Готовый кроссворд по предмету Экономика (укр.) - на тему "Економiчна дiагностика (укр.)"

 
По горизонтали
3. Яка система аналiзу, побудована за принципом «вiд причини до слiдства
4. Назвiть один з рiвнiв конкуренцiї
5. … – це процес управлiння субєктом своїми конкурентними перевагами для досягнення перемоги або iнших цiлей в боротьбi з конкурентами за задоволення обєктивних або субєктивних потреб в рамках законодавства або в природних умовах
6. Пiдприємцi, що виготовляють аналогiчну продукцiю пiдприємства
7. Один з етапiв дослiдження ринку
8. Це виробничо-господарський та майновий комплекс, який використовується для здiйснення пiдприємницької дiяльностi
9. Назвiть один з видiв бенчмаркенгу
11. … -це ступiнь вiдповiдностi товару на певний момент вимогам цiльових груп споживачiв або обраного ринку за найважливiшими характеристиками: технiчними, економiчними, екологiчними тощо
12. Витрати матерiальних i трудових ресурсiв на виготовлення, транспортування i збереження недоброякiсної продукцiї
13. Яка культура характеризується довiрчими вiдносинами мiж керiвниками i пiдлеглими
14. Яке з оточень пiдприємства складає загальнi умови для його дiяльностi
15. Яка з форм конкуренцiя заключається у боротьбi мiж товарами замiнниками
16. Для якого з видiв конкупенцiї характерна агресивна реакцiя на змiну цiн
18. Хто впливає на ринку на цiни та якiсть продукцiї
20. Модель … -виходить iз того, що споживачi оцiнюють товари з погляду їхньої придатностi для задоволення своїх потреб
21. Назвiть спосiб оцiнки стратегiй i цiлей роботи порiвняно з передовими пiдприємствами
22. Як називається розмiр партiї, що замовляється постiйно
23. Один iз зовнiшнiх негативних впливiвна пiдприємство
По вертикали
1. Яка вартiсть є оцiнкою вартостi пiдприємства для конкретного iнвестора чи групи iнвесторiв
2. Яка культура направлена на досягнення стратегiчних цiлей органiзацiї
10. Змiст яких методiв логiчне, субєктивне дослiдження
13. Який метод заснований на використаннi одиничних параметрiв аналiзованої продукцiї i бази порiвняння для їх спiвставлення
17. Який метод заснований на використаннi комплексних показникiв або спiвставленнi питомих корисних ефектiв продукцiї, яка аналiзується
19. Яка культура характеризується наявнiстю норм прямого регулювання i жорсткого контролю
21. … -це спосiб оцiнки стратегiй i цiлей роботи порiвняно з передовими пiдприємствами для гарантування довгострокового, стабiльного положення на ринкуПохожие категории кроссвордов

1.
Економiчна теорiя (укр.)
2.
Цiноутворення (укр.)
3.
Религiєзнавство (укр.)
4.
Анестезiологiя (укр.)
5.
Економетрика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Педагогiка (укр.) - Педагогiчна дiагностика (укр.)
2.
По предмету Полiтична економiя (укр.) - Економiчна система (укр.)
3.
По предмету Экономика (укр.) - Економiчна теорiя (укр.)
4.
По предмету Экономика (укр.) - Економiчна кiбернетика (укр.)
5.
По предмету Экономика (укр.) - Зовнiшньо-економiчна дiяльнiсть (укр.)


Кроссворды по предмету Экономика (укр.)

- Б -
- Г -
- Е -
- З -
- К -
- М -
- Н -
- О -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- Ф -
- Ц -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы