Готовый кроссворд по предмету Безпека життєдiяльностi (укр.) - на тему «Принципи безпечної життєдiяльностi (укр.)»

 
По горизонтали
4. Визначається мiсцем на Землi i клiматичними умовами.та залежить вiд пори року та доби
6. Сукупнiсть взаємодiючих утворень периферич­ної i центральної нервової системи, якi здiйснюють сприймання та аналiз iнформацiї про явища, що вiдбуваються як у навколишньому середовищi, так i всерединi самого органiзму.
10. Аналiз методологiчних засобiв, якi використовуються для пiдготовки та обґрунтування рiшень стосов­но складних питань
14. Потреби у безпецi свого iснування, впевненостiу завтрашньому днi, стабiльностi суспiльства, гарантованостi прац
19. Зоровий аналiзатор та iншi види. Кожен рецепторвидiляє з множини подразникiв зовнiшнього i внутрiшнього середовищасвiй адекватний подразник.
21. Середовище, в якому людина здiйснює свою трудову дiяльнiсть. Воно мiстить комплекс пiдприємств, органiзацiй, установ, засобiв транспорту, комунiкацiй тощо.
23. Ризик, який має настiльки малий рiвень, що вiн перебу­ває в межах допустимих вiдхилень природного (фонового) рiвня.
По вертикали
1. Джерела небезпеки якi через природнi об'єкти, явища природи та стихiйнi лиха, становлять загрозу для життя чи здоров'я людини
2. Активна взаємодiя людини з навколишнiм се­редовищем, завдяки чому вона досягає свiдомо поставленої мети, яка виникла внаслiдок прояву у неї певної потреби.
3. Сфера, яка мiстить штучнi технiчнi споруди, якi виготовляються та використовуються людиною
5. Велика за масштабами аварiя чи iнша подiя, що призводить до тяжких (або неповоротних) наслiдкiв
7. Поведiнка, яка успадковуються видом «Homo sapiens». На цьому рiвнi концентрується вся iнформацiя, нагро­маджена у ходi еволюцiї людства.
8. Джерела небезпеки, пов'язанi з використанням транспортних засобiв, використанням горючих та iн.
9. Газова оболонка Землi, яка обертається разом з нею
10. Форма соцiальної взаємодiї; реально iсную­ча сукупнiсть людей, об'єднаних вiдносно стiйкими соцiальними зв’язками, вiдносинами, яка має загальнi ознаки, умови i спосiб життя, риси свiдомостi, культури, що надають їй неповторної своєрiдностi, цiльностi.
11. Сукупнiсть процесiв, якi вiдбуваються у живому органiзмi, слугують пiдтримцi в ньому життя та є проявами життя.
12. Поняття, яке вiдбиває об'єктивний, конкретно-iсторичний характер взаємин мiж особистiстю, ко­лективом, суспiльством з погляду свiдомого здiйснення висунутих взаємних вимог.
13. Iнший, протилежний, iнакший
15. Група хiмiчних елементiв, присутнiх в органiзмi людини i тварин у малих концентрацiях.
16. Максимальний ризик, який не повинен перевищуватись, незважаючи на очiкуваний результат.
17. Виробництво, яке спрямовано на освоєння навколишнього природного середовища.
18. Аналiз загальних груп небезпек, присутнiх в системi, їх розвитку та рекомендацiї щодо контролю
20. Мiра цiлiсностi людини, що включає в себе усю множину взаємопов'язаних характеристик i елементiв.
22. Риса, яка визначає нашу iндивiдуальнiсть
24. Ризик, який характеризується виключно високим рiвнем, який у переважнiй бiльшостi випадкiв призводить до негативних наслiдкiв


Похожие категории кроссвордов:

1.
Культурологiя (укр.)
2.
Бюджетування (укр.)
3.
Оподаткування (укр.)
4.
Психодiагностика (укр.)
5.
Релiгiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Деонтологiя (укр.) - Професiйно-етичнi принципи в дiяльностi соцiального працiвника (укр.)
2.
По предмету Екологiчне право (укр.) - Предмет, метод, система i принципи екологiчного права (укр.)
3.
По предмету Охорона працi (укр.) - Основнi принципи державної полiтики з охорони працi (укр.)
4.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)


Кроссворды по Безпека життєдiяльностi (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы