Готовый кроссворд по предмету Охорона працi (укр.) - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
1. Опалювальний прилад, в якому тепло вiд теплоносiя або нагрiвального елемента передається в опалювальне примiщення конвекцiєю
2. •вильовґ коливання пружного середовища з частотою менше 16й20кѓц
3. Нормативний акт, що встановлює вимоги з охорони працi при виконаннi робiт у виробничих примiщеннях, на територiї пiдприємства, на будiвельних майданчиках
4. Пружнi хвилi, аналогiчнi звуковим, але з частотами нижче рiвня сприйняття людського вуха (вiд 0, 001 Гц до 16 Гц)
5. Сукупнiсть фiзичних, хiмiчних, бiологiчних, психофiзiологiчних чинникiв на виробництвi, що створюють умови працi - … середовище
7. Потенцiйна здатнiсть людини протягом заданого часу та з певною ефективнiстю виконувати максимально можливий обсяг роботи
9. Методи i засоби знищення хвороботворних мiкроорганiзмiв на дорогах передачi вiд джерела iнфекцiї до здорового органiзму
10. Сумiшi з повiтрям подрiбнених до 850 мкм твердих горючих речовин.
11. За зберiганням, використанням i облiком яких речовин здiйснює контроль державний комiтет нагляду за безпечним веденням промислових i гiрничих робiт Вибухових
14. Випромiнювання, що являє собою взаємозвязанi коливання електричного (е) i магнiтного (b) полiв, що утворюють електромагнiтне поле
15. Ситуацiя на окремiй територiї чи суб’єктi господарювання на нiй або водному об’єктi, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдiяльностi населення, спричинена катастрофою, аварiєю, пожежею, стихiйним лихом, епiдемiєю, епiзоотiєю, епiфiтотiєю, застосуванням засобiв ураження або iншою небезпечною подiєю, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кiлькостi загиблих i постраждалих, завдання значних матерiальних збиткiв, а також
18. Повна або часткова втрата загальної або професiйної працездатностi внаслiдок захворювання, нещасного випадку або вродженої фiзичної вади
19. Дитина у вiцi до 12 рокiв, яку не допускали до роботи згiдно iз законодавством
21. Засновник професiйної патологiї i гiгiєни працi
23. ‘укупнґсть стґйких несприятливих для здоровя функцґональних зрушень в органґзмґ працґвникґв, Якґ виникають внаслґдок накопичення втоми
24. Опалення, яке не передбачає наявностi в примiщеннi нагрiвальних приладiв i є можливiсть використання в лiтнiй перiод для охолодження та вентиляцiї примiщень
По вертикали
1. Пристрiй для охолоджування та нагрiвання повiтря в житлових або виробничих примiщеннях
6. Що окрiм облiку по вiдношенню до професiйних захворювань та отруєнь здiйснюють Органи санiтарного нагляду Розлiдування
8. Й ефект Р Явище спотворення зорового сприйняття обх№ктґв, Якґ швидко рухаються, обертаються або змґнюються у мерехтливому свґтлґ, що виника№ через збґг кратностґ частотних характеристик руху обх№ктґв ґ змґни свґтлового потоку в газорозрядних джерелах свґтла, Якґ живляться змґнним струмом
12. Як називається Конвенцiя "Про захист жертв вiйни" (1949 р.).
13. Яка функцiя визначає завдання структурним службам пiдприємства в поточних, оперативних i перспективних планах Планування
16. Основним завданням комiтету нагляду за безпечним веденням промислових i гiрничих робiт є пiдготовка пропозицiй
17. … клiмат - сукупнiсть умов природного освiтлення в тiй чи iншiй мiсцевостi за перiод понад 10 рокiв
20. Навмисне зєднання металевих неструмоведучих частин обладнання, якi можуть опинитися пiд напругою, з багаторазово заземленим нульовим проводом
22. Працiвнки, що виконують роботу, яка повязана з облiком iнформацiї одержаної з вдт за попереднiм запитом, або тiєї, що надходить з ньогоПохожие категории кроссвордов

1.
Термiни i визначення предмету (укр.)
2.
Умови працi (укр.)
3.
Статистика працi (укр.)
4.
Оплата працi (укр.)
5.
Ринок працi (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Цивiльний захист (укр.) - Термiни i визначення предмету (укр.)
2.
По предмету Охорона працi (укр.) - Умови працi (укр.)
3.
По статистике труда - Статистика працi (укр.)
4.
По предмету Економiка пiдприємства (укр.) - Оплата працi (укр.)
5.
По предмету Макроекономiка (укр.) - Ринок працi (укр.)


Кроссворды по предмету Охорона працi (укр.)

- А -
- В -
- Г -
- Д -
- З -
- Н -
- О -
- О -
- П -
- С -
- Т -
- У -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы