Готовый кроссворд по предмету Страхування (укр.) - на тему «Соцiальне страхування (укр.)»

 
По горизонтали
2. Функцiя яка виявляється одночасно з iншими функцiями у певних страхових взаємовiдносинах
7. Подiя, передбачувана договором страхування або законодавством, яка вiдбулась i з настанням якої виникає обовязок страховика здiйснити виплату страхової суми страхувальнику, застрахованiй або iншiй третiй особi
10. Функцiя страхування яка передбачає розмiщення тимчасово вiльних коштiв страховика у рiзнi активи на умовах безпечностi, поворотностi, прибутковостi та диверсифiкацiї
По вертикали
1. Страхування, при якому один i той же ризик у певних частках страхують два або бiльше страховики, видаючи при цьому спiльний або окремi полiси вiдповiдно до суми, що становить частку кожного страховика
3. Форма страхування яка встановлюється законом, вiдповiдно до якого страховик зобовязаний застрахувати певнi обєкти, а страхувальники - вносити належнi страховi платежi. Закон звичайно передбачає
4. Певна подiя, на випадок якої проводиться страхування i яка має ознаки ймовiрностi та випадковостi настання
5. Функцiя страхування яка спрямована на попередження можливих збиткiв та зменшення їх наслiдкiв вiд несприятливих страхових подiй
6. Форма страхування яка дiє за законом i на добровiльних засадах. Закон визначає пiдлягаючому добровiльному страхуванню обєкти i найбiльш загальнi умови страхування
7. Матерiальна зацiкавленiсть у страхуваннi обєктiв, до яких страхувальник має стосунок як власник, орендатор, перевiзник i т. iн
8. Страхування одним страховиком на визначених договором умовах ризику виконання всiх або частини своїх обовязкiв перед страхувальником у iншого страховика
9. Вид цивiльно-правових вiдносин щодо захисту майнових iнтересiв громадян i юридичних осiб у разi настання певних випадкiв, визначених договором страхування або чинним законодавством


Похожие категории кроссвордов:

1.
Соцiальне страхування (укр.)
2.
Iнформатика (укр.)
3.
Дiловодство (укр.)
4.
Контролiнг (укр.)
5.
Математика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Охорона працi (укр.) - Соцiальне страхування (укр.)
2.
По предмету Фiнанси (укр.) - Страхування (укр.)
3.
По предмету Страхування (укр.) - Особисте страхування (укр.)
4.
По предмету Страхування (укр.) - Майнове страхування (укр.)
5.
По предмету Страхування (укр.) - Пенсiйне страхування (укр.)


Кроссворды по Страхування (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы