Готовый кроссворд по предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - на тему "Оцiнювання i калькулювання. Дакументування та iнвентаризацiя. (укр.)"

 
По горизонтали
4. Документ, який фiксує наявнiсть i склад засобiв на певну дату - це iнвертарний …
5. Вид архiвiв
8. Фактична перевiрка наявностi майна пiдприємства i спiввiдношення даних з бухгалтерським облiком
11. Бухгалтерська категорiя, яка є способом групування витрат для визначення отриманих матерiальних цiнностей, виготовленої продукцiї i виконаних робiт
14. Вид калькуляцiї
По вертикали
1. Рух документiв вiд моменту їх складання, опрацювання i використання за призначенням у визначений перiод часу i до передачi в архiв
2. Процес споживання матерiальних, нематерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв для здiйснення господарської та будь-якої iншої дiяльностi
3. Суцiльне i безперервне спостереження за господарськими операцiями на пiдприємствi
4. Спосiб переведення натуральних показникiв у грошовi - це … господарських засобiв
6. Процес обчислення вартостi обєкта облiку, який здiйснюється рiзними методами в залежностi вiд виду, типу i характеру органiзацiї виробництва
7. Точно зафiксований момент часу, на який здiйснюється оцiнка
9. Послiдовнiсть процесу оцiнки вартостi активiв i зобовязiнь
10. Вимiрювання i узагальнення всiх господарських операцiй пiдприємства в його фiнансовiй звiтностi в єдинiй грошовiй одиницi - це єдиний грошовий …
12. Помилки у документах, якi не вплтвають на розрахунки
13. Розробка єдиних зразкiв документiв для оформлення однотипних господарських операцiй
14. Процедура привласнення обєктам бухгалтерського облiку грошових величин, якi використовуються для пiдсумкової оцiнки активiв i зобовязань - це … оцiнкиПохожие категории кроссвордов

1.
Макроекономiка (укр.)
2.
Анестезiологiя (укр.)
3.
Этика (укр.)
4.
Психодiагностика (укр.)
5.
Фiзика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнанси пiдприємств (укр.) - Оцiнювання фiнансового стану пiдприємства (укр.)
2.
По предмету Фiнанси (укр.) - Оцiнювання фiнансового стану пiдприємства (укр.)
3.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
4.
По искусству - Античнiсть (укр.)
5.
По предмету - Лiнгвiстика (укр.)


Кроссворды по предмету Бухгалтерський облiк (укр.)

- Г -
- Д -
- З -
- К -
- О -
- О -
- П -
- Т -
- Ф -Околостуденческое

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы