Готовый кроссворд по предмету Страхування (укр.) - на тему «Особисте страхування (укр.)»

 
По горизонтали
2. Незалежна страхова органiзацiя, яка має статус юридичної особи i лiцензiю держави на право здiйснювати страхування
4. Є вирiшальною при визначеннi групи ризику
6. Залежно вiд ступеня ризику застосовуються як пiдвищувальнi так i … коефiцiєнти
9. Те, в що пенсiйнi фонди iнвестують значнi кошти
10. Принцип, який полягає в тому, що всi громадяни мають право на одержання медичних послуг
15. Основна вимога до фiзичних осiб, що укладають договори страхування ренти
18. Фiзичнi особи, що мають право укладати договори страхування на свою користь або на користь третiх осiб
20. Вид страхування вiд нещасних випадкiв, коли страхувальником є юридична особа, яка укладає договiр страхування на користь своїх працiвникiв
По вертикали
1. Переведення полiсу з одного виду страхування життя в iнший
2. Ануїтет, що належить до найпростiших форм ануїтету
3. Даний принцип означає, що кошти обов`язкового медичного страхування - це державна власнiсть
5. Продовження дiї договору змiшаного страхування життя або пожиттєвого страхування понад термiн, забезпечений оплаченими внесками
6. Громадяни, на користь яких укладаються договори страхування
7. Система фiнансування охорони здоров`я за якої страхiвання або вiдсутнє, або є незначним
8. Країна в якiй дiє принцип обов`язкового медичного страхування
11. Перелiк послуг (у рамках договору страхування), якi надаються в потрiбний момент через медичну, технiчну i фiнансову допомогу здебiльшого туристам у закордонних поїздках (у разi хвороби, нещасного випадку)
12. Незалежнi страховi органiзацiї, якi мають статус юридичної особи i лiцензiю держави на право здiйснювати медичне страхування
13. Фiзична особа, що має право укладати договори страхування на свою користь або на користь третiх осiб
14. Ануїтет, що дає змогу зменшити вплив iнфляцiї i пiдвищити цiннiсть ануїтету
15. Форма медичного страхування, де поширенi приватнi страховi програми
16. Характерна особливiсть форми медичного страхування
17. Вид страхування вiд нещасних випадкiв, коли стахувальником є фiзична особа, яка укладає договiр стосовно самої себе або iншої фiзичної особи
19. Страхування життя передбачає … страхової компанiї в разi смертi страхувалькика (застрахованого) пiд час дiї договору страхування або дожиття до певного обумовленого в договорi строку
20. Свiтова страхова практика подiляє страхування життя на страхування … та страхування рент
21. Документ, який дає право здiйснювняти незалежним страховим компанiям добровiльне медичне страхування


Похожие категории кроссвордов:

1.
Соцiальне страхування (укр.)
2.
Дефектологiя (укр.)
3.
Культурологiя (укр.)
4.
Бюджетування (укр.)
5.
Оподаткування (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнанси (укр.) - Страхування (укр.)
2.
По предмету Страхування (укр.) - Майнове страхування (укр.)
3.
По предмету Охорона працi (укр.) - Соцiальне страхування (укр.)
4.
По предмету Страхування (укр.) - Пенсiйне страхування (укр.)
5.
По предмету Соцiальне страхування (укр.) - Медичне страхування (укр.)


Кроссворды по Страхування (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы