Готовый кроссворд по предмету Екологiчне право (укр.) - на тему "Право природокористування (укр.)"

 
По горизонтали
2. Природний вихiд пiдземних водна поверхню сушi або пiд водою, на днi рiк, озер, морiв
4. Водна територiя держави, за винятком територiальних вод
7. Добування водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних обєктах
8. Воднi обєкти, якi характеризуються постiйним або тимчасовим рухом (потоком) води в руслi в напрямку загального ухилу (рiчка, струмок, канал)
10. Водокористування, яке здiйснюється громадянами для задоволення їх потреб (купання, плавання на човнах, любительське i спортивне рибальство, водопiй тварин, забiр води з водних об’єктiв без застосування споруд або технiчних пристроїв та з криниць) безкоштовно, без закрiплення водних об’єктiв за окремими особами та без надання вiдповiдних дозволiв
11. Нормативно-правовий, кодифiкований акт, що регулює вiдносини, якi складаються в процесi використання i охорони водних ресурсiв
12. Юридично обумовлена дiяльнiсть, повязана з використанням водних ресурсiв, використання вод (водних обєктiв) для задоволення потреб населення, промисловостi, сiльського господарства, транспорту та iнших галузей господарства, включаючи право на забiр води, скидання стiчних вод та iншi види використання вод (водних обєктiв)
13. Стала система постачання води належної якостi та кiлькостi населенню, промисловим пiдприємствам тощо у конкретнiй державi
14. Води суходолу, що постiйно або тимчасово перебувають на земнiй поверхнi у формi рiзних водних обєктiв у рiдкому (водотоки, водойми) i твердому (льодовики, снiговий покрив) станi
15. Це води верхньої частини земної кори (до глибини 12—16 км). Вони знаходяться в порах i порожнинах гiрських порiд у рiдкому, твердому або пароподiбному станi. Утворюються головним чином вiд просочування в глибину атмосферних опадiв пiд час дощiв або танення снiгу i льоду
16. Водокористування, яке передбачає забiр води з водних обєктiв iз застосуванням споруд або технiчних пристроїв, використання води та скид забруднюючих речовин у воднi обєкти, включаючи забiр води та скид забруднюючих речовин iз зворотними водами iз застосуванням каналiв
17. Гiдротехнiчна споруда у виглядi вiдкритого штучного русла з безнапiрним рухом води
По вертикали
1. Характерна риса права водокористування
3. Сiльськогосподарська дiяльнiсть iз штучного розведення, утримання та вирощування об’єктiв аквакультури у повнiстю або частково контрольованих умовах для одержання сiльськогосподарської продукцiї (продукцiї аквакультури) та її реалiзацiї, виробництва кормiв, вiдтворення бiоресурсiв, ведення селекцiйно-племiнної роботи, iнтродукцiї, переселення, аклiматизацiї та реаклiматизацiї гiдробiонтiв, поповнення запасiв водних бiоресурсiв, збереження їх бiорiзноманiття, а також надання рекреацiйни
5. Це води першого вiд поверхнi землi водоносного горизонту, якi залягають на водонепроникному шарi
6. Гiдротехнiчна споруда для вiдбирання води з водоймища, водотоку або пiдземного джерела води з метою промислового i господарсько-побутового водопостачання
9. Дiяльнiсть юридичних осiб i фiзичних осiб - пiдприємцiв, повязана з вивченням водних бiоресурсiв, їх охороною, вiдтворенням, спецiальним використанням, переробкою, реалiзацiєю тощо

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы