Готовый кроссворд по предмету Правознавство (укр.) - на тему "Конституцiйне право України (укр.)"

 
По горизонтали
4. Виборний член представницького органу i у вiдповiдностi до цього покликаний брати участь у здiйсненнi його повноважень та представляти iнтереси своїх виборцiв, всього народу
7. Який процес належить до найважливiших парламентських процедур i являє собою сукупнiсть визначених конституцiєю та чинним законодавством дiй, за допомогою яких здiйснюється законодавча дiяльнiсть парламенту
8. У цивiльному процесi фiзична чи юридична особа, що бере участь у розглядi цивiльної справи в судi як позивач або вiдповiдач
9. Вiдновлення попереднього правового становища
10. Якi тимчасовi комiсiї у вiдповiдностi до частини третьої статтi 89 Конституцiї України, Верховна Рада може утворювати
11. Назвiть одним словом документованi або публiчно оголошенi вiдомостi, подiй та явиша що вiдбулися в суспiльствi, державi, навколшиньому середовищi
15. Найвищий виборний (повнiстю або частково) орган державної законодавчої влади, в якому здiйснюється представництво основнихполiтично активних груп населення країни
16. Якi засiдання являють собою регулярнi зiбрання народних депутатiв України у визначений час i у визначеному мiстi за встановленою процедурою, i на яких розглядаються питання, вiднесенi Конституцiєю України до повноважень Верховної Ради України та шляхом голосування народних депутатiв України ухвалюються рiшення парламенту
17. Якi тимчасовi комiсiї у вiдповiдностi до частини третьої статтi 89 Конституцiї України, Верховна Рада може утворювати
По вертикали
1. Систему допомiжних органiв українського парламенту складає
2. Форма полiтичної системи суспiльства, побудована на визнаннi народу джерелом влади, iснуваннi в державi найвищих виборних органiв влади
3. Якi парламентськi сесiї вiдповiдно до ч. 2 статтi 83 Конституцiї України iз зазначенням порядку денного, скликаються Головою Верховної Ради України на вимогу Президента України або на вимогу не менш як третини народних депутатiв України вiд конституцiйного складу Верховної Ради України
5. Грошова сума, що видається в рахунок майбутнiх платежiв або для проведення певних витрат
6. Народнi депутати України мають право обєднуватись у депутатськi
12. Сукупнiсть процедурних правил, що визначають порядок проведення сесiй, засiдань, зборiв, представницьких органiв
13. Пiдкуп державних, полiтичних, громадських дiячiв, службовцiв державного апарату, скоєний особою в певних вузькокорпоративних (кланових) iнтересах
14. У конституцiйному правi розумiють як обговорення питань, внесених до порядку денного парламенту, наприклад, Верховної Ради УкраїниПохожие категории кроссвордов

1.
Конституцiйне право України (укр.)
2.
Конституцiйне право (укр.)
3.
Кримiнальне право України (укр.)
4.
Iсторiя України (укр.)
5.
Аграрне право (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Правознавство (укр.) - Конституцiйне право (укр.)
2.
По предмету Конституцiйне право (укр.) - Конституцiйне право як наука (укр.)
3.
По предмету Правознавство (укр.) - Конституцiйне право зарубiжних країн
4.
По предмету Iсторiя (укр.) - Iсторiя України (укр.)
5.
По предмету Географiя (укр.) - Населення України (укр.)


Кроссворды по предмету Правознавство (укр.)

- 1 -
- I -
- А -
- Б -
- Г -
- З -
- И -
- К -
- М -
- О -
- П -
- С -
- Т -
- Ф -
- Ю -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы