Готовый кроссворд по предмету Охорона працi (укр.) - на тему "Виробничий травматизм, професiйнi захворювання (укр.)"

 
По горизонтали
4. Найпоширенiшими професiйними чинниками, якi впливають на органiзм робiтникiв сiльського господарства є речовини …
6. Професiя тракториста не рекомендується особам, якi мають радикулiт чи порушення опорно- … апарату
9. В основу складення планiв повиннi бути покладенi наступнi
12. Пристрої призначенi для сповiльнення або зупинки виробничого устаткування пiд час виникнення небезпечної виробничої ситуацiї
15. Розрiзняють гострi i … професiйнi захворювання та отруєння
17. Вiд контакту з електричним струмом, обриву проводiв тощо
18. У разi тривалої дiї на органiзм високих концентрацiй пилу можуть розвинутися хвороби легенiв i дихальних шляхiв
22. Пристрої … керування призначенi для управлiння технологiчними процесами або виробничим устаткуванням за межами небезпечної зони
23. Щороку на … виявляються професiйнi захворювання в середньому у 6–6, 5 тис. працiвникiв, травмується близько 20–25 тис, з яких майже 1–1, 5 тис. iз смертельним наслiдком
По вертикали
1. Засоби iндивiдуального … видаються робiтникам iндивiдуально
2. Випадок з людиною внаслiдок непередбаченого збiгу обставин та умов, за котрих завдається шкода здоровю або настає смерть потерпiлого
3. Розробка заходiв щодо попередження нещасних випадкiв - головна мета всiх теоретичних та практичних робiт в галузi … працi
5. Залежно вiд кiлькостi потерпiлих, нещаснi випадки подiляються на поодинокi та …
7. Вiд рухомих частин машин, ручного Iнструмента, падаючих предметiв тощо
8. Сукупнiсть практичних заходiв, спрямованих на оздоровлення оточення людини
10. Згiдно з … …про розслiдування та облiк нещасних випадкiв, професiйних захворювань i аварiй на пiдприємствах, в установах i органiзацiях, затвердженим Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 серпня 1993р. №623, травми подiляють на легкi, важкi та зi смертельним наслiдком. Крiм того, травми можуть бути груповими (якщо травмується два i бiльше робiтникiв)
11. Вiд прямого контакту з парою, гарячою рiдиною, полумям, розплавленим металом
13. За ступенем важкостi наслiдкiв нещаснi випадки подiляють на легкi (втрата працездатностi на 1 день), важкi (втрата працездатностi бiльше як на 1 день) i …
14. Пристрої призначенi для вимкнення або запобiгання можливостi увiмкнення джерела небезпеки при знятому (вiдкритому) огороджувальному пристрої
16. Називаються хвороби, виникнення яких повязане з певною трудовою дiяльнiстю i впливом на органiзм конкретних несприятливих умов працi, так званих шкiдливих виробничих чинникiв
19. Спецiальними захисними засобами є протигази та …
20. Застосовується самостiйно або разом з огороджувальними, запобiжними, пусковими пристроями, пристроями керування обладнанням
21. Особливостi, що є неповторною своєрiднiстю психiки кожної людини
23. Це раптове механiчне (забої, переломи, рани тощо), фiзичне (рухомi вузли машин, механiзмiв, iнструмент, оброблюваний матерiал, ненормальнi метеорологiчнi умови, недостатня освiтленiсть робочої зони, шум та вiбрацiя тощо), хiмiчне (хiмiчнi опiки, загальнотоксичнi гострi отруєння тощо), бiологiчне (мiкроорганiзми, бактерiї, вiруси, рослиннi та твариннi макроорганiзми), психофiзiологiчне (фiзичне та нервове перевантаження органiзму людини), комбiноване та iнше пошкодження людини у
24. Засобами захисту слуху вiд iнтенсивного шуму (якщо його неможливо знизити конструктивними засобами) є … та заглушки. … знижують високочастотний шум на 40 дб, а вушнi вкладишi –до 25 дбПохожие категории кроссвордов

1.
Психодiагностика (укр.)
2.
Фiзика (укр.)
3.
Математика (укр.)
4.
Макроекономiка (укр.)
5.
Анестезiологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Охорона працi (укр.) - Травматизм (укр.)
2.
По безопасности жизнедеятельности (БЖД) - Детский травматизм
3.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
4.
По предмету Мiжнародне оподаткування (укр.) - Планування (укр.)
5.
По предмету Экономика (укр.) - Бiоекономiка (укр.)


Кроссворды по предмету Охорона працi (укр.)

- А -
- В -
- Г -
- Д -
- З -
- Н -
- О -
- О -
- П -
- С -
- Т -
- У -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы