Готовый кроссворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему «Мiжнароднi фiнанси та фiнансова безпека держави (укр.)»

 
По горизонтали
2. Рiвнi економiчної безпеки:
3. Що є елементом, який вiдображає процес або стан обєкта спостережень, його якiснi та кiлькiснi характеристики:
5. Як називається процес погашення основного обсягу заборгованостi й вiдсоткiв за рахунок коштiв, отриманих вiд розмiщення нових позик державного боргу:
7. Вид нацiонального iнтереса є
8. Спiввiдношення мiж сумою платежiв, здiйснених певною країною за кордоном, i сумою надходжень до цiєї країни з-за кордону за певний перiод (рiк, квартал, мiсяць) — це балас :
9. Об’кти та суб’єкти економiчної безпеки, в залежностi вiд конкретних умов, можуть спiвпадати. До них належать :
10. Самостiйна, iнiцiативна, системна дiяльнiсть з випуску продукцiї, надання послуг, торгiвлi з метою отримання прибутку
12. Використання iноземної валюти як засобу обiгу, одиницi розрахунку i засобу збереження — це:
14. Мiжнародний рiвень подiляється на
15. За якої системи валютних вiдносин дiяв золотий паритет
17. Як називається пiдвищення загального рiвня цiн в економiцi, спричинене зниженням купiвельної спроможностi грошей, унаслiдок переповнення каналiв обiгу надлишковою кiлькiстю паперових грошей, незабезпечених вiдповiдним збiльшенням товарної маси:
18. Валюта, в якiй країни тримають свої лiквiднi мiжнароднi резервнi активи, що використовуються з метою покриття вiдємного сальдо платiжного балансу
19. Iдвищення загального рiвня цiн в економiцi, спричинене зменшенням купiвельної спроможностi грошей, унаслiдок переповнення каналiв обiгу надлишковою кiлькiстю паперових грошей, незабезпечених вiдповiдним зростанням товарної маси це безпека
20. Програма страхових гарантiй
21. Платiжний засiб iнших країн, який законно або незаконно використовується на територiї певної країни це валюта
22. Яка валюта характеризується стабiльним валютним курсом
23. Особливий товар, який вiдiграє роль загального еквiвалента у процесi обмiну - це :
По вертикали
1. Форма паралельного обiгу
4. Це система економiчних вiдносин мiж державою, юридичними та фiзичними особами, а також мiж окремими державами i мiжнародними економiчними iнститутами й органiзацiями щодо акумуляцiї та використання грошових засобiв на основi розподiлу й перерозподiлу валового внутрiшнього продукту i нацiонального доходу
6. Сукупнiсть банкiв, спецiалiзованих фiнансово-кредитних установ, фондових бiрж, через якi здiйснюється рух свiтових фiнансових потокiв. - це погляд
8. Кiнцевий фiнансовий результат дiяльностi пiдприємства
11. Законний платiжний засiб на територiї країни, що її випускає це валюта
13. Рiвень фiнансової безпеки характеризують:
16. Загрози економiчнiй безпецi внутрiшнi та
19. (вiд грецької) - «володiти ситуацiєю»-це


Похожие категории кроссвордов:

1.
Безпека життєдiяльностi (укр.)
2.
Теорiя держави i права (укр.)
3.
Мiжнароднi органiзацiї (укр.)
4.
Фiнанси пiдприємств (укр.)
5.
Мiжнароднi перевезення (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансова безпека держави (укр.)
2.
По предмету Фiнанси (укр.) - Мiжнароднi фiнанси (укр.)
3.
По предмету Мiжнародна економiка (укр.) - Мiжнароднi розрахунки (укр.)
4.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансова система (укр.)
5.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансова полiтика (укр.)


Кроссворды по Фiнанси (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2023, Список Литературы