Готовый кроссворд по предмету Облiк i звiтнiсть (укр.) - на тему "Поняття бухгалтерського облiку (укр.)"

 
По горизонтали
2. Вимiрники якi облiковують кiлькiсть затраченого часу, за одиницю часу
3. Що є способом грошового вимiру вартостi господарських засобiв
7. Який баланс складається при реструктуризацiї великих пiдприємств, подiлу їх на меншi за обсягом пiдприємства з правами юридичної особи
8. Яка функцiя меню формує процес мотивацiї через потреби гостя, рейтинг страви – оцiнка з позицiї гостя, спiввiдношення: цiна – якiсть.
По вертикали
1. Який облiк, безперервно здiйснюється з метою отримання iнформацiї про майновий та фiнансовий стан пiдприємства у вартiсному виглядi, а також про результати його дiяльностi, за допомогою подвiйних бухгалтерських записiв
4. Назва принципу, який означає, що кожне пiдприємство розглядається як юридична особа, вiдокремлена вiд її власникiв, у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання власникiв не повиннi вiдображатися у фiнансовiй звiтностi пiдприємства.
5. Що за баланс складається на пiдприємствi, до складу якого входять реструктуризованi пiдприємства чи господарства, видiленi на самостiйний баланс;
6. Назва методу який обчислює собiвартiсть виготовлення продукцiї або виконаних робiт, наданих послуг.

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы