхування (укр.)
2.
Соцiальне страхування (укр.)
3.
Этика (укр.)
4.
Психодiагностика (укр.)
5.
Фiзика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Страхування (укр.) - Майнове страхування (укр.)
2.
По предмету Охорона працi (укр.) - Соцiальне страхування (укр.)
3.
По предмету Страхування (укр.) - Пенсiйне страхування (укр.)
4.
По предмету Страхування (укр.) - Соцiальне страхування (укр.)
5.
По предмету Соцiальне страхування (укр.) - Медичне страхування (укр.)


Кроссворды по предмету Фiнанси (укр.)

- Б -
- Г -
- Д -
- К -
- М -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Ф -
- Ц -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы