Готовый кроссворд по предмету Экономика (укр.) - на тему "Зовнiшньо-економiчна дiяльнiсть (укр.)"

 
По горизонтали
4. Державнi дотацiї виробникам при їхньому виходi на свiтовий ринок
7. Змiна органiзацiйно-правової форми ведення пiдприємницької дiяльностi або форми власностi
9. Комплекс iнженерно-консультацiйних послуг по використанню технологiчних та iнших науково-технiчних розробок
11. Пiдвищення рiвня митного обкладання товарiв у мiру зростання ступеня їхнього оброблення
14. Дозвiл, виданий державними органами на експорт чи iмпорт товару у встановлених кiлькостях за визначений промiжок часу
15. Виконання згiдно з договором однiєю стороною (виконавцем) за завданням другої сторони (замовника) певних дiй або здiйснення певної дiяльностi, що споживаються у процесi їх реалiзацiї
По вертикали
1. Фiнансова чи iнша пiдтримка державними органами виробництва, переробки, продажу, транспортування, експорту товарiв, внаслiдок чого суб`єкт господарсько-правових вiдносин країни експорту одержує пiльги
2. Самостiйний суб`єкт господарської дiяльностi, який виготовляє продукцiю або надає послуги з метою задоволення потреб суспiльства та одержання прибутку
3. Можливiсть для учасникiв зовнiшньо-торгiвельних угод легально обмiнювати її на iноземнi валюти i навпаки, без прямого втручання держави в процес обмiну
5. Фiрма, що зазвичай знаходиться в країнi iмпортера i здiйснюють в основному iмпортнi операцiї з купiвлi-продажу вiд свого iменi i за свiй рахунок на основi угоди про надання їм права на продаж
6. Заборона на iмпорт чи експорт
7. Припинення дiяльностi пiдприємства i передача всiх його прав та зобов`язань iншому пiдприємству
8. До одного або декiлькох нових пiдприємств-правонаступникiв переходить частина прав i зобов`язань пiдприємства, що реорганiзується
10. Фiрма в країнi iмпортера, що здiйснює операцiї з експорту й iмпорту на основi спецiального договору про консигнацiйний склад
12. Ексклюзивне право автора лiтературної, аудiо- чи вiдеопродукцiї на показ i вiдтворення своєї роботи
13. Експорт товарiв за цiнами, нижчими вiд собiвартостi, чи, принаймнi, за нижчою цiною, нiж на внутрiшньому ринкуПохожие категории кроссвордов

1.
Економiчна теорiя (укр.)
2.
Антимонопольна дiяльнiсть (укр.)
3.
Комерцiйна дiяльнiсть (укр.)
4.
Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть (ЗЕД) (укр.)
5.
Фiнансова дiяльнiсть суб'єктiв пiдприємництва (ФДСП)

Похожие кроссворды

1.
По психологии - Наукова дiяльнiсть (укр.)
2.
По предмету Психологiя (укр.) - Дiяльнiсть та особистiсть (укр.)
3.
По предмету Экономика (укр.) - Економiчна дiагностика (укр.)
4.
По предмету Полiтична економiя (укр.) - Економiчна система (укр.)
5.
По предмету Экономика (укр.) - Економiчна теорiя (укр.)


Кроссворды по предмету Экономика (укр.)
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы