Готовый кроссворд по предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - на тему «Основи бухгалтерського облiку (укр.)»

 
По горизонтали
2. Що є способом первинної реєстрацiї об’єктiв облiку
3. Принцип постiйного застосування пiдприємством обраної облiкової полiтики
6. Перевiрка i документальне пiдтвердження наявностi та стану, оцiнка активiв та зобовязань пiдприємства називають
8. Яким кодексом визначено поняття малого пiдприємництва
9. Принцип який запобiгає заниженню оцiнки зобовязань та витрат
10. Хто є учасниками кредитних вiдносин, якi мають у своїй власностi (чи розпорядженнi) вiльнi кошти i передають їх у тимчасове користування iншим субєктам
11. Який капiтал показує частку майна пiдприємства, що фiнансується за рахунок коштiв власникiв i власних засобiв пiдприємства
13. Як називається сума чистого прибутку, що залишилася в оборотi пiдприємства пiсля сплати податкiв у бюджет, iнших обов’язкових платежiв i розподiлу мiж власниками (учасниками) пiдприємства
16. Який облiк є процесом виявлення, вимiрювання, реєстрацiї, накопичення, узагальнення, зберiгання та передачi iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства зовнiшнiми користувачами для прийняття рiшень
17. Яка форма використовує спрощенi регiстри бухгалтерського облiку
18. Як називають вимоги, якi предявляються на активи пiдприємства кредиторами, або iншими субєктами, нерегульована заборгованiсть пiдприємства
19. Як називається запис, що є принципом тотожного вiдображення господарчих операцiй на рахунках, що забезпечує рiвнiсть оборотiв за дебетом i кредитом вiдповiдних рахункiв
20. Як називається дiяльнiсть з купiвлi-продажу товарiв, у тому числi власного виробництва, або посередницька дiяльнiсть, у тому числi iз надання агентських, комiсiйних та iнших послуг у просуваннi товарiв вiд виробникiв (постачальникiв) до кiнцевого покупця
22. Пiдрахунок собiвартостi
23. Хто є керiвником операцiйних робiтникiв, контролер законностi i правильностi здiйснення операцiй у банку, органiзатор технологiї цих операцiй не тiльки у своєму вiддiленнi банку, але i на пiдприємствах та в органiзацiях, якi обслуговує даний банк
25. Що є частиною прибутку, яка виплачується емiтентом корпоративних прав на користь власникiв корпоративних прав, або державним не корпоратизованим, казенним чи комунальним пiдприємством на користь вiдповiдно держави або мiсцевої громади
По вертикали
1. Як називається процес, що установлений нормами господарського процесуального права порядок досудового врегулювання та судового розгляду господарських спорiв
4. Оцiнка активiв здiйснюється виходячи з принципу …
5. Який облiк об’єднує сукупнiсть правил i процедур для вiдображення, обробки i подання iнформацiї вiдповiдно до вимог законодавчих актiв та стандартiв
7. Що називають оцiнкою, визначення цiни, вартостi, визначення кiлькостi, якостi продукцiї, якостi ресурсiв, придатностi тощо
12. Складання бухгалтерських проводок на документах
14. Як називається оборот, де сумарна грошова оцiнка всiх господарських операцiй за промiжок часу привели до збiльшення майна / майнових прав або зменшення джерела формування майна, якi облiковуються на розглянутому рахунку
15. Як називають юридичних та фiзичних осiб, якi внаслiдок минулих подiй заборгували пiдприємству певнi суми грошових коштiв, їх еквiвалентiв або iнших активiв
21. Як називається емiсiйний цiнний папiр, що засвiдчує внесення його власником грошових коштiв i пiдтверджує зобовязання вiдшкодувати йому номiнальну вартiсть цього цiнного паперу з виплатою певного доходу або передати йому майно, надати послуги
24. Форма реєстрацiї документiв


Похожие категории кроссвордов:

1.
Макроекономiка (укр.)
2.
Менеджмент (укр.)
3.
Хiмiя (укр.)
4.
Кримiнологiя (укр.)
5.
Туризм (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Теорiя бухгалтерського облiку. Бухгалтерський баланс. Рахунки бухоблiку (укр.)
2.
По предмету Облiк i звiтнiсть (укр.) - Поняття бухгалтерського облiку (укр.)
3.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Форми бухгалтерського облiку (укр.)
4.
По предмету Контролiнг (укр.) - Органiзацiя управлiнського облiку в системi контролiнгу (укр.)
5.
По предмету Правознавство (укр.) - Основи сiмейного права України (укр.)


Кроссворды по Бухгалтерський облiк (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2023, Список Литературы