Готовый кроссворд по предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - на тему «Оцiнювання i калькулювання. Дакументування та iнвентаризацiя. (укр.)»

 
По горизонтали
5. Вид калькуляцiї
6. Вид архiвiв
8. Документ, який фiксує наявнiсть i склад засобiв на певну дату - це iнвертарний …
10. Суцiльне i безперервне спостереження за господарськими операцiями на пiдприємствi
13. Розробка єдиних зразкiв документiв для оформлення однотипних господарських операцiй
По вертикали
1. Процес споживання матерiальних, нематерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв для здiйснення господарської та будь-якої iншої дiяльностi
2. Спосiб переведення натуральних показникiв у грошовi - це … господарських засобiв
3. Бухгалтерська категорiя, яка є способом групування витрат для визначення отриманих матерiальних цiнностей, виготовленої продукцiї i виконаних робiт
4. Процес обчислення вартостi обєкта облiку, який здiйснюється рiзними методами в залежностi вiд виду, типу i характеру органiзацiї виробництва
5. Процедура привласнення обєктам бухгалтерського облiку грошових величин, якi використовуються для пiдсумкової оцiнки активiв i зобовязань - це … оцiнки
7. Послiдовнiсть процесу оцiнки вартостi активiв i зобовязiнь
9. Фактична перевiрка наявностi майна пiдприємства i спiввiдношення даних з бухгалтерським облiком
10. Рух документiв вiд моменту їх складання, опрацювання i використання за призначенням у визначений перiод часу i до передачi в архiв
11. Вимiрювання i узагальнення всiх господарських операцiй пiдприємства в його фiнансовiй звiтностi в єдинiй грошовiй одиницi - це єдиний грошовий …
12. Помилки у документах, якi не вплтвають на розрахунки


Похожие категории кроссвордов:

1.
Екологiя (укр.)
2.
Iнвестування (укр.)
3.
Фiнанси (укр.)
4.
Бiологiя (укр.)
5.
Журналiстика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Стандартизацiя, сертифiкацiя та управлiння якiстю у цивiльнiй безпецi (укр.) - Оцiнювання вiдповiдностi (укр.)
2.
По предмету Фiнанси (укр.) - Оцiнювання фiнансового стану пiдприємства (укр.)
3.
По предмету Фiнанси пiдприємств (укр.) - Оцiнювання фiнансового стану пiдприємства (укр.)
4.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
5.
По предмету Бiологiя (укр.) - Паразити (укр.)


Кроссворды по Бухгалтерський облiк (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы