Готовый кроссворд по предмету Екологiчне право (укр.) - на тему "Предмет, метод, система i принципи екологiчного права (укр.)"

 
По горизонтали
3. Сукупнiсть природних природно-соцiальних умов i процесiв, природних ресурсiв, ландшафтiв, природних i природно-антропогенних комплексiв, екосистем, життя та здоровя громадян, що охороняються нормами екологiчного законодавства
5. Сукупнiсть живих органiзмiв, якi пристосувалися до спiльного проживання в певному середовищi iснування, утворюючи з ним єдине цiле
7. Життєво важливий компонент навколишнього природного середовища, який являє собою природну сумiш газiв, що знаходиться за межами жилих, виробничих та iнших примiщень
11. Добування водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних обєктах
14. Принцип екологiчного права, який становить екологiчний асект використання природних ресурсiв
По вертикали
1. Яку назву має елемент системи, який характеризується наступним чином: вони надiленi юридичними правами та обовязками, реально здатнi брати участь в екологiчних правовiдносинах …
2. Розвиток, що задовольняє потреби теперiшнього часу, не ставлячи пiд загрозу здатнiсть майбутнiх поколiнь задовольнити власнi потреби
4. Чим в екологiчному правi виступають суспiльнi вiдносисни, якi виникають мiж субєктами екологiчного права
6. Категорiя обєктiв, яка характеризується особливим правовим режимом їх використання, мiстить значну кiлькiсть iмперативних приписiв, виконання яких є обовязковими для субєктiв цих вiдносин
8. Обєкт екологiчного права, стан живого органiзму, при якому всi органи здатнi виконувати свої життєвi функцiї
9. Категорiя обєктiв, якi включають в себе окремi комплекси природних обєктiв, що можуть iснувати як самостiйно, так i у поєднаннi з iншими
10. Що є обєктивно iснуючим звязком суспiльства i природи, який допускає узгодження дiяльностi людей щодо природи iз здiйсненнням законiв природи
12. Метод, який найчастiше використовується при регулюваннi питань права власностi та природокористування, носить назву цивiльно-правового
13. Дiлянки сушi i водного простору, природнi комплекси та обєкти, якi мають особливу природоохоронну та iншi цiннiсть i видiленi з метою збереження природної рiзноманiтностi ландшафтiв, генофонду тваринного i рослинного свiту, пiдтримки загального екологiчного балансу та забезпечення фонового монiторингу навколишнього природного середовища
15. Якому методу притаманний прояв влади та пiдпорядкування, ще вiн називається адмiнiстративно-правовим

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы