Готовый кроссворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему «Страхування (укр.)»

 
По горизонтали
2. Засiб закрiплення рiзними способами на вiдповiдному матерiалi iнформацiї про факти, подiї, явища обєктивної дiйсностi та розумову дiяльнiсть людини - це …
6. Прибуток, що передбачає постiйне порiвняння у грошовому вираженi витрат i результатi комерцiйної дiяльностi
11. Покриття за рахунок отриманого прибутку витрат на просте вiдтворення, дебiторської заборгованостi, кредитiв i вiдсоткiв на них
14. Юридична чи фiзична особа, якiй належить страхове вiдшкодування у разi населення страхового випадку
19. Якi ресурси називають загальною сумою власного, позиченого i залученого капiталу, що використовують пiдприємство для формування своїх активiв i здiйснення виробничо - господарської дiяльностi з метою отримання прибутку
21. Функцiя, що полягає в суворо цiльовому формуваннi коштiв страхового фонду
23. Яка власнiсть є самостiйною i рiвноправною формою власностi нарiвнi з такими видами власностi як державна, приватна й iн
По вертикали
1. Якi доходи, розподiляються мiж рiзними рiвнями бюджетної системи
2. Частина чистого прибутку, розподiлена мiж учасниками (власниками) вiдповiдно до частки їх участi у власному капiталi пiдприємства
3. Тимчасовi статутнi обєднання промислового i банкiвського капiталу для досягнення спiльної мети - це …
4. Покриття витрат на просте вiдтворення i формування прибутку
5. Функцiя,що в повнiй мiрi проявляється в особистому страхуваннi. Тому, що клiєнт купуючи страховий полiс сплачує внесок i цим самим кредитує страхову компанiю
7. Функцiя, що полягає у полiпшенi стану грошового обiгу, пiдвищенi купiвельної спроможностi нацiональної валюти, збiльшенi iнвестицiйних можливостей країни
8. Здатнiсть пiдприємства своєчасно розраховуватися за своїми зобовязаннями
9. Звiтнiсть бюджетної установи керiвним розпорядникам коштiв
10. Покриття власними доходами витрат на просте вiдтворення
12. Юридична чи фiзична особа, яка на пiдставi вiдповiдної угоди зi страховиком сплачує страховi внески до стахового фонду й отримує право на вiдшкодування збиткiв
13. Податковi та iншi надходження, що зараховуються до вiдповiдного рiвня бюджетної системи i використовуються на фiнансування як власних, так i делегованих повноважень
15. Стабiльне джерело iнвестицiйних ресурсiв держави - це …
16. Оформлення банком авалю на векселi, згiдно з яким банк бере на себе зобовязання сплатити вексель повнiстю, або частково, за одну iз зобовязаних за векселем осiб у випадку несплати векселя платником у передбачений термiн або якщо немає можливостi отримати платiж за векселем у передбачений термiн - це
17. Яка власнiсть означає абсолютне, захищене законом право громадянина чи юридичної особи на конкретне майно (землю, нерухомiсть, засоби виробництва, грошi i цiннi папери, товари, iнтелектуальний продукт)
18. Фiнансування, що передбачає утримання обєкта за рахунок бюджетних коштiв
20. Юридична особа яка дiє на пiдставi вiдповiдної лiцензiї страхового фонду - це …
22. Видiлення коштiв здiйснюється згiдно з плановими документами та кошторисом
23. Витрати по розширеному вiдтворенню на пiдприємствi, джерелом їх фiнансування є частково амортизацiйний фонд, крiм того чистий прибуток


Похожие категории кроссвордов:

1.
Страхування (укр.)
2.
Соцiальне страхування (укр.)
3.
Бiологiя (укр.)
4.
Журналiстика (укр.)
5.
Землеустрiй (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Соцiальне страхування (укр.) - Медичне страхування (укр.)
2.
По предмету Страхування (укр.) - Соцiальне страхування (укр.)
3.
По предмету Страхування (укр.) - Особисте страхування (укр.)
4.
По предмету Страхування (укр.) - Майнове страхування (укр.)
5.
По предмету Охорона працi (укр.) - Соцiальне страхування (укр.)


Кроссворды по Фiнанси (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы