Готовый кроссворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему "Мiжнароднi фiнанси та фiнансова безпека держави (укр.)"

 
По горизонтали
1. Що є елементом, який вiдображає процес або стан обєкта спостережень, його якiснi та кiлькiснi характеристики:
3. Об’кти та суб’єкти економiчної безпеки, в залежностi вiд конкретних умов, можуть спiвпадати. До них належать :
4. Рiвнi економiчної безпеки:
5. Як називається процес погашення основного обсягу заборгованостi й вiдсоткiв за рахунок коштiв, отриманих вiд розмiщення нових позик державного боргу:
7. Вид нацiонального iнтереса є
8. Форма паралельного обiгу
9. Програма страхових гарантiй
11. Самостiйна, iнiцiативна, системна дiяльнiсть з випуску продукцiї, надання послуг, торгiвлi з метою отримання прибутку
12. Iдвищення загального рiвня цiн в економiцi, спричинене зменшенням купiвельної спроможностi грошей, унаслiдок переповнення каналiв обiгу надлишковою кiлькiстю паперових грошей, незабезпечених вiдповiдним зростанням товарної маси це безпека
13. Законний платiжний засiб на територiї країни, що її випускає це валюта
14. Вид валютного котирування:
15. Рiвень фiнансової безпеки характеризують:
16. Спiввiдношення мiж сумою платежiв, здiйснених певною країною за кордоном, i сумою надходжень до цiєї країни з-за кордону за певний перiод (рiк, квартал, мiсяць) — це балас :
17. Яка валюта характеризується стабiльним валютним курсом
20. Загрози економiчнiй безпецi внутрiшнi та
21. Кiнцевий фiнансовий результат дiяльностi пiдприємства
22. (вiд грецької) - «володiти ситуацiєю»-це
23. Це система економiчних вiдносин мiж державою, юридичними та фiзичними особами, а також мiж окремими державами i мiжнародними економiчними iнститутами й органiзацiями щодо акумуляцiї та використання грошових засобiв на основi розподiлу й перерозподiлу валового внутрiшнього продукту i нацiонального доходу
По вертикали
2. Використання iноземної валюти як засобу обiгу, одиницi розрахунку i засобу збереження — це:
5. Валюта, в якiй країни тримають свої лiквiднi мiжнароднi резервнi активи, що використовуються з метою покриття вiдємного сальдо платiжного балансу
6. Сукупнiсть банкiв, спецiалiзованих фiнансово-кредитних установ, фондових бiрж, через якi здiйснюється рух свiтових фiнансових потокiв. - це погляд
10. Мiжнародний рiвень подiляється на
16. За якої системи валютних вiдносин дiяв золотий паритет
18. Як називається пiдвищення загального рiвня цiн в економiцi, спричинене зниженням купiвельної спроможностi грошей, унаслiдок переповнення каналiв обiгу надлишковою кiлькiстю паперових грошей, незабезпечених вiдповiдним збiльшенням товарної маси:
19. Платiжний засiб iнших країн, який законно або незаконно використовується на територiї певної країни це валютаПохожие категории кроссвордов

1.
Безпека життєдiяльностi (укр.)
2.
Теорiя держави i права (укр.)
3.
Мiжнароднi перевезення (укр.)
4.
Мiжнароднi органiзацiї (укр.)
5.
Фiнанси пiдприємств (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансова безпека держави (укр.)
2.
По предмету Фiнанси (укр.) - Мiжнароднi фiнанси (укр.)
3.
По предмету Охорона працi (укр.) - Протипожежна безпека (укр.)
4.
По безопасности жизнедеятельности (БЖД) - Радiацiйна безпека (укр.)
5.
По предмету Охорона працi (укр.) - НТП та безпека (укр.)


Кроссворды по предмету Фiнанси (укр.)
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы